Mobiele menu

Kansrijk Opgroeien in Zaanstad

Projectomschrijving

De veertien samenwerkingspartners van Kansrijk Opgroeien streven ernaar dat alle Zaanse kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien. Het doel is om meer zwangere vrouwen en ouders van jonge kinderen in een vroeg stadium te bereiken en te ondersteunen, zodat kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien. Kansrijk Opgroeien heeft haar doelen bereikt door middel van het opzetten van Centering Pregnancy en ouder- en kind-inlopen in de wijk. Inwoners zijn nauw betrokken bij de planvorming, uitvoering en bijsturing hiervan. Er is meer samenhang tussen verschillende initiatieven en samenwerkingspartners in de wijken door de gezondheidsnetwerken waar professionals regelmatig bij elkaar komen voor kennisdeling en deskundigheidsbevordering. De prenatale huisbezoeken en het maandelijkse casuïstiek overleg ‘Steunpunt Kwetsbare Zwangeren’ dragen bij aan een snellere en efficiëntere doorverwijzing naar de juiste organisatie voor ondersteuning. Evenals het stroomschema ‘Verwijzing Kwetsbare Zwangeren’ dat is ontwikkeld.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De samenwerkingspartners van Kansrijk Opgroeien streven ernaar dat alle Zaanse kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien. Het doel is om meer zwangere vrouwen en ouders van jonge kinderen (0-2 jaar) in een vroeg stadium te bereiken en te ondersteunen, om kinderen gezond en veilig te laten opgroeien in de eerste, meest vormende, levensfase. Hoe jonger we hen bereiken, hoe meer winst (welzijn en gezondheid) en hoe meer besparing (zorgkosten, participatie) er mogelijk is. Om dit te bereiken wordt het bestaande samenwerkingsverband ‘Partners in Geboortezorg Regio Zaanstreek’ uitgebreid, waardoor een sterkere coalitie ontstaat met: GGD Zaanstreek Waterland, Stichting Eerstelijns Zorg, Huisartsencoöperatie Zaanstreek Waterland, Zaans Medisch Centrum, Verloskundigenkring Zaanstad (met 6 praktijken), Sportbedrijf Zaanstad, De Kraamvogel, Kraamzus, Het Blije Nest, De Bieb voor de Zaanstreek, de 3 Zaanse Sociale Wijkteam organisaties en burgerorganisaties: Zaanse Vrouwenkracht en Vrouwenochtend Kogerveldwijk. Zaanstad werkt sinds 2018 aan een stevige wijk- en stedelijke coalitie om signalering van risico’s en de zorg en ondersteuning voor a.s. ouders en jonge kinderen te verbeteren, volgens het landelijke actieprogramma Kansrijke Start. Als onderdeel van de succesvolle, integrale aanpak Gezond Opgroeien (JOGG-Zaanstad) zijn gezondheidsnetwerken opgezet in 6 focuswijken. Deze bestaan uit sleutelpersonen en professionals uit zorg, sport, onderwijs en welzijn. Deze netwerken worden in de projectperiode uitgebreid met partijen rond geboortezorg. De gezondheidsnetwerken en andere werkzame elementen van de JOGG-aanpak dienen als voorbeeld voor Kansrijk Opgroeien. Bij de uitvoering van Kansrijk Opgroeien worden krachten gebundeld. De ‘regio’ bestaat uit de 6 Zaanse focuswijken, die onder gemiddeld scoren op tal van gebieden die van belang zijn voor een goede ontwikkeling van kinderen, zoals taal, woonsituatie, veiligheid, inkomen & opleidingsniveau ouders: Poelenburg, Pelders-Hoornseveld, Zaandam Zuid, Rosmolenwijk, Kogerveldwijk en Wormerveer. In deze wijken leeft 1 op de 3 kinderen in armoede. 12% van de kinderen van 2 jaar heeft overgewicht (8% ZW) en 36% van 10- jarigen heeft overgewicht (ZW 20%). Het te ontwikkelen (groeps) aanbod begint in deze focuswijken. De samenwerkingsafspraken die gemaakt gaan worden gelden voor heel Zaanstad. Natuurlijk is ondersteuning en zorg bereikbaar voor alle Zaanse (kwetsbare) ouders en kinderen. Na de subsidieperiode kan de opgedane kennis door GGD ZW geïmplementeerd worden in de regio. Het kernteam van Kansrijk Opgroeien bestaat uit een projectleider (expert ouderbetrokkenheid) en een projectondersteuner. Programmaregisseur Gezond Opgroeien is betrokken voor financiële en organisatorische borging. Het kernteam coördineert de volgende activiteiten: Fase 1 is de voorbereidingsfase (aug - dec 2019). Hierin worden bijeenkomsten en individuele gesprekken met (potentiele) partners en inwoners in de focuswijken gevoerd. Bestaande netwerken breiden we uit met partners geboortezorg en maatschappelijke organisaties. Werkwijze en aanbod van alle partners wordt geïnventariseerd. Er worden 4 bijeenkomsten georganiseerd, begeleid door expert ketenaanpak, om te komen tot stroomschema’s en afspraken. Alle beroepsgroepen van de samenwerking en inwoners zijn vertegenwoordigd. Alles wordt vastgelegd in een overeenkomst die in fase 3 ondertekend wordt door alle partijen. In fase 1 wordt met ketenpartners de inhoud van het collectieve, preventieve groepsaanbod voor zwangeren en voor ouders met pasgeborenen bepaald, dat in fase 2 wordt getest door 4 groepen. Fase 2 is de uitvoeringsfase (jan - dec 2020). In dit jaar worden 2 groepen voor zwangere vrouwen georganiseerd en 2 groepen voor ouders met pasgeboren kinderen. Voor de (door) ontwikkeling wordt participatief actie onderzoek uitgevoerd. Ook onderzoeken we welke bestaande of nieuwe activiteiten laagdrempelig kunnen worden ingezet voor de doelgroep (bijvoorbeeld inzet Centrale Zorgverlener, trainingen voor ervaringsdeskundigen). Per jaar organiseren we 2 scholingen voor professionals (met accreditatie). In de focuswijken worden 2 netwerkbijeenkomsten per jaar georganiseerd. We communiceren het beschikbare ondersteunings- en zorgaanbod en de (verwijs)afspraken naar alle partners en inwoners in de wijk via de website, nieuwsbrieven en flyers. Fase 3 is de borgingsfase (jan- juli 2021). Hierin wordt de evaluatie van de aanpak en van het (groeps)aanbod uitgevoerd. Gezocht wordt naar meer financiering voor onderzoek om het effect aan te tonen. Er wordt een bijeenkomst georganiseerd om de samenwerkingsovereenkomst, waarin de stroomschema’s en afspraken zijn vastgelegd, te ondertekenen en kennis te delen. De projectleider en programmaregisseur werken samen met medewerkers en bestuurders van de samenwerkingspartijen aan de borging van de aanpak na de afronding van het project. Met dit project brengen we – in een vroeg stadium - de juiste zorg op de juiste plek.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100021910003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
N. Benayad
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Zaanstad