Mobiele menu

Kenniscentrum Antistolling Transmuraal Noord-Holland

Projectomschrijving

Sluitende transmurale keten antistolling  in Noord-Holland

Nieuwe antistollingsgeneesmiddelen maken dat de antistollingszorg in beweging is. Meerdere beroepsverenigingen zijn betrokken bij de behandeling van patiënten met antitrombotica. Bloedingen door antitrombotica behoren tot de meest optredende medicatie gerelateerde ziekenhuisopnames. Dit alles vraagt om een betere regionale transmurale samenwerking tussen zorgverleners onderling, maar ook om een betere communicatie tussen zorgverlener en zijn/haar patiënten, om vermijdbare opnames te reduceren.

Kenniscentrum Antistolling Transmuraal Noord-Holland: website en scholing

In 2022 wordt in Noord-Holland een regionaal Kenniscentrum Antistolling opengesteld. Dit (virtuele) kenniscentrum ondersteunt participerende trombosediensten en hun ketenpartners (patiënt en zorgverlener eerste lijn) door het aanbieden van een website met landelijke richtlijnen en andere zaken met betrekking tot antistollingszorg, e-learning en educatie op het gebied van zelfmanagement. Tevens wordt frequente scholing aangeboden voor zorgprofessionals en patiënten.

Tweede en derdelijns voorschrijvers van antistollingsmiddelen zijn betrokken bij dit samenwerkingsverband met als doel ‘de juiste zorg op de juiste plek’ binnen de transmurale kerenzorg antistolling. Het kenniscentrum is ontwikkeld binnen landelijke kaders zoals de landelijke standaard transmurale afspraken antistolling (LTA-antistolling) en de LSKA2.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Nieuwe geneesmiddelen en nieuwe behandelmethoden op het gebied van antistolling maken dat er een grote beweging is op het gebied van trombosezorg. De instroom van nieuwe patiënten met vitamine K antagonisten (VKA’s) neemt sterk af en patiënten worden actief omgezet op DOAC’s. Behandeling met meerdere antistollingsmiddelen gelijktijdig komt veelvuldig voor en dit, samen met bridging peri-operatief of omzetting van antistollingsmedicatie, maken de antistollingszorg complex. In de studie “Hospital Admissions Related to Medication” (Harm rapport 2008)) wordt dit cijfermatig ondersteund. Daarnaast is er een sterke toename in de participatie van patiënten in de behandeling (zelfmeten, zelfmanagement). Dit vraagt om een sterke regionale transmurale, samenwerking en indien nodig tot integratie van verschillende Trombose diensten om te garanderen dat de continuïteit en kwaliteit van antistollingszorg gewaarborgd blijft. De vier TD’s “boven het kanaal” in Noord-Holland hebben elkaar dan ook opgezocht en een plan voor de regio opgesteld. De betrokken partijen zijn: Starlet DC, Salt, Diagnost-IC en de trombosedienst van het Rode Kruis Ziekenhuis In de afgelopen periode hebben deze partijen zich uitgesproken over een gedeeld front/backoffice voor de antistollingszorg in de regio NH-Noord. De activiteiten die daarin plaats vinden zijn achtereenvolgens: Backoffice (regionaal): ? doseren centraal, 24/7 bereikbaarheid , medische expertise, kwaliteitssysteem, ICT-optimalisatie; ? borgen van regionale keten (LSKA 2.0); ? innovatie, digitalisering, ‘patiënt empowerment’; ? borgen dat de zorgketen gesloten blijft (toegankelijkheid keteninformatiesysteem). In dit model is het mogelijk dat de ‘laag-complexe ’ patiënt naar de 1e lijn gaat. De verschuiving naar de 1e lijn kan gaan op geleide van de wensen en mogelijkheden van huisartsen(groepen) in de regio. Front office (lokaal): ? betrekken van de huisarts, dit kan met name voor patiënten die zelfstandig prikposten bezoeken; ? inschakelen van thuiszorginstellingen bij patiënten die aan huis geprikt dienen te worden. Gestart wordt met een (virtueel) regionaal kenniscentrum antistolling voor zorgverlener en patient/ mantelzorger. Dit centrum ondersteunt de regionale samenwerking tussen de vier participerende TD’s en hun ketenpartners door de antistollingszorg te coördineren en waar nodig advies te geven. Ook is dit centrum (mede) verantwoordelijk voor de ontwikkeling van regionale protocollen conform de landelijke richtlijnen, voor regionale complicatiebesprekingen en voor de educatie op antistollingsgebied met het doel om de kennis bij professionals en patiënten te vergroten. Het kenniscentrum wordt ontwikkeld binnen daarvoor af te spreken landelijke kaders zoals de LSKA2 en de LTA antistolling. De nadruk ligt op het veilig en kwalitatief medisch inhoudelijk transmuraal (1e en 0e lijn) borgen van de orale anticoagulantia (VKA, DOAC en TAR) om op deze manier de risico’s op vermijdbare, onbedoelde schade voor patiënten te voorkomen, conform de doelen van het rapport “Tijd voor verbinding” van de zorgkoepels (2018). Hierbij zal ondersteuning van implementatie van de DOACs in de eerste lijn een belangrijke rol spelen. In een volgende fase kunnen stap voor stap andere activiteiten van de participerende TD’s in het regionale kenniscentrum worden ondergebracht zoals ondersteuning en scholing bij de NPT, dosering VKA-patiënten, opleiding van zelfmeters etc. Hiermee zullen op termijn de vier TD’s in de regio verdwijnen en opgaan in het nieuw op te zetten kenniscentrum. Waar nodig zal er worden samengewerkt met de 2e lijn en er zullen duidelijke afspraken gemaakt worden met een tertiair regionaal centrum. Samengevat: 1. Starten met een regionaal (virtueel) kenniscentrum antistolling NHN met daarin de volgende activiteiten: ? Advies-/ consultatiefunctie voor de 1e lijn voor alle stollingsmedicatie; ? Advies-/ consultatiefunctie voor de patiënt/ mantelzorger; ? 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar; ? Doseeradviseurs, doseerartsen, medisch leider (kennis!); ? Geüpdate regionale uniforme protocollen; ? Opstellen transmurale (werk)afspraken ? Regionale (na)scholing voor huisartsen en POH-ers, tandartsen, verpleeghuisartsen, revalidatieartsen, medewerkers thuiszorg en verpleeghuis, apothekers De verwachting is dat de basis hiervan binnen enkele maanden kan worden gerealiseerd. ? Regionale informatiebijeenkomsten voor patiënt/ mantelzorger Voorlopig handhaven van de huidige vier TD’s voor de VKA-patiënten. 3. Stap voor stap afbouwen van met name de back-offices van de vier TD ’s en de activiteiten overhevelen naar het regionale antistollingscentrum. Dit afhankelijk van tempo looptijd en de afname van het aantal VKA-patiënten (schatting -10%/jr).

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100012020010
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
L. Brenters
Verantwoordelijke organisatie:
Rode Kruis Ziekenhuis