Mobiele menu

Inzicht in de dagbesteding van cliënten na verblijf in de JeugdzorgPlus instellingen

Projectomschrijving

Uit de gegevens die sinds medio 2012 zijn verzameld in de effectmonitor JeugdzorgPlus blijkt dat de dagbesteding van cliënten na verblijf in de JeugdzorgPlus instelling relatief vaak onbekend is.

Doel van dit onderzoek is om beter in beeld te krijgen wat de dagbesteding van cliënten is bij het verlaten van de instellingen en hoe dit in de toekomst beter vast te leggen in de monitor. Dit onderzoek geeft tevens inzicht in de reden waarom in de monitor dagbesteding na verblijf vaak onbekend is en of dit een relatie onderhoudt met de overgang terug naar huis of naar een nadere hulpverlener. Het onderzoek geeft aanbevelingen voor eventuele verbeteringen in de zorgverlening, en leidt tot een advies hoe de jongere beter begeleid kan worden bij de dagbesteding na verblijf.

De vraagstellingen worden beantwoord met behulp van verschillende databronnen: Literatuuronderzoek en documentanalyse; kwantitatieve analyses; kwalitatieve interviews met jongeren; focusgroepen met medewerkers en jongeren.

Verslagen


Eindverslag

Uit gegevens zoals verzameld in de Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus blijkt dat de dagbesteding van cliënten na verblijf in de JeugdzorgPlus instelling relatief vaak onbekend is. Doel van dit onderzoek was om beter in beeld te krijgen wat de dagbesteding van cliënten is bij het verlaten van de instellingen en hoe dit in de toekomst beter vast te leggen in de monitor. De vraagstellingen zijn beantwoord met behulp van verschillende databronnen en methoden: literatuuronderzoek en documentanalyse; kwantitatieve analyses; kwalitatieve interviews met jongeren; focusgroepen met medewerkers en jongeren. Het onderzoek laat zien waarom dagbesteding in de monitor vaak onbekend is bij het verlaten van de JeugdzorgPlus instelling en heeft geleid tot aanbevelingen voor betere aansluiting tussen de JeugdzorgPlus en begeleiding van de jongere bij de dagbesteding na verblijf.

Samenvatting van de aanvraag

Probleemstelling: Uit de gegevens die tot nu toe zijn verzameld in de monitor JeugdzorgPlus blijkt dat de dagbesteding van cliënten na verblijf in de instelling relatief vaak onbekend is. Gezien het feit dat dagbesteding één van de uitkomstmaten van effectiviteit is en een belangrijk resultaat van het JeugdzorgPlus-traject is het van belang om hier meer zicht op te krijgen. Begeleiding van de jongere gericht op zijn/ haar toekomstperspectieven, met name onderwijs, na verblijf in de instelling draagt hier aan bij. Inzicht in de wijze waarop de overstap naar vervolgonderwijs/ dagbesteding op dit moment wordt vorm gegeven, en de begeleiding die daarin plaatsvindt vanuit de JeugdzorgPlus instelling, of JeugdzorgPlus-onderwijs is daarom nodig. Doel- en vraagstelling: doel van het onderzoek is om beter in beeld te krijgen wat de dagbesteding van cliënten is bij het verlaten van de JeugdzorgPlus instellingen en hoe dit in de toekomst beter vast te leggen in de monitor. Dit onderzoek geeft tevens inzicht in de reden waarom dagbesteding in de monitor vaak onbekend is bij het verlaten van de JeugdzorgPlus instelling en of dit een relatie onderhoudt met de overgang terug naar huis of naar een nadere hulpverlener. Het onderzoek geeft aanbevelingen voor eventuele verbeteringen in de zorgverlening, en leidt tot een advies hoe de jongere beter begeleid kan worden naar de dagbesteding tijdens en na het verlaten van de instelling. Relevantie: Door dagbesteding beter in kaart te brengen draagt dit onderzoek bij aan de meetbaarheid van de resultaten van de behandeltrajecten in de JeugdzorgPlus. Verder draagt het onderzoek bij aan de optimalisering van het onderzoeksinstrument. Verbetering van het instrument zorgt er voor dat de effectiviteit van de behandeling beter in kaart kan worden gebracht. Dit verdiepend onderzoek bij een beperkt aantal instellingen leidt bovendien tot nader inzicht in de verschillen tussen instellingen, de verklaringen voor de verschillende scores en wat hieruit geleerd kan worden voor het Ministerie van VWS, voor de JeugdzorgPlus en voor de instellingen afzonderlijk. Plan van aanpak/ methode: De vraagstellingen worden in het voorgestelde onderzoek beantwoord door gebruik te maken van verschillende databronnen. Er wordt gebruik gemaakt van - Literatuuronderzoek en documentanalyse - Kwantitatieve analyses op de effectmonitor - Kwalitatieve interviews met jongeren - Focusgroepen met medewerkers en jongeren Door middel van triangulatie (het combineren van verschillende bronnen voor de beantwoording van eenzelfde onderzoeksvraag) vindt integratie van de onderzoeksresultaten plaats. Door triangulatie wordt een meer betrouwbaar en valide antwoord verkregen doordat de bronnen elkaar aanvullen en een ander perspectief belichten. Eindresultaat: 1. Meer inzicht in de dagbesteding van cliënten na einde verblijf (en verschillen tussen instellingen) 2. Betere begeleiding van de jongeren na het verlaten van de instelling m.b.t. dagbesteding en daarmee creëren van een beter toekomstperspectief voor de jongere 3. Aanbevelingen voor verbeteren van de invulling van de monitor t.a.v. dagbesteding 4. Optimalisering van de monitor. Waar nodig advies over het beter laten aansluiten van het instrument op de doelgroep 5. Groter draagvlak voor de monitor bij jongeren en medewerkers van de instellingen

Kenmerken

Projectnummer:
727021002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2015
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. D. van de Mheen
Verantwoordelijke organisatie:
IVO