Mobiele menu

Jeugd in ontwikkeling in Scherpenzeel (JOS) , een integrale uitwerking van Wmo-beleid (prestatievelden 1,2,4,5,7 en 9), onderwijsbeleid én gezondheidsbeleid.

Projectomschrijving

De gemeente Scherpenzeel is met het programma ‘Jeugd in ontwikkeling in Scherpenzeel’ (JOS) van start gegaan. JOS is een samenwerkingsverband van diverse maatschappelijke organisaties. Scholen, kinderopvangcentra, bibliotheken, jeugdwerkers, vrijwilligers-organisaties, iedereen doet mee!

Een netwerk van en voor Scherpenzeel dat zich richt op een gezond leven en optimale ontwikkeling van kinderen van 0 tot 14 jaar. De komende jaren richt Scherpenzeel zich hiervoor onder andere op het voorkomen van overgewicht. Ook is de gemeente bijvoorbeeld met het programma ‘Alcohol en roken, een ander verhaal’ van start gegaan. De netwerkpartners hebben allerlei activiteiten ingepland, het gaat van vakantiespelweken tot kookcursussen. Vernieuwend is de nauwe samenwerking tussen alle relevante partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen.

Producten

Titel: JOS Scherpenzeel website
Link: http://www.jos-scherpenzeel.nl

Verslagen


Eindverslag

Het project Jeugd in Ontwikkeling Scherpenzeel (JOS) is in 2010 van start gegaan voor een periode van vier jaar. JOS is een uniek Brede Schoolconcept, gericht op de optimale ontwikkeling van kinderen van 0 tot 14 jaar op het gebied van onderwijs, opvang, sport, cultuur, gezondheid, (sociale) veiligheid etc. Samen met Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) vormt JOS een van de pijlers van het jeugd- en onderwijsbeleid.

Binnen JOS werken de kernpartners (gemeente, basisscholen, kinderopvang en peuterspeelzaal) samen en afhankelijk van het thema worden er andere (maatschappelijke) partners bij betrokken. Er is een coördinator aangesteld en de activiteiten worden uitgevoerd door een activiteitencoach.

Door de integrale uitwerking van een deel Wmo-beleid , jeugd- en onderwijsbeleid én gezondheidsbeleid is voor het JOS project een subsidie toegekend vanuit het programma Gezonde Slagkracht van ZonMw. Daarnaast wordt voor de coördinatie en uitvoering van JOS een rijkssubsidie vanuit de combinatiefunctie ontvangen.

JOS staat voor Jeugd in Ontwikkeling Scherpenzeel. JOS is een netwerk van voorzieningen op het gebied van onderwijs, opvang, opvoeding, zorg (sociale)veiligheid, welzijn en recreatie, dat door een geïntegreerde, thematische én vraaggerichte aanpak optimale ontwikkeling- en ontplooiingskansen biedt aan kinderen van 0 – 14 jaar in hun directe leefomgeving.

Betrokken partijen zijn scholen, kinderopvang, peuterspeelzaal, jeugdgezondheidszorg, bibliotheek, maatschappelijk werk, jeugdwerk, vrijwilligersorganisaties waaronder scouting, muziekschool, buitensport.

Deze samenwerking is onderop tot stand gekomen en heeft mede eraan bijgedragen dat er een breed draagvlak gecreëerd is. Het aanbod van diensten en activiteiten binnen JOS is gericht op gezondheid, onderwijs, cultuur, opvang, ontspanning, zorg en sport.

JOS wordt ondersteund door subsidie vanuit de Combinatiefuncties en ZonMw.

Samenvatting van de aanvraag

De opzet van JOS (Jeugd in ontwikkeling in Scherpenzeel) voorziet in een integrale uitwerking van Wmo-beleid (prestatievelden 1, 2, 4, 5, 7 en 9), jeugd- en onderwijsbeleid én gezondheidsbeleid. JOS is een netwerk van voorzieningen op het gebied van onderwijs, opvang, opvoeding, (gezondheids)zorg, (sociale) veiligheid, welzijn en recreatie, dat door een geïntegreerde, thematische én vraaggerichte aanpak optimale ontwikkeling- en ontplooiingskansen biedt aan kinderen van 0 -14 jaar in hun directe leefomgeving. JOS is een samenwerkingsverband van scholen, kinderopvang, peuterspeelzaal, jeugdgezondheidszorg, bibliotheek, maatschappelijk werk, jeugdwerk, vrijwilligers-organisaties waaronder scouting, muziekschool, buitensport. Voorzien is in concrete interventies ten aanzien van: - Voorkomen van overgewicht: stimuleren van lopen en fietsen naar school, trapveldjes aanwijzen, aanbieden van bewegingsactiviteiten, Spelenkar, buitenspellen, eten uit eigen moestuin, kookcursus, veilige –fiets-routes, vakantiespelweek; - Voorkomen van depressies/psychosociale problematiek: lokaal pestprotocol en sociale vaardigheidstraining, deskundigheidsbevordering leerkrachten t.a.v. signaleren, huiskamer mét begeleider, huiswerkbegeleiding, training weerbaarheid, taalstimulering Boekenpret; - Preventie overmatig alcoholgebruik/drugsgebruik: programma Alcohol en roken, een ander verhaal. Daarnaast wordt voorzien in opvoedingsondersteuning en zorgverlening voor ouders en kinderen. Tevens is er ruimte voor nieuwe initiatieven evenals mogelijkheden tot (ouder)participatie, waaronder een ouderraad en kinderraad.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
201000009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
G. Beukhof
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Scherpenzeel