Mobiele menu

In je Uppie

Projectomschrijving

Doel

Stichting Welzijn Het bolwerk heeft in de gemeente Dantumadiel en Noardeast Fryslân ‘In je Uppie’ gesprekken georganiseerd over thema’s als afscheid, spijt en familie. Ouderen praten hier niet snel over, maar piekeren hier wel in hun eentje over. Het In je Uppie programma is neergezet om de sociale en emotionele eenzaamheid bij thuiswonende ouderen te voorkomen en bestrijden volgens de In je Uppie gespreksmethode. Het delen van verhalen met leeftijdsgenoten biedt herkenning, verbinding en moed. Het sterkt ze en maakt ze weerbaarder tegen eenzaamheid.

Plan van Aanpak

Het volledige In je Uppie programma beslaat doorgaans een projectperiode van een jaar. De gesprekken worden in een serie van drie of vier aangeboden, waarbij één themagesprek per maand. Een themagesprek duurt anderhalf uur waar gemiddeld 12 tot 15 ouderen aan deelnemen. De gesprekken worden begeleidt door een opgeleide gespreksleider die gebruikt maakt van benodigde communicatiemiddelen. De gesprekken vinden plaats in een vertrouwde en veilige setting. Er heeft gedurende het project een procesevaluatie plaatsgevonden en er is een handboek geschreven.

Bevindingen

In je Uppie is een werkbare, veilige en succesvolle methode om met ouderen het gesprek aan te gaan over thema’s die er toe doen als je ouder wordt, maar waar je niet snel met anderen over praat. De manier waarop we over de In je Uppie gesprekken communiceren (in gewone mensentaal, met mooie beelden en een positieve boodschap) maakt dat ouderen de stap durven zetten om mee te doen. Op de juiste manier aansluiten bij ouderen, een vertrouwde sfeer creëren, werkelijke belangstelling tonen en niet oordelen, zorgt ervoor dat ouderen zich open stellen en verhalen delen die ze niet gauw zullen delen of zelfs nog nooit hebben gedeeld.

Er is een handboek beschikbaar van het project In je Uppie. Deze kunt u hier vinden. Voor meer informatie of vragen kun u contact opnemen met Alet Klarenbeek via alet@upinnederland.nl.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

IN JE UPPIE INLEIDING In het voorjaar van 2018 verscheen een onderzoek van KBO over levensvragen in de laatste levensfase. Naast ziek worden en dood gaan stond ook spijt in dat lijstje. Alet Klarenbeek, initiatiefnemer van UP! - was hierdoor geraakt en had vervolgens op een koffieochtend voor alleenwonende ouderen een bijzonder ontroerend en openhartig gesprek over spijt. De ouderen vertelden hoe spijt hen in de weg kon zitten, hoe ze soms – met alleen lagere school - letterlijk geen woorden hadden, of geen mogelijkheden zagen om met dierbaren in het reine te komen. Hoe ze zich ontzettend alleen voelden met hun gedachten. En hoe bijzonder en bemoedigend het was om die nu eens te delen met leeftijdsgenoten. Het idee voor In je Uppie was geboren. IN JE UPPIE In je Uppie is een gespreksmethodiek met thuiswonende en merendeels alleenstaande ouderen over schurende thema’s, waarover je normaal gesproken niet zo snel praat. Denk aan spijt, afscheid, schaamte, geheimen. Inmiddels is een pilot afgerond in Friesland en Amsterdam. Hieraan hebben op 17 locaties 365 ouderen meegedaan. De ouderenfondsen RCOAK en Sluyterman van Loo hebben de pilot enthousiast en zeer betrokken gefinancierd en inmiddels - samen met andere fondsen en welzijnsorganisaties - ook een subsidie toegekend voor het vervolgtraject. Dr. Maurice de Greef (VU Brussel) heeft een gevalideerd onderzoek gedaan naar de impact op de ouderen. IMPACT OP EENZAAMHEID Uit het onderzoek van dr. Maurice de Greef kwamen duidelijke resultaten naar voren: Ouderen ervaren een veilige ontmoeting, waardoor ze stil kunnen staan bij een lastig thema. Een aantal van hen spreekt zich uit, anderen luisteren vooral. Deelnemers geven aan nieuwe inzichten op te doen. En het belangrijkste: een en ander leidt tot een sterker groeps- en gemeenschapsgevoel, waarmee In je Uppie een middel tegen (dreigende) eenzaamheid lijkt te kunnen zijn. ENTHOUSIASTE REACTIES De deelnemende ouderen zijn enthousiast. Ze geven aan dat de gesprekken hen betekenisvolle uitwisseling met anderen opleverde. Ze noemen het leerzaam en verbindend om te ervaren dat ze niet alleen over allerlei thema’s lopen te piekeren. Het delen in de groep gaf hen moed en nieuwe contacten. Het verminderde het gevoel 'er altijd zo alleen voor te staan'. PROFESSIONALS OMARMEN METHODIEK De betrokken zorg- en welzijnsorganisaties en gemeentes zijn blij verrast door de vernieuwende aanpak en het lef om lastige thema’s op tafel te leggen. Ze willen graag In je Uppie opnemen in hun reguliere aanbod. Het beantwoordt aan de vraag naar zingeving en verdieping bij cliënten en bewoners én scheelt hen werk: het format is al bedacht en getest, getrainde gespreksleiders en effectieve communicatie worden meegeleverd. De financiering blijkt echter lastiger, veelal door bezuinigingen. MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE Ouderen moeten (en willen) vandaag de dag langer thuis blijven wonen. Ouder worden is echter een kwetsbaar en eenzaam proces. In je Uppie versterkt geestelijke weerbaarheid en veerkracht van ouderen en wapent hen tegen eenzaamheid. Het delen van verhalen biedt houvast. In je Uppie kan een bijdrage leveren aan langer thuis blijven wonen en een vermindering van de zorgvraag. INZETBAAR VOOR SPECIFIEKE DOELGROEPEN Met name de 75 en 80 plussers zijn niet gewend om over hun emoties en kwetsbaarheid te praten. We zien aan tafel een verschuiving van zwijgzaamheid en schaamte, naar delen en bemoediging. Doordat UP! op haar beurt weer die verhalen deelt, kantelt de beeldvorming van eenzaamheid onder ouderen naar een realistischer beeld. In je Uppie gesprekken worden aangeboden op plaatsen waar de ouderen al zijn. Bijvoorbeeld bij koffieochtenden in de wijk, bewegingsclubs of zorglocaties. IN JE UPPIE PROGRAMMA We hebben een pilotfase achter de rug, de kinderziektes zijn eruit, de impact is een gegeven. Het programma bevat naast de gesprekken en bijgeleverde gespreksleider en communicatie (flyers, affiches, online omgeving, social media) ook een 1. opleidingsmodule voor gespreksleiders, 2. regionaal event voor deelnemende ouderen, hun familie en andere betrokkenen en 3. online kennisomgeving (website, nieuwsbrief, social media). FRIESLAND Deze aanvraag heeft betrekking op 2 nieuwe gemeentes in NW Friesland waar we op de dorpen veel sociale en persoonlijke eenzaamheid aantreffen bij 75+ers. Stichting Welzijn Het Bolwerk en UP gaan samen met de ouderen (75+) themagesprekken en een regionale bijeenkomst voor ouderen (75+), hun familie en professionals realiseren. Bij gebleken geschiktheid kunnen betrokken ouderen en professionals bovendien deelnemen aan een gespreksleiderstraining. Deze aanvraag maakt onderdeel uit van een breder projectplan In je Uppie in Friesland, Amsterdam, Haarlem en Utrecht. In de periode augustus 2019 - december 2020 willen we hier het programma realiseren i.s.m. o.a. meerjarenpartners uit zorg&welzijn en fondsen en tegelijkertijd de verduurzaming van het project mogelijk maken, ook met inzet van Stichting Welzijn het Bolwerk.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639621912
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. A. Bloem
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting MOAI