Mobiele menu

ISCOPE II: Follow-up studie van ISCOPE ‘Integrated Systematic Care for Older people’

Projectomschrijving

Binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg is de ISCOPE-studie (Integrated Systematic Care for Older PEople) uitgevoerd. Doel van deze ISCOPE-studie was het invoeren van een eenvoudig signaleringssysteem voor problemen in fysiek, psychisch en sociaal functioneren bij ouderen. Voor die ouderen die op de signaleringsvragenlijst een combinatie van problemen bleken te hebben, werd aansluitend zorg aangeboden via een zorg-actieplan. Huidig project betreft een herhaalmeting.

Doelgroep

Huisartsen, ouderen

Doel

Meten van het langetermijneffect van het werken met een signaleringssysteem en zorgplannen.

Opbrengst

Zichtbaarheid mogelijke effecten op functioneren van ouderen of op zorgkosten.

Werkwijze

In de ISCOPE-studie was een meting van de uitkomstmaten na één jaar uitgevoerd. Die studie laat zien dat huisartsen voordelen zien in werken met een zorgplan. Ouderen prefereren deze manier van werken van de huisarts. Er was echter geen effect te zien op functioneren van ouderen of op zorgkosten, daarom vindt nu de ISCOPE herhaalmeting na 5 jaar plaats. Daarnaast wordt gemeten in welke mate ouderen tevreden waren over de zorg.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg heeft van 2009-2012 de ISCOPE-studie plaatsgevonden. Het doel van de ISCOPE-studie was het invoeren van een eenvoudig, structureel signaleringssysteem voor problemen in fysiek, psychisch en sociaal functioneren bij ouderen van 75-plus. Voor die ouderen die op de signaleringsvragenlijst een combinatie van somatische, functionele, psychische en sociale problemen bleken te hebben, werd aansluitend integrale ouderenzorg aangeboden via het opstellen en uitvoeren van een zorg-actieplan. In de ISCOPE-studie is een meting van de uitkomstmaten na één jaar uitgevoerd. De studie laat zien dat huisartsen voordelen zien in het werken met een zorgplan. Ouderen prefereren deze manier van werken van de huisarts. We hebben echter geen effect kunnen laten zien op functioneren van ouderen of op zorgkosten met deze proactieve, integrerende interventie voor ouderen met complexe problemen in de eerste lijn. Doelstelling Het doel van deze ISCOPE herhaalmeting is om het lange termijn effect van het werken met zorgplannen volgens de Integrated Systematic Care methode te meten. Hoewel het werken met zorgplannen in het ISCOPE onderzoek na één jaar geen direct voordeel heeft aangetoond voor de ouderen, bleken de huisartsen deze manier van werken bij ouderen met complexe problemen heel waardevol te vinden. Daarom is het van belang om te onderzoeken wat het lange termijn effect is van het werken met zorgplannen en in welke maten ouderen tevreden waren over de zorg, en of zij deze zorg als generalistisch, persoonsgericht en continu (de drie kernwaarden van de huisartsenzorg) ervaren hebben. Verder levert een herhaalmeting inzicht op in het natuurlijk beloop van het verloop van functioneren en complexe problematiek op de lange termijn. Met deze herhaalmeting kunnen we de voorspellende waarde van de ISCOPE-screeningsvragenlijst op functioneren analyseren. Onderzoeksopzet Nu, vijf jaar na de baselinemeting, willen we een beperkte herhaalmeting uitvoeren door enkele vragenlijsten opnieuw af te nemen. Daarnaast willen we een vragenlijst toevoegen over de wijze waarop ouderen de zorg met zorgplannen ervaren hebben, de ervaringen met de zorg door de huisarts en de tevredenheid hierover. Aan het ISCOPE onderzoek hebben 59 huisartsenpraktijken meegewerkt en 7285 75-plussers zijn destijds geïncludeerd in het onderzoek. Van deze 7285 ouderen zijn 2828 ouderen op baseline bezocht voor een uitgebreide baselinemeting en 2194 ouderen zijn ook na een jaar bezocht. Bij deze zelfde groep ouderen willen we nu een vervolgmeting uitvoeren. We gaan de huisartsenpraktijken vragen om de ouderen uit hun praktijk die aan ISCOPE deelnamen en nog steeds patiënt zijn in hun praktijk, de vragenlijst toe te sturen met het verzoek om deze nogmaals in te vullen. Hiervoor zullen we de huisarts een lijst voorleggen, waarop ISCOPE deelnemers vermeld staan die toestemming gaven om met de huisarts contact op te nemen. De huisarts controleert de lijst en excludeert met opgave van reden de ouderen die niet meer deel uitmaken van de praktijk (overlijden, verhuizing, opname verpleeghuis, anders) en ouderen die terminaal ziek zijn (levensverwachting minder dan 3 maanden) of die om een andere reden niet meer in staat zijn de vragenlijst zelf of met hulp van een mantelzorger in te vullen. Tevens scoort de huisarts de mate van kwetsbaarheid. De huisarts zal vervolgens de geselecteerde ISCOPE deelnemers opnieuw aanschrijven en een vragenlijst toesturen. De vragenlijst bevat de volgende onderdelen: - De ISCOPE screeningsvragenlijst is om een indicatie te krijgen van de somatische, functionele, mentale en sociale gezondheidstoestand. - De MDS-vragenlijst is in het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) ontwikkeld als standaardmeetinstrument in alle NPO-onderzoeken. - De Europep vragenlijst is een internationaal gevalideerde vragenlijst om de ervaringen en tevredenheid met de huisartspraktijk en huisarts te meten. De ouderen worden aangeschreven en gevraagd om de vragenlijsten zo nodig met hulp van een mantelzorger in te vullen. Indien de onderzoekers binnen twee weken geen toestemmingsverklaring en/of vragenlijst hebben ontvangen, wordt een herinneringsbrief verstuurd. Daarna zal een onderzoeksmedewerker van het LUMC contact met de ISCOPE deelnemer opnemen om te vragen om toch deel te nemen aan dit vervolgonderzoek. Als nodig zal de onderzoeksmedewerker een huisbezoek afleggen om te helpen bij het invullen. Met toestemming van de deelnemers zullen bij de huisarts wederom aanvullende medische gegevens worden opgevraagd die van belang zijn voor dit onderzoek. Onze basale opzet voor het onderzoek is om alle metingen schriftelijk uit te voeren, zonder arbeidsintensieve acties als het nabellen en doen van huisbezoeken. Voor het bereiken van de meest kwetsbare ouderen is de inzet van deze arbeidsintensieve acties echter essentieel en zal de kwaliteit van de nieuwe dataset zeer zeker verhogen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
63300095107
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2015
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J.W. Blom
Verantwoordelijke organisatie:
Leiden University Medical Center