Mobiele menu

Kansen voor een nieuwe generatie

Projectomschrijving

In Oldambt groeit een hoog percentage kinderen op in een bijstandssituatie, is er een hoog percentage kinderen dat jeugdhulp ontvangt en is er veel overgewicht onder de inwoners.
Om een opwaartse spiraal te starten willen we samen met kinderen, ouders en relevante stakeholders aan de slag met het verbeteren van de leefstijl en de opvoedvaardigheden. Het doel is er betere kansen voor deze en toekomstige generaties.

Dit doen we vanuit het centrale ontmoetingspunt: de school, maar gezocht wordt naar mogelijkheden juist buiten school. Door kinderen te laten sporten bij verenigingen creëren we nieuwe netwerken rondom het kind waarin de gezonde leefstijl heel normaal is. Sporten in verenigingsverband kan ambitie, talentontwikkeling en ‘erbij horen’ toevoegen aan de omgeving van kinderen.
We werken aan een samenwerking waarbinnen iedereen in de omgeving van het kind, ambassadeur is van het kind. Samen problemen ombuigen naar kansen door positief stimuleren!

Verslagen


Eindverslag

Living lab Kansen voor een nieuwe generatie is in Oldambt gestart met als doel om betere toekomstkansen te creëren voor kinderen. In de context van de basisschool trachtten we samen met kinderen en ouders, leerkrachten en lokale (sport)aanbieders een verrijkte schooldag aan te bieden. In verschillende bijeenkomsten met resp. kinderen, ouders en leerkrachten is onder leiding van een innovatiebegeleider een gedeeld beeld ontstaan over hoe deze verrijking eruit zou moeten zien. Dit bleek een programma gericht op talentonwikkeling door inzet op sport, cultuur, digitale vaardigheden, natuur, techniek en gezonde leefstijl . Samen is uit dit living lab een concept verrijkte schooldag ontwikkeld die door de kinderen van obs Houwingaham ‘Tijd voor Toekomst’ is genoemd. Gedurende twee weken is met lokale aanbieders een bont programma uitgevoerd. Dit was overwegend succesvol waardoor Tijd voor Toekomst in Oldambt, en in andere gemeenten in provincie Groningen, gevolg krijgt.

Samenvatting van de aanvraag

We willen komen tot innovatiewerkplaatsen op meerdere locaties in de gemeente Oldambt, gecentreerd in en rond de scholen en inzettend op een verlengde schooldag (naar voorbeeld van https://www.degezondebasisschoolvandetoekomst.nl/ en https://www.nprz.nl ). Het plan gaat uit van een gezondheidsaanpak met aandacht voor voeding en bewegen welke zich richt op alle jeugd én hun ouders in Oldambt. Gebleken is namelijk dat het gedrag van ouders de grootste beïnvloedingsfactor voor kinderen is (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2019). Hierin willen we met alle relevante stakeholder (i.i.g. kinderen, ouders, (vak)leerkrachten, directeuren, gebiedsregisseurs, jeugdteam, welzijnsorganisatie, kinderopvang, sportverenigingen) komen tot innovaties om leefstijl en welzijn te verbeteren en kansen te vergroten. De verlenging bestaat uit aandacht voor gezonde voeding door o.a. moes-tuinieren en een zo groot en stimulerend mogelijk sportaanbod. Hierbij worden nadrukkelijk de sportverenigingen gevraagd om aan te sluiten omdat sporten bij een vereniging een grotere kans geeft op een leven lang sporten. Hierbij zoeken we het antwoord op de vraag in het sportakkoord:” kan de sport een bijdrage leveren aan de aanpak van maatschappelijke problematiek?” Dit doen we aan de hand van een ontwerpgerichte aanpak waarbij prototypes gezamenlijk worden ontwikkeld, uitgetest en geëvalueerd. Heeft het bijvoorbeeld zin om extra sportlessen te organiseren na schooltijd, de lokalen zo in te richten dat kinderen meer kunnen bewegen of afspraken te maken met de lokale supermarkt om gezond voedsel te promoten. We maken hierbij gebruik van informatie die door de kinderen, ouders en beleidsmakers zelf gegeven wordt (Citizen Science). Zo willen we kinderen foto’s maken van beweegplekken die ze stimuleert of afschrikt om te gaan bewegen. Uiteindelijk ontwikkelen we hiermee een aanpak die ook door andere gemeentes gebruikt kan worden om ook in die situatie een passende oplossing te vinden. Uiteindelijk willen we in heel Oost Groningen een nieuw gezonde generatie creëren die op haar beurt weer inspiratie en gezonde hoop kan bieden voor de toekomst.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
546006014
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A.S.E.T. Schulingkamp
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Oldambt