Mobiele menu

Kersverse cliëntenraden eerstelijn, aanjager van toegankelijke zorg voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden

Projectomschrijving

Aandacht voor de belangen van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden uiteindelijk resulterend in een integraal toegankelijke organisatie, de cliëntenraad hier een aanjagende rol in laten vervullen en dit in de nieuwe setting van de eerstelijnszorg, vormt een zeer vernieuwende aanpak en unieke samenwerking tussen Pharos, het LSR en Stichting ABC.

Directe aanleiding vormt de Wmcz 2018 uit 2020 waarbij veel 1elijnszorgorganisaties voor het eerst kennis maken met medezeggenschap. En de ’Sneltest gezondheidsvaardige organisatie’ van Pharos uit 2020. De cliëntenraden van drie eerstelijnszorgorganisaties gaan aan de slag met het toetsen van informatiemateriaal en het invullen van de sneltest.

De geleerde lessen resulteren in een handreiking en een workshop. Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden zijn de uiteindelijke doelgroep. De cliëntenraad vervult een aanjagende rol. We versterken de kennis en inzichten van de cliëntenraad, zodat zij in staat zijn het thema te agenderen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Doel project: Het doel van het project is dat cliëntenraden in de eerstelijnszorg ook de belangen van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden gaan vertegenwoordigen. : 1. De nieuwe en bestaande cliëntenraden pakken begrijpelijkheid en toegankelijkheid van zorg voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden als thema op en vervullen een rol als aanjager om dit te verbeteren 2. De nieuwe en bestaande cliëntenraden ontdekken manieren om mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden te consulteren over het werk van de raad (te laten participeren bij het beleid en te betrekken bij het werk van de raad) Concrete doelen: - Vergroten bewustwording en kennis bij cliëntenraden eerstelijnszorg via een proeftuin bij minimaal 2 en maximaal 3 cliëntenraden over toegankelijke zorg voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden - De cliëntenraden in de proeftuin krijgen inzicht in de toegankelijkheid van de zorg en de organisatie aan de hand van bestaande tools (zoals de prakijkcheck en de sneltest)prioriteren van acties en uitbrengen van een advies. - De cliëntenraden in de proeftuin zetten bestaande medezeggenschaps-handvatten in en ontdekken manieren om participatie, inspraak en betrokkenheid bij de cliëntenraad te stimuleren onder mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden - Ontwikkelen van een handreiking en workshop voor cliëntenraden eerstelijnszorg - Verspreiden van de opgedane lessen en kennis onder nog op te richten cliëntenraden eerstelijnszorg Medezeggenschap mag zijn tanden laten zien en kan een aanjagende rol vervullen in het aanpakken van zaken die bijdragen aan de toegankelijkheid van de zorg voor alle mensen. Die aanjaagrol toont de meerwaarde van een cliëntenraad en zorgt voor een verdere versterking van de medezeggenschap. Dit is bij uitstek het moment aangezien per 1 juli 2020 nieuwe wetgeving van kracht is. Het uiteindelijke doel is dat cliëntenraden bijdragen aan een meer toegankelijke eerstelijns-organisatie waar iedereen kwalitatief goede, persoonsgerichte zorg krijgt en waar iedereen mee kan beslissen in het eigen zorgproces en in het beleid van de organisatie. Met als nevendoel is dat cliëntenraden inzicht krijgen in hoe zij medezeggenschap zo kunnen organiseren dat deze inclusief is voor mensen van alle niveaus van gezondheidsvaardigheden. Denk daarbij aan: werkvormen om ervaringen op te halen, begrijpelijke vragenlijsten, geen lange stukken tekst voor vergaderingen (of begrijpelijke samenvattingen) en concrete onderwerpen op cliëntenraadsvergaderingen. Plan van aanpak: November – december 2020 - Werven van minimaal 2 en maximaal 3 proeftuinen: cliëntenraden (in oprichting) van gezondheidscentra, tandheelkundige praktijken, fysiotherapiepraktijken, huisartsenposten of andere aanbieders in de eerstelijnszorg waaraan zij verbonden zijn - Ontwikkelen van startbijeenkomst (inhoud, werkvormen, programma) voor cliëntenraden Januari Startbijeenkomsten met deze cliëntenraden over toegankelijke zorg voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden i.c.m. met hun taken en mogelijkheden rondom medezeggenschap Februari Voorbereiding / planning van de praktijkcheck en themabijeenkomst met de eerstelijnsorganisaties. Werving eigen patiënten en afspraken maken met Stichting ABC. Maart - april - Uitvoering (online) praktijkcheck in de proeftuinen door eigen patiënten en taalambassadeurs van Stichting ABC kijken naar de website, een patiëntenbrief of vragenlijst en geven hun feedback over begrijpelijkheid. Leden van de cliëntenraad en de zorgorganisatie kijken mee. Deze sessie wordt opgenomen waardoor (onderdelen hiervan) kunnen worden getoond aan alle medewerkers in de themabijeenkomst. - Themabijeenkomst in de proeftuinen met cliëntenraad en enkele medewerkers van de eerstelijns zorgaanbieder. Bevat: presentatie over gezondheidsvaardigheden en toegankelijke zorg, ervaringen uit de praktijkcheck van ervaringsdeskundigen en raadsleden, samen invullen ‘sneltest gezondheidsvaardige organisaties’, discussie en eerste prioritering m.b.v. medezeggenschapstools. Mei - Pharos en LSR ondersteunen raden op afstand (via mail, telefoon, digitaal) bij het opstellen van een advies. M.b.v. instrument voor ziekenhuizen (een uitwerking van de sneltest) van Pharos en verschillende medezeggenschapstools van het LSR. - Pharos en het LSR monitoren het geheel en halen via interviews ervaringen op van de cliëntenraden.. - Geleerde lessen vastleggen in een workshop en een korte handreiking bestemd voor clientenraden van andere zorgaanbieders eerstelijn. De workshop vindt bij voorkeur face-to-face op locatie plaats vanwege het interactieve karakter, maar kan indien nodig online plaatsvinden. Juni/juli - Opmaak en verspreiding van de handreiking - Afronding en online plaatsen van de workshop - Opstellen eindverslag

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
742007003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. H. Wiersma
Verantwoordelijke organisatie:
Landelijk Steunpunt Cliëntenraden