Mobiele menu

Jeugdhulp voor vluchtelingen

Projectomschrijving

Uitkomsten

De aanleiding van het project was het feit dat jeugdhulpaanbod dat goed aansluit op de (zorgvraag van) vluchtelingen in de praktijk niet of nauwelijks voor handen is. Binnen het onderzoek van dit project wordt deze aanleiding bevestigd, al zien we wel dat de verwijzers en begeleiders in grootstedelijke gebieden aangeven dat jeugdhulpaanbod hier relatief vaker te vinden en beter toegankelijk is. Ook zien we dat diverse aanbieders op verschillende manieren proberen hun aanbod beter aan te laten sluiten op de jeugdigen. Zij zijn er in de dagelijkse praktijk zichtbaar bewust mee bezig en doen hun uiterste best om binnen de huidige mogelijkheden zorg zo goed mogelijk aan te bieden.

Volgens de jeugdhulpaanbieders die ook asielopvang bieden, zorgt een aantal aspecten ervoor dat hun hulpaanbod potentieel meer effectief is dan het aanbod van de regulier jeugdzorg. Hun ervaring is dat hun jeugdhulp voor vluchtelingenkinderen meer nabij en makkelijk(er) toegankelijk is, de contactgroei verloopt sneller doordat deze zowel in het dagelijks leven als in het hulpaanbod plaatsvindt en er wordt verondersteld dat op organisatorisch en medewerkersniveau affiniteit is met het werken met vluchtelingenkinderen en deskundigheid is ontwikkeld op het gebied van cultuursensitiviteit of intercultureel werken.

Succesfactoren

De gevonden succesfactoren zijn onder te verdelen in drie categorieën.

Binnen de eerste categorie aansluiten/(cultuur)sensitief vallen de volgende succesfactoren: interesse tonen, een open houding en ‘echt’ contact maken, een respectvolle betrouwbare relatie tussen de jeugdige en hulpverlener, het betrekken van familie en (formeel en informeel) netwerk, outreachend werken en het inzetten van een intercultureel mediator, tolk of sleutelpersoon.

De tweede categorie omvat de competenties en de attitude van de medewerkers.

De organisatorische randvoorwaarden is de derde categorie en hierbinnen vallen de volgende succesfactoren: eenvoudige intake en snelle start behandeling, diversiteit binnen teams, aannamebeleid, scholing- en trainingsaanbod,financiering tolk, intercultureel mediator en sleutelpersoon en het faciliteren van outreachend werken.  

Producten

Naast een onderzoeksrapport, is er binnen het project jeugdhulp voor vluchtelingen, een digitaal instrument ontwikkeld voor jeugdhulpaanbieders en organisaties die werken met vluchtelingenkinderen. Dit instrument bevat succesfactoren en praktische tips en een checklist/screeningsinstrument.

Verslagen


Eindverslag

De aanleiding van het project was het feit dat jeugdhulpaanbod dat goed aansluit op de (zorgvraag van) vluchtelingen in de praktijk niet of nauwelijks voor handen is. Binnen het onderzoek van dit project wordt deze aanleiding bevestigd, al zien we wel dat de verwijzers en begeleiders in grootstedelijke gebieden aangeven dat jeugdhulpaanbod hier relatief vaker te vinden en beter toegankelijk is. Ook zien we dat diverse aanbieders op verschillende manieren proberen hun aanbod beter aan te laten sluiten op de jeugdigen. Zij zijn er in de dagelijkse praktijk zichtbaar bewust mee bezig en doen hun uiterste best om binnen de huidige mogelijkheden zorg zo goed mogelijk aan te bieden. Volgens de jeugdhulpaanbieders die ook asielopvang bieden, zorgt een aantal aspecten ervoor dat hun hulpaanbod potentieel meer effectief is dan het aanbod van de regulier jeugdzorg. Hun ervaring is dat hun jeugdhulp voor vluchtelingenkinderen meer nabij en makkelijk(er) toegankelijk is, de contactgroei verloopt sneller doordat deze zowel in het dagelijks leven als in het hulpaanbod plaatsvindt en er wordt verondersteld dat op organisatorisch en medewerkersniveau affiniteit is met het werken met vluchtelingenkinderen en deskundigheid is ontwikkeld op het gebied van cultuursensitiviteit of intercultureel werken.

De gevonden succesfactoren zijn onder te verdelen in drie categorieën. Binnen de eerste categorie aansluiten/(cultuur)sensitief vallen de volgende succesfactoren: interesse tonen, een open houding en ‘echt’ contact maken, een respectvolle betrouwbare relatie tussen de jeugdige en hulpverlener, het betrekken van familie en (formeel en informeel) netwerk, outreachend werken en het inzetten van een intercultureel mediator, tolk of sleutelpersoon. De tweede categorie omvat de competenties en de attitude van de medewerkers. De organisatorische randvoorwaarden is de derde categorie en hierbinnen vallen de volgende succesfactoren: eenvoudige intake en snelle start behandeling, diversiteit binnen teams, aannamebeleid, scholing- en trainingsaanbod, financiering tolk, intercultureel mediator en sleutelpersoon en het faciliteren van outreachend werken.

Naast dit onderzoeksrapport, is er binnen het project jeugdhulp voor vluchtelingen, een digitaal instrument ontwikkeld voor jeugdhulpaanbieders en organisaties die werken met vluchtelingenkinderen. Dit instrument bevat succesfactoren en praktische tips en een checklist/screeningsinstrument.

De begeleiding die Nidos en COA biedt aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen, sluit in de praktijk onvoldoende aan bij de behoeftes van een deel van deze kinderen. Zij zijn aangewezen op jeugdhulp. Jeugdhulp die aansluit bij de problematiek van deze kinderen blijkt niet of nauwelijks voorhanden.

Doel
Het doel van dit project is om, vanuit literatuur en praktijkervaringen, te komen tot een beschrijving van werkzame bestanddelen voor jeugdhulporganisaties die werken met vluchtelingenkinderen.

Werkwijze
In de periode van mei 2018 tot augustus 2019 zullen Nidos, Pharos en Jeugdzorg Nederland kwantitatief en kwalitatief
onderzoek doen naar de knelpunten in de aanmelding van vluchtelingenkinderen voor jeugdhulp en het huidige
jeugdhulpaanbod. Ook de best practices worden onderzocht.

Resultaat
Een rapportage gericht op de binnen de jeugdhulp te zetten vervolgstappen, om vanuit daar een passende
begeleidingsmethodiek te kunnen ontwikkelen voor vluchtelingenkinderen binnen de jeugdhulp.

Samenvatting van de aanvraag

Asielzoekerskinderen die, alleen of met (een van de) ouders, naar Nederland komen zijn een kwetsbare groep vanwege hun leeftijd, hetgeen zij hebben meegemaakt en de culturele verschillen waar ze mee te maken krijgen. De huidige begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) binnen de asielopvang blijkt in de praktijk onvoldoende aan te sluiten bij de behoefte van een deel van deze kinderen. Het COA en Nidos die hiervoor verantwoordelijk zijn onderkennen dat ook. Beiden zijn gestart met de herijking en het vernieuwen van deze begeleiding en hopen binnen één tot twee jaar een beter aansluitende methodiek beschikbaar te hebben.

Er zijn kinderen die meer nodig hebben dan de begeleiding in de asielopvang van COA en Nidos. Deze kinderen zijn aangewezen op jeugdhulp. Deze jeugdhulp blijkt in de praktijk niet of nauwelijks voorhanden omdat het reguliere aanbod onvoldoende aansluit bij de hulpvraag van deze kinderen. Resultaat is dat kinderen in de praktijk vaak eindigen in JeugdzorgPlus omdat jeugdhulporganisaties met ambulante en residentiële hulp vaak geen passend antwoord hebben op de vraag.

Er is dan ook dringend behoefte aan het ontwikkelen van jeugdhulpwerkwijzen en -methodieken voor deze groep vluchtelingenkinderen. Enerzijds is het noodzakelijk om de vraag en/of het probleem beter te begrijpen en anderzijds lijkt het zinvol om de experimenten die al in het veld plaatsvinden te inventariseren, te analyseren en waar mogelijk toegankelijk te maken voor andere jeugdhulpaanbieders.

Naast een nadere probleemanalyse en praktisch toepasbare handreikingen zal dit project conclusies, aanbevelingen en volgende stappen opleveren voor de opvangorganisaties en de jeugdhulporganisaties met als doel hen eigenaar te maken van deze uitkomsten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
729310003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C.F.J. Lebesque
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Nidos