Mobiele menu

Kennisdisseminatie en landelijke introductie Web-based getailorde HPV-voorlichting (VIMP)

Projectomschrijving

Landelijke introductie HPVkeuzehulp.nl

Vraagstuk

Hoe kunnen we de HPVkeuzehulp en onderzoeksresultaten verspreiden?

Onderzoek

Op HPVkeuzehulp.nl worden ouders persoonlijk begeleid bij het maken van een keuze over de HPV-vaccinatie van hun dochter. Deze aanpak leidde tot een beter geïnformeerde keuze en een hogere vaccinatiegraad dan de reguliere voorlichting. Het huidige onderzoek ging over de verspreiding van onderzoeksresultaten en inbedding van de keuzehulp in de reguliere nationale communicatie.

Uitkomst

Er zijn 4 publicaties en een proefschrift verschenen. Het proefschrift ontving de Public Health prijs van het Nederlands Congres Volksgezondheid en Zorg 2019. Ook zijn er 6 presentaties gehouden op (inter)nationale congressen. De keuzehulp is overgenomen door RIVM en vanaf 1 oktober 2019 opgenomen in de nationale communicatie. De landelijke inbedding van de keuzehulp ging gepaard met PR (o.a. factsheet, interviews, kamerbrief dd 23 sept 2019, nieuwsberichten). Voor het voortgezet onderwijs is er een lesprogramma ‘leren over vaccineren’ beschikbaar gekomen.

Uit dit project is een proefschrift voortgekomen, zie hiervoor de website van Maastricht University.

Verslagen


Eindverslag

In Nederland krijgen alle meisjes, in het jaar dat ze 13 jaar worden, een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie als bescherming tegen het Humaan Papillomavirus (HPV), het virus dat o.a. baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Eerder onderzoek wees uit dat moeders een belangrijke rol spelen bij de beslissing over de HPV-vaccinatie van hun dochter; zij hebben vragen over de werkzaamheid, veiligheid en bijwerkingen van de HPV-vaccinatie, en hebben behoefte aan meer persoonlijk advies in aanvulling op de reguliere voorlichting (brochure en website). Daarom is er een online interventie ontwikkeld: dit is een website met virtuele assistenten waarop moeders persoonlijk en interactief worden begeleid bij het maken van een keuze over de HPV-vaccinatie van hun dochter (ZonMw Dossiernr: 200330007). Het doel van de interventie was om een geïnformeerde keuze over de HPV-vaccinatie onder moeders te bevorderen en om de HPV-vaccinatiegraad onder meisjes te vergroten. Uit het veldexperiment blijkt dat deze interventie effectiever is dan de reguliere voorlichting over HPV in Nederland: moeders twijfelen door deze aanpak minder, maken een beter geïnformeerde keuze, en zijn eerder bereid hun dochter te vaccineren tegen HPV. Moeders die meer onderdelen van de interventie bezoeken, laten hun dochter daadwerkelijk eerder vaccineren tegen HPV.

Dit project richtte zich op de: 1) verspreiding van de resultaten van het onderzoeksproject, en 2) inbedding (implementatie) van de interventie in de reguliere nationale communicatie over de HPV-vaccinatie.

Activiteit 1 (verspreiding resultaten): a) Er zijn 3 publicaties en een proefschrift verschenen, en het vierde manuscript is in afronding. Het proefschrift heeft de Public Health prijs van het Nederlands Congres Volksgezondheid en Zorg 2019 ontvangen; b) er zijn 6 presentaties gehouden op (inter)nationale congressen/symposia/bijeenkomsten; c) de landelijke implementatie (1 okt 2019; www.hpvkeuzehulp.nl) ging gepaard met veel PR (via een factsheet, interviews, kamerbrief d.d. 23 september 2019, twitter, nieuwsberichten op websites van diverse stakeholders).

Activiteit 2 (landelijke implementatie): RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft de interventie overgenomen van TNO en vanaf 1 oktober 2019 opgenomen in de nationale communicatie. Daarnaast zijn intermediaire gebruikers (jeugdprofessionals) en eindgebruikers (ouders van 12-jarige meisjes) op de hoogte gebracht van deze interventie via nieuwberichten op bestaande kanalen van het RIVM. Voor het voortgezet onderwijs is er een lesprogramma ‘leren over vaccineren’ beschikbaar gemaakt.

Dit project richt zich op de verspreiding en implementatie van een Web-based getailorde interventie over de HPV-vaccinatie. Dit is een website met virtuele assistenten waarop moeders persoonlijk en interactief worden begeleid bij het maken van een keuze over de HPV-vaccinatie van hun dochter (ZonMw Dossiernr: 200330007). Uit het veldexperiment bleek dat deze interventie effectiever is dan de reguliere voorlichting in Nederland: moeders maken door deze aanpak een beter geïnformeerde keuze en zijn eerder bereid hun dochter te vaccineren tegen HPV.

In dit project zijn twee type activiteiten gepland: 1) verspreiding van de resultaten van het onderzoek, en 2) inbedding (implementatie) van de interventie in de reguliere nationale communicatie over de HPV-vaccinatie.

De verspreiding van de resultaten van het onderzoek (activiteit 1) naar stakeholders in beleid, praktijk en onderzoek via publicaties in (inter)nationale peer-reviewed tijdschriften, presentaties op (inter)nationale congressen en PR via nieuwsberichten en een factsheet, is grotendeels gerealiseerd. Er zijn in 2018 en 2019 een aantal publicaties verschenen; deze zijn gebundeld in een proefschrift van Mirjam Pot (promovendus TNO en Universiteit Maastricht), verschenen in september 2018. Een laatste manuscript over de dosis-respons relatie van de Web-based getailorde interventie over de HPV-vaccinatie is in afronding. Daarnaast zijn er in 2018 en 2019 een aantal presentaties gehouden op (inter)nationale congressen.

De implementatie van de interventie in de reguliere communicatie (activiteit 2) richt zich op RIVM, zodat zij de interventie vanaf 2019 kunnen integreren in de nationale communicatie, en op intermediaire gebruikers (jeugdprofessionals, leerkrachten) en eindgebruikers (ouders van 12-jarige meisjes) zodat zij kennis nemen van deze interventie. RIVM legt momenteel de laatste hand aan de aanpassing van de interventie. Deze zal voor de zomer worden afgerond, en vanaf september 2019 worden ingebed in de reguliere communicatie. Vanaf dan zullen eindgebruikers en intermediaire gebruikers worden geïnformeerd via de door RIVM gebruikte kanalen en nieuwsbrieven. Voor leerkrachten biologie van het VO is er een lesprogramma ‘leren over vaccineren’ ontwikkeld. Deze is beschikbaar via de website van het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI; https://www.nibi.nl/pagina/leren-over-vaccineren).

Samenvatting van de aanvraag

Deze VIMP-aanvraag betreft een vervolg op een 4-jarige effectiviteitsstudie en richt zich op kennisdissemintaie en implementatie van de resultaten van de daarin beproefde innovatieve wijze van het bevorderen van de vaccinatiebereidheid van moeders waarvan hun dochter wordt opgeroepen voor de HPV-vaccinatie. De interventie betreft een web-based voorlichtingskundige interventie die moeders op een hoogstpersoonlijke en interactieve wijze begeleidt bij het nemen van de beslissing over de HPV-vaccinatie van hun dochter ("Interactive web-based tailored education promoting the acceptability of HPV-vaccination among mothers of invited girls"; Dossiernr.: 200330007). Uit het grootschalig veldexperiment (RCT)bleek dat met deze innovatieve aanpak significant betere resultaten behaald werden dan met de reguliere voorlichting zoals tot dusver in Nederland toegepast. De activiteiten op gebied van kennisdisseminatie richten zich op stakeholders in beleid, praktijk en onderzoek. De implemnatieactiviteiten richten zich deels op RIVM, opdat zij het programma vanaf 2018 kunnen integreren in hun landelijke strategie, en op intermediaire gebruikers (JGZ-medewerkers, leerkrachten) en eindgebruikkers (ouders van kinderen) opdat zij kennis nemen deze nieuwe vorm van voorlichting over de HPV-vaccinatie.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
2003300071
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. H.M. van Keulen
Verantwoordelijke organisatie:
TNO