Mobiele menu

Kennisnetwerk progressieve MS langdurige zorg

Projectomschrijving

Kennisnetwerk progressieve MS langdurige zorg

Vanuit zorginstelling Nieuw Unicum wordt een netwerk gevormd gericht op kennis op het gebied van de zorg en behandeling voor mensen met Multiple Sclerose (MS) in een ver gevorderd stadium van de ziekte, ofwel progressieve multiple sclerose (MS). In het netwerk wordt kennis samen gebracht en toegankelijker gemaakt.

Wat is MS?

MS is een chronische aandoening van het centraal zenuwstelsel waarbij ontstekingen ontstaan in het centrale zenuwstelsel. Dit kan diverse uitvalsverschijnselen geven, zoals krachtverlies, extreme vermoeidheid en geheugenproblemen. MS is hierdoor van grote invloed op het functioneren. Een relatief kleine groep heeft te maken met progressieve MS en een zorgvraag die een specialistisch verblijf en/of behandeling van de gevolgen van de ziekte noodzakelijk maakt.

Wat doet het netwerk?

Het netwerk richt zich op het bundelen, verspreiden en toepassen van opgedane en beschikbare kennis over de zorg en behandeling van de gevolgen van progressieve MS. Er wordt wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek gedaan. Daarbij is er aandacht voor het vertalen van expertise en onderzoeksresultaten in producten en handvatten die op de werkvloer gebruikt kunnen worden. Het netwerken heeft als doel de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven voor de doelgroep te verbeteren.

Kijk voor meer informatie op www.nieuwunicum.nl/. De kennisnetwerken voor specifieke doelgroepen werken ook samen onder de naam NetwerQ. Zij hebben een gezamenlijke website: www.netwerq.nu

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Deze aanvraag bevat het Plan van Aanpak voor het kennisnetwerk progressieve MS langdurige zorg. In Nederland zijn er naar schatting 17.000 mensen met een door de neuroloog gestelde diagnose MS. Hiervan heeft en veel kleiner gedeelte van circa 1.000 mensen te maken met progressieve MS en een zorgvraag die specialistisch verblijf en/of behandeling van de gevolgen van hun ziekte noodzakelijk maakt. Het gaat derhalve om een kleine groep patiënten met een hoog complexe vraag in de langdurige zorg verspreid over een groot aantal zorginstellingen in heel Nederland. Hierbij heeft Nieuw Unicum met 125 patiënten verreweg het grootste aandeel. Vanuit Nieuw Unicum zijn, al dan niet in samenwerkingsverbanden, al veel initiatieven genomen op het gebied van kennis opbouw, scholing en onderzoek. Door dit verder te formaliseren in een netwerk en vervolgens verder uit te bouwen wordt relevante en benodigde kennis gemakkelijker toegankelijk voor de patiënten met progressieve MS in laag volume zorginstellingen. Op deze manier wordt de zorg voor de totale doelgroep verbeterd. Met het programma “Kennisnetwerken voor specifieke doelgroepen in de langdurige zorg” ontstaat de randvoorwaardelijke (financiële) ruimte om voor deze doelgroep een kennisnetwerk te kunnen formaliseren en verder uit te bouwen. Nieuw Unicum neemt hierbij de trekkersrol op zich. Het doel van het kennisnetwerk progressieve MS langdurige zorg is het ontwikkelen, verspreiden en toepassen van kennis op het gebied van de zorg en behandeling van de gevolgen van progressieve MS in de langdurige zorg. Om op die wijze uiteindelijk de kwaliteit van leven en zorg voor mensen met progressieve MS te verbeteren. Dit geldt zowel voor de intramurale als voor de thuiswonende patiënten in heel Nederland. Het kennisnetwerk progressieve MS langdurige zorg zorgt er allereerst voor dat de kennis die er is over progressieve MS in de langdurige zorg binnen Nederland gebundeld wordt. Daarnaast zet dit netwerk in op het ontwikkelen, verspreiden en toepassen van kennis op het gebied van de zorg en behandeling van de gevolgen van progressieve MS in de langdurige zorg en dit beschikbaar te krijgen voor alle intra- en extramurale patiënten met progressieve MS in Nederland. Door de activiteiten van het kennisnetwerk wordt gezorgd voor een kwaliteitsimpuls voor deze doelgroep. De basis voor het kennisnetwerk ligt in samenwerkingsrelaties en alle bestaande inspanningen die al jarenlang bestaan. De verwachting is dat door deze basis te bestendigen in het kennisnetwerk dit een duurzame verbinding oplevert voor de toekomst. Vanuit dit kennisnetwerk wordt intensief samengewerkt met de andere 4 kennisnetwerken binnen het programma “Kennisnetwerken voor specifieke doelgroepen in de langdurige zorg” om waar mogelijk samen de synergie te benutten. In een regelmatig landelijk overleg (Afstemmingsoverleg Specifieke Doelgroepen) leren we van elkaars ervaringen en zoeken we samen naar oplossingen. Knelpunten kunnen bijvoorbeeld van onderzoekstechnische, zorginhoudelijke of organisatorische aard zijn. Het kennisnetwerk progressieve MS langdurige zorg richt zich in 2020 op de volgende mijlpalen: 1. Een geformaliseerd kennisnetwerk progressieve MS langdurige zorg, dat bekend is onder de relevante partijen en de doelgroep zelf; 2. Een breed gedragen onderzoeksagenda 2021-2024; 3. Een breed gedragen Plan van Aanpak over het concretiseren van het bundelen, borgen, verspreiden en toepassen van kennis uit het kennisnetwerk progressieve MS langdurige zorg.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10370052010001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Windhorst BA
Verantwoordelijke organisatie:
Nieuw Unicum