Mobiele menu

IPS+PA: 1+1=3?Onderzoek naar de effectiviteit van Individual Placement and Support, Participatieve Aanpak en combinatie van beide om arbeidsparticipatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten binnen de gemeentelijke uitvoeringspraktijk

Projectomschrijving

Doel

Gemeenten zijn verantwoordelijk om mensen met een arbeidsbeperking, die wel (gedeeltelijk) kunnen werken, naar werk te begeleiden. Gemeenten willen de kwaliteit en effectiviteit van hun dienstverlening voor deze klantgroep vergroten door zoveel mogelijk evidence-based te werken. In dit onderzoek wordt onderzocht welke vorm van begeleiding het meest effectief is om deze groep aan het werk te krijgen en te houden: Individual Placement and Support (IPS), de Participatieve Aanpak (PA), of een combinatie van beide. Met IPS worden mensen zo snel mogelijk in werk geplaatst en vervolgens op het werk getraind en begeleid. De PA is erop gericht om belemmeringen om aan het werk te gaan weg te nemen. Wat is het effect van IPS, PA en IPS+PA in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk op duurzame arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking, maar met arbeidsvermogen? Welke elementen werken, voor wie, wanneer en waarom?

Aanpak/werkwijze

Dit project betreft een kwantitatief effectiviteitsonderzoek in combinatie met verklarend onderzoek. In een veldexperiment worden de begeleidingsvormen IPS en de PA met elkaar vergeleken. De ontwikkeling van deelnemers wordt gedurende meerdere jaren gevolgd met gegevens uit de gemeentelijke administratie en vragenlijsten. In interviews met betrokkenen wordt achterhaald waarom specifieke begeleiding werkt, voor wie en onder welke omstandigheden.

Samenwerkingspartners 

Gemeente Amsterdam, VU Medisch Centrum, Kenniscentrum Phrenos, Universitair Medisch Centrum Groningen en GGZinGeest.

Resultaten

Het onderzoek richt zich op het vergroten en bundelen van kennis over effectiviteit en implementatievoorwaarden van de evidence-based IPS en PA interventies binnen de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. De behoefte aan een reguliere, vaste baan is erg groot binnen de doelgroep omdat dit bijdraagt aan hun gevoel van stabiliteit en eigenwaarde. Het ultieme doel van dit project is dan ook dat meer mensen met een arbeidsbeperking, maar met arbeidsvermogen, sneller duurzaam in regulier werk terechtkomen.

Producten

Dit project resulteert in onder andere een onderzoeksrapportage, een slotconferentie met workshops en een kosten-batenanalyse. 

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

PROBLEEMSTELLING Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht en zijn gemeenten verantwoordelijk voor het begeleiden naar werk van mensen met een arbeidsbeperking, maar met arbeidsvermogen. Om de KWALITEIT EN EFFECTIVITEIT van haar dienstverlening te VERGROTEN wil de GEMEENTE AMSTERDAM het effect van de in andere settingen en doelgroepen bewezen effectieve Individual Placement and Support (IPS) en Participatieve Aanpak (PA) interventies evalueren binnen de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. VRAAGSTELLINGEN 1) Wat is het effect van IPS, PA en IPS+PA in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk op duurzame arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking, maar met arbeidsvermogen? 2) Welke elementen werken, voor wie, wanneer en waarom? INTERVENTIES: IPS, PA EN IPS+PA De voorgestelde interventies betreffen de BEWEZEN EFFECTIEVE IPS EN PA interventies alsook een combinatie van beide; IPS+PA. Deelnemende klantmanagers worden getraind in de methodieken. In IPS begeleidt de klantmanager de cliënt zo snel mogelijk naar passend werk volgens het FIRST-PLACE-THEN-TRAIN PRINCIPE en biedt vervolgens als job coach de cliënt en werkgever de benodigde begeleiding en aanpassingen op de werkplek. Met de PA worden door klantmanager en cliënt wensen en knelpunten tav werk geïdentificeerd en opgelost. Zij doen dit middels een GEPROTOCOLLEERD STAPPENPLAN waarbij de klantmanager optreedt als procesbegeleider. Hieruit volgt een PLAN VAN AANPAK waarin duidelijk staat wie, wat, wanneer doet. PLAN VAN AANPAK We onderzoeken het effect van IPS, PA en IPS+PA middels een MIXED-METHODS APPROACH: kwantitatief effectiviteitsonderzoek in combinatie met verklarend onderzoek op basis van kwantitatieve en kwalitatieve data. STUDIEPOPULATIE: Gemeente cliënten die zich melden in het kader van de Participatiewet met een arbeidsbeperking, maar met arbeidsvermogen, die niet in staat zijn zelfstandig het minimumloon te verdienen. EFFECTIVITEITSONDERZOEK Het effect van IPS, PA en IPS+PA wordt onderzocht middels een cluster-gerandomiseerde gecontroleerde trial met een factorieel design met 4 armen (IPS, PA, IPS+PA, controle) met een follow-up van 2 jaar en randomisatie op het niveau van klantmanager. Uitkomstmaten worden gemeten op baseline, na 6, 12, 18 en 24 mnd. PRIMAIRE UITKOMSTMAAT is tijd tot (duurzaam) aan het werk gaan in regulier werk, gebruikmakend van registraties in de gemeentelijke administratie. SECUNDAIRE UITKOMSTMATEN zijn andere maten van arbeidsparticipatie, maatschappelijke participatie, ervaren mentale en fysieke gezondheid en kosten en baten. Voor het aantonen van een verschil tussen interventiegroepen en controlegroep zijn in totaal 120 cliënten nodig (30 per arm) verdeeld over 12 klantmanagers (3 per arm). Cox regressie wordt uitgevoerd om verschillen in tijd tot duurzaam regulier werk te toetsen tussen de 4 armen. Analyses laten zien of IPA en PA effectief zijn en of de combinatie nog effectiever is om mensen sneller (duurzaam) aan het werk te helpen. Voor de overige uitkomstmaten wordt gebruik gemaakt van linear mixed models en GEE. PROCESEVALUATIE + VERKLAREND ONDERZOEK Tijdens en na afloop van de RCT wordt met VRAGENLIJSTEN onderzocht in hoeverre de interventies en controle conditie volgens protocol zijn uitgevoerd en wat de acceptatie van, ervaringen met en bevorderende en belemmerende factoren van IPS, PA, IPS+PA en controle aanpak zijn. Vervolgens vinden SEMI-GESTRUCTUREERDE INTERVIEWS plaats met cliënten en hun ouders/begeleiders en FOCUSGROEPINTERVIEWS met klantmanagers, Werkgevers Service Punt en werkgevers. De kwalitatieve interviews worden ingezet om onderliggende mechanismen bloot te leggen en te begrijpen waarom iets wel of niet werkt in welke context. OPBRENGSTEN EN KENNISOVERDRACHT Opbrengsten die bijdragen aan kennisoverdracht: (1) een onderzoeksrapportage, (2) een samenvatting van de onderzoeksrapportage toegankelijk voor cliënten, (3) slotconferentie toetsing overdraagbaarheid resultaten naar andere gemeenten (4) een training IPS en PA voor gemeente professionals, (5) implementatieplan voor IPS en PA voor gemeenten, (6) update van leidraad PA en andere relevante leidraden en richtlijnen, (7) presentaties, nieuwsberichten, infogrammen en artikelen voor diverse groepen stakeholders, (8) proefschrift bestaande uit tenminste 5 wetenschappelijke artikelen, (9) kosten-batenanalyse. SAMENWERKING Het onderzoek vindt plaats binnen de Academische Werkplaats Werk, Participatie en Inkomen van de gemeente Amsterdam en VUmc in nauwe samenwerking met Phrenos, GGZinGeest en UMCG. Kennisvragen en plan van aanpak zijn tot stand gekomen in samenwerking tussen cliënten, onderzoekers en bestuur, beleid, uitvoering, onderzoek, WSP van de gemeente Amsterdam. Genoemde stakeholders blijven ook tijdens het onderzoek betrokken. Een vooronderzoek van VUmc gefinancierd door de gemeente Amsterdam (opleverdatum 1 juni 2017) levert een solide basis voor samenwerking alsook onmisbare voorkennis voor het hier beschreven onderzoek.

Kenmerken

Projectnummer:
535001004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M.A. Huysmans
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc