Kerncoalitie Mijnstreek

Projectomschrijving

De Kerncoalitie Mijnstreek is een samenwerkingsverband van zorg-, welzijnspartijen en gemeenten in Zuid- Limburg: gericht op nieuwe, integrale samenwerking ter verbeteren van gezondheid, kwaliteit en
betaalbaarheid van zorg én vergroten van werkplezier van professionals. Aparte themacoalities zijn vormgeven (o.a. farmacie, GGZ, GRZ en preventie). Zo ontstond een organisch netwerk en vond transitie plaats naar integrale regionale samenwerking, waarbij het Mijnstreek Inspiratie Platform (MIP) faciliteerde. De gezamenlijke visie (regiobeeld-mijnstreek) leidde tot een kernboodschap: “De Mijnstreek kenmerkt zich door een vergrijzende, krimpende en ongezonde populatie met hoge zorgvraag en ondersteuningsbehoefte. Een grote uitdaging in combinatie met ontgroening en krapte op de (zorg-) arbeidsmarkt ”. In 5 programmalijnen worden oplossingen voor de knelpunten gezocht en aan doelmatig inrichten van zorgprocessen gewerkt. De gevormde coalitie samenwerking blijft na afronding van dit project.

E-health aanvulling (projectnummer: 10100021914009)

Opschaling e-meedenkconsulten

Huisartsen in Oostelijke en Westelijke Mijnstreek, Zuyderland Medisch Centrum, VV&T-organisaties, zorgverzekeraar CZ en Burgerkracht Limburg slaan de handen ineen om de kwaliteit van zorg in de Mijnstreekregio te verbeteren. De doelstelling is het zo optimaal en integraal mogelijk inrichten van zorg(processen) voor het realiseren van “de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment”. De e-health toepassing ‘e-meedenkconsulten’, waarmee huisartsen advies kunnen inwinnen bij de medisch specialist zonder de patiënt door te verwijzen naar het ziekenhuis, biedt de mogelijkheid om patiënten dicht bij de thuissituatie te behandelen en leidt tot verplaatsing van zorg richting eerste en nulde lijn. Deze toepassing zal binnen dit project worden opgeschaald. Ervaren knelpunten voor opschaling zullen in kaart worden gebracht en er zal worden onderzocht of en hoe structurele bekostiging van deze e-meedenkconsulten kan worden vormgegeven.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
In de Mijnstreek zijn er de afgelopen jaren al twee proeftuinen gestart (AndersBeter en MijnZorg) om zorg en ondersteuning op regionaal niveau met succes anders vorm te geven. De betrokken partijen willen op basis van de ervaring in deze proeftuinen de lat nu een niveau hoger leggen. ‘Duurzame zorg en gezondheid van, voor en met de inwoners van de Mijnstreek’ vormt de slogan voor deze gezamenlijke ambitie. Daarom is de kerncoalitie met burgervertegenwoordiging opgericht die twee doelen heeft. Enerzijds het verbeteren van het integrale zorgaanbod door middel van het opstarten van programma’s die gericht zijn op vier specifieke thema’s. Anderzijds nemen zij het initiatief in het verbreden en versterken van het regionale netwerk. Dit doen zij door bijeenkomsten te organiseren en onder andere de geleerde lessen uit hun projecten te delen met de grote Mijnstreek Coalitie dat bestaat uit een nog breder spectrum van zorg-, welzijn- en ondersteuningsaanbieders.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
10100021910009
Looptijd:
2019
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A.A.H. van Stokkom
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Zuyderland Zorg