Mobiele menu

Jongeren Actief Maastricht

Projectomschrijving

Het project heeft meer dan 500 individuele jongeren bereikt. Er zijn verschillende samenwerkingsverbanden tot stand gebracht met zowel onderwijsinstellingen als maatschappelijke organisaties, die ook na het project worden gecontinueerd. Tijdens de projectperiode zijn er 100 clinics, 12 toernooien en meerdere competities georganiseerd. Er zijn sportcoaches en ouders aan het project verbonden. 

Verslagen


Eindverslag

Ons project heeft meer dan 500 individuele jongeren weten te bereiken, Wij hebben verschillende
samenwerkingsverbanden tot stand gebracht met zowel onderwijsinstellingen als maatschappelijke organisaties,
die ook na het project worden gecontinueerd. Tijdens de projectperiode hebben we 100+ clinics, 12 toernooien en
meerdere competities georganiseerd. We hebben sportcoaches en ouders aan ons project verbonden.

Binnen het project hebben de samenwerkingsinitiatieven geresulteerd in een divers pakket aan activiteiten. Vanwege diverse redenen loopt de planning niet synchroon t.o.v. de ingediende planning. Wel is de verwachtingen dat uiteindelijk alle doelstellingen worden behaald. Gebleken is dat het creëren van voldoende draagvlak binnen een organisatie veel tijd kost.

Samenvatting van de aanvraag

Jongeren (tussen 15-18jaar) die dreigen uit te vallen (of al zijn uitgevallen) en wiens inzetbaarheid van belang is voor de samenleving én die nu niet of weinig sporten verbinden aan sport en sportverenigingen. Dat is de uitdaging die alle partijen binnen het samenwerkingsverband ZVVM Campus, MVV, Trajekt, Leeuwenborgh, Sint-Maartens College, Porta Mosana, Bonnefanten College en Gemeente Maastricht aan willen gaan. Zaalvoetbalvereniging Campus is initiatiefnemer van dit project. Aansluiting op het armoedebeleid De gemeente Maastricht bekijkt armoede niet alleen als een financieel, maar ook als een sociaal vraagstuk. Dat wil zeggen dat zij het belangrijk vinden dat iedereen op verschillende terreinen kan meedoen zoals, onderwijs, werk en vrijetijdsbesteding. De lokale gemeenschap kan daar zelf een rol in spelen, door mensen bij hun activiteiten te betrekken. Het woord lokale gemeenschap betekent iets anders dan de gemeente alleen. Om de armoede tegen te gaan moeten gemeente, plaatselijke maatschappelijke organisaties en individuele professionals samenwerken. Het initiatief van ZVVM Campus past prima binnen deze visie. Sportaanbod: Uit de uitgevoerde behoefte enquête op de onderwijsinstellingen is gebleken dat in de categorie jongens tussen 15-18 jaar zaalvoetbal het best aansluit bij de wensen van de doelgroep. Gebruik makend van de interventies Scholencompetitie Zaalvoetbal Voortgezet Onderwijs en Zaalvoetbal MBO starten we op medio november 2014 op 5 locaties een project dat tegemoet komt aan de behoeftes van de doelgroep. Binnen het project betrekken wij ouders als trainer/coach, vrijwilliger of als deelnemer. Samenwerking: Om in contact te komen met de verschillende doelgroepen hebben wij de samenwerking gezocht met onderwijsinstellingen en de welzijnsorganisatie in Maastricht. Zij hebben dagelijks te maken met de doelgroep of hebben reeds een netwerk opgebouwd, kennen de doelgroep en spelen daarom een cruciale rol.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524003312
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2016
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M. Roede
Verantwoordelijke organisatie:
ZVVM Campus