Mobiele menu

Kapstok Emmen Aangehaakt - Versteviging van de borging in Emmen

‘Kapstok Aangehaakt’ is een vervolg op het project Kapstok Mantelzorgexperiment.

Resultaat

In dit vervolgproject is mantelzorg blijvend op de agenda van de sociale wijkteams in Emmen gezet door:
  • themabijeenkomsten voor de sociale wijkteams, welzijnswerkers en vrijwilligers
  • nascholingen voor POH-ers en doktersassistenten
  • scholingsbijeenkomsten voor Zorgloket- en WMO-consulenten (de gemeente heeft toegezegd dit jaarlijks te herhalen)
  • de Mantelzorgwijzer is digitaal toegankelijk gemaakt en uitgebreid met de ondersteuningsmogelijkheden vanuit vrijwilligers
  • samen met de gemeente is een Respijtzorgwijzer ontwikkeld, zodat de ondersteuningsmogelijkheden beter bekend zijn

Samenwerking

Dit alles heeft bijgedragen aan de verdere bewustwording en samenwerking tussen professionals, sociale wijkteams, Zorgloket- en WMO-consulenten én vrijwilligers rond Mantelzorg.

Overdracht

De ervaringen zijn samengebracht in de workshop 'Samenwerken rond Mantelzorg', die verzorgd is voor huisartsenopleiders in Noord-Nederland en tijdens het NHG, Moderne Dementiezorg en Volksgezondheid congres. In 2016 organiseert het Interkerkelijk Contactpunt mantelzorg-netwerkcafés voor alle vrijwilligersorganisaties in Emmen. Een goed bewijs van borging van het onderwerp, ook bij vrijwilligers. 

Verslagen


Eindverslag

Versteviging van de borging van Kapstok Mantelzorgexperiment in Emmen

Het Op één lijn project Kapstok in Emmen (2011-2013) heeft bijgedragen aan de bewustwording en bespreekbaar maken van Mantelzorg en daarmee het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers. Eerstelijnsprofessionals, welzijnswerkers en het gemeentelijke Zorgloket zijn nauwer gaan samenwerken op het gebied van mantelzorgondersteuning.

Aandacht voor Mantelzorg in de sociale wijkteams

Ondertussen is er binnen de gemeente Emmen veel veranderd door de transities en is er ingezet op het decentraal goed samenwerken van verschillende disciplines in de sociale wijkteams. In de ontwikkeling van de sociale wijkteams was tot nu toe Mantelzorg als zodanig niet meegenomen. Om te waarborgen dat binnen de sociale wijkteams aandacht blijft voor het thema Mantelzorg en mantelzorgers is een Mantelzorgcoach aangesteld, die hiervoor de volgende rollen heeft vervuld:
• het kritische geweten: blijft er oog voor Mantelzorg?
• vraagbaak en coach voor de sociale wijkteams en betrokken professionals/vrijwilligers en verbinder van deze partijen rond het thema Mantelzorg,
• adviseur naar de projectgroep en gemeente rond Mantelzorgvraagstukken;
• procesbegeleider van de activiteiten van dit vervolgproject.

Doel en activiteiten

Mantelzorg blijvend op de agenda van de sociale wijkteams in de zes deelgebieden (bij de betrokken eerstelijnshulpverleners en vrijwilligers) en ook binnen de huisartsenpraktijken. Door middel van:
1. actualiseren en overdragen van producten/formats om aan te sluiten op de nieuwe zorg- en welzijnsstructuur en het decentrale werken,
2. organiseren van themabijeenkomsten en voorlichtingen Mantelzorg voor eerstelijnshulpverleners en vrijwilligers betrokken bij de sociale wijkteams,
3. verzorgen van nascholingen voor praktijkondersteuners en doktersassistentes,
4. overdragen van ervaringen en aanbevelingen aan de Kerngroep van de sociale wijkteams en de Wmo-beleidsadviseurs van de gemeente m.b.t. bestendigen van de aandacht voor Mantelzorg en de ondersteuning van mantelzorgers.

Doelgroep

De aanpak en overdracht zijn gericht op:
> eerstelijnsprofessionals, met name zij die werken in de sociale wijkteams,
> de nulde lijn: de wijken/dorpsraden, de informatiepunten met daarachter de vrijwilligersorganisaties gericht op zorg en welzijn,
> praktijkondersteuners en doktersassistentes van de huisartsenpraktijken,
> de Kerngroep van de sociale wijkteams en de Wmo-beleidsadviseurs van de gemeente.

Resultaten

Dit vervolgproject Kapstok Aangehaakt heeft de borging in Emmen verstevigd aansluitend bij het decentrale werken. De themabijeenkomsten, voorlichtingen en nascholingen waar zo’n 400 eerstelijnszorgverleners, welzijnswerkers, vrijwilligers én mantelzorgers aan hebben deelgenomen, zijn een succes geworden. Daarbij lag de nadruk op bewustwording, het gesprek aangaan en wegwijs maken in de mogelijkheden die er binnen de gemeente Emmen zijn en rol die de WMO-consulenten en het Zorgloket hierin vervullen. De professionals zijn nu beter op de hoogte van de lokale mogelijkheden voor ondersteuning, ook vanuit het vrijwilligerswerk. Dit heeft bijgedragen aan de verdere bewustwording en samenwerking tussen lokale partijen (professionals én vrijwilligers) rond Mantelzorg.
Ook zijn er scholingsbijeenkomsten georganiseerd voor Zorgloket-medewerkers en WMO-consulenten, waarin aandacht is besteed aan de wijze waarop zij mantelzorgers kunnen signaleren en oog hebben voor overbelaste mantelzorgsituaties. De toezegging van de gemeente om jaarlijks de themabijeenkomst Mantelzorg voor WMO-consulenten en Zorgloket-medewerkers te herhalen, draagt zeker bij aan de verdere borging.

Om de verwijsroute tussen eerstelijnszorgverleners, welzijnswerkers, de sociale wijkteams en het gemeentelijk Zorgloket te vergemakkelijken en de lokale ondersteuningsmogelijkheden beter bekend te maken, is de Mantelzorgwijzer digitaal toegankelijk gemaakt en uitgebreid met de ondersteuningsmogelijkheden

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
1540122211
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M.A. Nijhout MBA
Verantwoordelijke organisatie:
Welzijnsgroep Sedna