Mobiele menu

Inzet Mental Health First Aid voor lekenpubliek in Eindhoven

Projectomschrijving

Hoe handel je als iemand een paniekaanval of depressieve klachten heeft? Veel mensen in Nederland komen weleens in aanraking met mensen met psychische problematiek. Vaak weet men niet hoe te handelen.

MHFA

Mental Health First Aid (MHFA) is een cursus waarin cursisten kennis wordt aangereikt over de meest voorkomende psychische problemen. Daarbij worden vaardigheden aangeleerd hoe hiermee om te gaan. Ook leren cursisten hoe te handelen in crisissituaties. Omdat iedereen weleens in aanraking komt met iemand die psychische problemen heeft, is die kennis voor iedereen nuttig.

Doel en werkwijze

Hoe kan ervoor gezorgd worden dat zoveel mogelijk burgers deze cursus volgen? In Eindhoven zal hiermee aan de slag worden gegaan. In de wijk Gestel wordt de cursus aan zoveel mogelijk mensen aangeboden. Hun verhalen en ervaringen worden verzameld en gebruikt om MHFA onder een breder publiek te promoten. Ook wordt het effect van de toegenomen kennis over psychische problemen gemonitoord op gevoel van veiligheid en sociale uitsluiting in de wijk.

Resultaten

Deelnemers zijn zeer positief over de cursus. Zij hebben door de cursus meer begrip gekregen voor mensen met mentale problemen en zijn zich meer bewust geworden van hun eigen vooroordelen. Ook hebben zij meer handvatten gekregen om psychische problemen te herkennen. De cursus versterkt ook de effecten van buurtinitiatieven, zoals de buurtapp.

Alleen een cursus als MHFA is uiteraard nooit voldoende om structureel positief effect te behalen op het gevoel van veiligheid in de wijk. Een literatuur- en praktijkonderzoek heeft daarom aanbevelingen gedaan voor het opstellen en borgen van een de-stigmatiseringsprogramma.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Hoe herken je een psychose en wat doe je als er iemand voor je staat met een psychose? Hoe handel je als iemand een paniekaanval heeft of een depressie? Veel mensen in Nederland komen weleens in aanraking met mensen met psychische problematiek en weten dan vaak niet hoe ze moeten handelen of waar ze terechtkunnen voor hulp. De cursus Mental Health First Aid (MHFA) is ontwikkeld om burgers beter in staat te stellen om psychisch leed bij anderen in hun omgeving te herkennen, hen te benaderen, te ondersteunen en te verwijzen naar passende hulp. De cursus wordt sinds 2015 in Nederland gegeven en voornamelijk nog aan professionals en vrijwilligers die uit hoofde van hun beroep of vrijwilligerswerk te maken (kunnen) krijgen met mensen met verward gedrag. Dat is belangrijk, maar het is net zo belangrijk dat leken de cursus volgen omdat veel mensen met psychische problemen niet bij hulpverlening in beeld komen of pas veel te laat. Maar hoe bereik je zo'n algemeen lekenpubliek en creëer je bereidheid om MHFA te volgen? Voor MHFA Nederland B.V., die in 2015 werd opgericht met als doel om kennis en kunde over MHFA in Nederland te verspreiden, is dit een belangrijke vraag waar nog onvoldoende kennis over is. Met dit project willen we, aan de hand van een pilot in een wijk in Eindhoven waar relatief veel psychische problemen voorkomen, erachter komen hoe gewone burgers en vertegenwoordigers uit lokale middenstand en bedrijven, (sport)verenigingen, scholen en maatschappelijke en religieuze organisaties het beste bereikt kunnen worden voor het volgen van een MHFA cursus. Daarbij willen we effecten van een toegenomen penetratie van MHFA in de wijk monitoren. Als meer mensen in een wijk de cursus MHFA gevolgd hebben, leidt dat dan tot meer begrip en ondersteuning en een afname van klachten en gevoelens van onveiligheid? We willen in deze wijk de verhalen en ervaringen verzamelen van leken die de MHFA cursus hebben gevolgd, wat hen ertoe heeft bewogen de cursus te volgen, wat het hen heeft gebracht en vooral ook waarom zij de cursus zouden aanbevelen aan anderen. Met de eerste groepen cursisten in de wijk willen we ook co-creatie sessies houden over hoe MHFA het beste aan de genoemde doelgroepen gepresenteerd kan worden zodat meer mensen in de toekomst de cursus MHFA zullen volgen. Deze verhalen en resultaten uit co-creatie sessies wil MHFA NL in een later stadium in kunnen zetten in grootschaligere MHFA campagnes elders in het land. De belangrijkste doelstelling van het project is om een voldoende grote penetratie van MHFA in de wijk te krijgen. Het streven is om gedurende de looptijd van het project 1-2% van de bewoners en ondernemers te bereiken en op langere termijn 2 – 3% (vergelijkbaar met EHBO). Op een totaal aantal van ca. 5500 inwoners houdt dat in dat we in de wijk 55 – 110 gewone burgers beogen te bereiken. De andere doelstellingen zijn: • Inzicht in behoeften aan MHFA bij verschillende doelgroepen • Een met gewone burgers afgestemde implementatie strategie en communicatieboodschappen voor verdere uitrol van MHFA in Nederland. • Een “Living Lab” waar het effect van MHFA als functie van de penetratiegraad kan worden gemeten. Voor de bewoners in de wijk en voor de gemeente Eindhoven moet dit project leiden tot: Voor de bewoners: • Beter gevoel van veiligheid en daardoor prettiger om te wonen in de wijk • Meer kennis over hoe te handelen en daardoor minder spanningen/incidenten in de wijk • Minder overlast Voor de gemeente Eindhoven: • Meer ervaren veiligheid en daardoor meer tevredenheid over wonen in de wijk • Minder incidenten en daardoor lagere kosten • Meer kennis en begrip over psychische problemen bij bewoners en ondernemers en daardoor minder stigma en problemen Het project start in de wijk Oude Spoorbaan/Schrijversbuurt. In deze wijk zullen we eerst de sleutelfiguren identificeren en samenbrengen in een voorbereidende workshop. Zij volgen de cursus MHFA en samen met hun zullen we vervolgens een plan opstellen hoe meer mensen in de wijk kunnen worden bereikt en gemotiveerd tot het volgen van de cursus. Onderdeel van dat plan is het opzetten van een op maat gesneden destigmatiseringsprogramma dat de gunstige context vormt die nodig is om MHFA in de wijk te laten slagen. Vervolgens zetten we de cursus stapsgewijs verder uit. Eerst onder geselecteerde bewoners en gebruikers van de wijk en daarna aan het grotere publiek in de wijk. In het tweede halve jaar van het project wordt de ernaast liggende wijk betrokken. Uiteindelijk verspreiden we over heel Eindhoven door in het tweede jaar uit te breiden naar alle buurtpreventieteams in Eindhoven. Het hele project wordt gemonitord vanuit Trimbos waarbij gekeken wordt naar de effecten bij de gebruikersgroepen op: a. de kennis over psychische problemen en hoe te handelen bij iemand in de directe omgeving met (acute) psychische problematiek, b. de houding ten opzichte van mensen met psychische problematiek (acceptatie) en c. het gevoel van veiligheid.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638014044
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Wagemakers
Verantwoordelijke organisatie:
GGz Eindhoven