Mobiele menu

Kids First, towards a pedagogical sport climate

Projectomschrijving

Jeugdsport draagt bij aan een aantal positieve aspecten zoals zelfvertrouwen. Helaas komt bijvoorbeeld ook pesten of intimidatie op sportverenigingen voor. Om de waarde van jeugdsport te vergroten en probleemgedrag te verminderen moet er een pedagogisch klimaat gecreëerd worden. Een pedagogisch sportklimaat zet het kind centraal en focust op plezier, positieve coaching en sociale veiligheid. De vraag is hoe sportverenigingen een pedagogisch sportklimaat tot stand kunnen brengen. Het doel van dit onderzoek is het ontwerpen en invoeren van een hulpkader om een pedagogisch sportklimaat op clubniveau te realiseren. Het project wordt uitgevoerd bij 8 voetbal- en hockeyverenigingen in vier gemeenten (Zwolle, Arnhem, Utrecht en Rotterdam) met sporters tussen de 12 en 15 jaar. Het vernieuwende van dit project is dat standaard manieren van informatieverzameling zoals vragenlijsten gecombineerd worden met nieuwe manieren zoals bewegingssensoren en social media. Het onderzoek wordt uitgevoerd door hogeschool Windesheim (Zwolle), in samenwerking met Hanzehogeschool Groningen, Haagse Hogeschool, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden, Mulier Instituut, Kennispraktijk, NOC*NSF, KNHB en KNVB. 

Resultaten onderzoek

Nicolette Schipper-van Veldhoven is projectleider van het onderzoek en vertelt in een video over de resultaten van het project.

Bekijk de video

Producten

Titel: The pedagogical climate in youth sport
Auteur: Nicolette Schipper- van Veldhoven
Titel: Setting the Pedagogical Climate for Youngsters
Auteur: Nicolette Schipper- van Veldhoven
Titel: I Coach Kids - The Four Pillars of the Pedagogical Climate.
Auteur: Nicolette Schipper- van Veldhoven en Sergio Lara-Bercial
Titel: Plezier in de sport kan niet zonder een positieve sportcultuur/pedagogisch sportklimaat
Auteur: Johan Steenbergen, Geert Geurken & Arnold Bronkhorst
Titel: Pedagogisch Sportklimaat
Auteur: Arnold Bronkhorst en Astrid Cervaal
Titel: Pedagogical issues in sports practice: how do we handle that?
Auteur: Nicolette Schipper- van Veldhoven & Marieke Fix
Titel: Pedagogisch sportklimaat
Auteur: Nicolette Schipper-van Veldhoven
Titel: Kids First
Auteur: Nicolette Schipper van Veldhoven, Arnold Bronkhorst, Johan Steenbergen, Marck de Greef, Marleen Pegge
Titel: Kids First
Auteur: Arnold Bronkhorst, Johan Steenbergen & Nicolette Schipper- van Veldhoven
Titel: Een pedagogisch sportklimaat
Auteur: Arnold Bronkhorst, Jens van der Kerk & Nicolette Schipper- van Veldhoven
Link: https://shop.coutinho.nl/store_nl/een-pedagogisch-sportklimaat.html
Titel: Kids First, samen naar een pedagogisch sportklimaat
Auteur: Marleen Pegge
Titel: Sportclubs schakelen opvoedhulp in na agressie op en langs het veld
Auteur: Ellen van Gaalen
Magazine: Algemeen Dagblad
Titel: Op weg naar een positeve sportcultuur, een pedagogisch sportklimaat
Auteur: Nicolette Schipper-van Veldhoven, Johan Steenbergen en Arnold Bronkhorst
Magazine: Lichamelijke Opvoeding
Link: https://www.kvlo.nl/mysite/modules/MDIA0100/4136_velhoven_projecten.pdf

Verslagen


Eindverslag

Kids First, towards a pedagogical sport climate is de titel van een groot onderzoek bij sportverenigingen om ‘op de werkvloer’ een pedagogisch sport klimaat te realiseren. Een pedagogisch sportklimaat zet het kind centraal en focust op een ontwikkelingsgericht, plezierig, zorgzaam en veilig sportklimaat. Het project is in september 2018 van start gegaan en afgerond april 2021. In dit project werden sportclubs (4 hockey, 4 voetbal verenigingen in 4 steden (Arnhem, Zwolle, Rotterdam, Utrecht)) beschouwd als living labs in hun lokale omgeving. Via een action research benadering (onderzoekers participeerden actief in de verandersituatie en deden tegelijkertijd onderzoek) werd de voortgang gemonitord via een intensieve mix-method, multi-level dataverzameling om de context op lokaal niveau diepgaand te analyseren.
De resultaten laten zien dat het creëren van een pedagogisch sportklimaat niet gemakkelijk is. Ten eerste omdat nog niet iedereen daar het zelfde over denkt. Met behulp van het binnen dit onderzoek ontwikkelde 'Pedagogisch sportkompas', een referentiekader met vier pijlers (welke tegelijkertijd onderscheid als samenhang aanbrengen) kan het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van pedagogische settingen bij een sportvereniging ondersteund worden.
Ten tweede omdat het niet eenmalige acties betreft, maar een cultuurverandering op de club, wat een proces van lange adem is. Vanuit dit onderzoek zijn een aantal voorwaardelijke principes om een pedagogisch klimaat op een club te creëren naar voren gekomen:
• urgentie besef en organisatie kracht op de club zelf (readiness check)
• inzicht in het ritme van de sportclub (aansluiten bij hun kort cyclisch proces)
• inzicht in de unieke context van elke vereniging (er is geen uniforme routekaart die ‘werkt’ voor alle sportverenigingen)
• de veranderingsdialoog en de pedagogisch ondersteuning van de trainer zijn belangrijke veranderinstrumenten
• onmisbare hulp van externe partijen bij het versterken van de vereniging in dergelijke veranderprocessen.
Om nog beter een brug te kunnen slaan tussen praktijk en onderzoek wordt geadviseerd om in vervolgonderzoek professionals (een clubkadercoach, buurtsportcoach of een verenigingsondersteuner met een pedagogische achtergrond) aan te stellen die van ‘buiten naar binnen’ de transitie naar een pedagogisch klimaat op sportclub mede kunnen versterken.

Kids First, towards a pedagogical sport climate is de titel van een groot onderzoek bij sportverenigingen om ‘op de werkvloer’ een pedagogisch sport klimaat te realiseren. Een pedagogisch sportklimaat zet het kind centraal en focust op plezier, positieve coaching en sociale veiligheid. Het project is in september 2018 van start gegaan met vier hockey- en vier voetbalverenigingen. Naast dat het pedagogisch gedachtegoed in verenigingen gemonitord wordt, worden er ook twee teams in de leeftijdscategorie 12-15 jaar gevolgd.
Metingen die verricht zijn: focusgroepsgesprekken met ouders en jeugdleden; interviews met sleutelfiguren binnen de verenigingen en gemeente/sportbedrijf. Daarnaast is er een enquête uitgezet onder jeugdleden, ouders en trainers. De eerste pilot met de sensormetingen heeft net plaatsgevonden.
De eerste resultaten laten zien dat iedere vereniging een eigen startpunt kent en een eigen route kiest naar wat voor hen een pedagogisch sportklimaat kan betekenen. Zichtbaar wordt dat er binnen verenigingen ‘aanjagers’ nodig zijn die het gedachtegoed van een pedagogisch sportklimaat expliciet uitdragen en daardoor steeds meer verenigingsmensen bij de cultuurverandering betrekken. Op diverse verenigingen zijn al werkgroepen opgericht, in deze verenigingen wordt het steeds eenvoudiger interventies in te zetten en metingen te verrichten.

Samenvatting van de aanvraag

The objective of this multidisciplinary research project is to gain new knowledge, but also develop and implement a new protocol aimed at establishing a positive pedagogical sport climate (PSC) that enlarges and utilizes the value of youth sports at sport clubs. In this project led by Dr. Nicolette Schipper-van Veldhoven of Windesheim University of applied sciences, a sustainable consortium of experienced scientists and researchers of different disciplines will closely work together with sport organisations and policy makers. Organized youth sport is seen as an important socializing context for children and adolescents. Sports also known as the third pedagogical environment (next to home and school), contribute to a range of positive outcomes: self-esteem, social behaviour and integration. Besides, sports are a source of pleasure. But sport also can have negative outcomes: arrogance, bullying, (sexual) intimidation, discrimination. Four out of ten (38%) youngsters encountered interpersonal violence in sport. This occurs at all age groups and all sports, but is relatively frequent in team sports. Sport ‘in itself’ is neither good nor bad. Researchers agree that effects are largely shaped by the context of youth sport participation. In order to benefit from the positive power of sport, sport policy and sport organisations should focus first on creating the right conditions, the so called ‘valuable contexts’, these are the ingredients for a ‘pedagogical sport climate’ (PSC). This PSC should be child centred, it should focus on pleasure, include positive coaching and guarantee social safety. Realizing a PSC is not an easy task for sport clubs. They are mostly run by volunteers and their priority is mainly ‘sport centred’ on issues like schedules, organizing training/competitions and finances. To date, an (evidence-based) intervention is lacking to guide sport clubs in creating a PSC. With the knowledge resulting from this research project the consortium wants to design and implement a framework to support the establishment of a PSC at club level (Pedagogical Sport Club Support - PSCS), enhancing the value of youth sport and minimizing problem behaviour. In this project sport clubs are addressed as living labs in their local environment. Via an action research approach (researchers actively participate in a change situation whilst simultaneously conducting research) 8 sport clubs of team sports are included (4 hockey, 4 soccer) in 4 cities (Arnhem, Zwolle, Rotterdam, Utrecht). The research activities are organized in 4 work packages (WP’s); WP2, 3 and 4 support WP1. WP1: Cyclical process of change This WP represents the cyclical process of change, using action research. There is no one-size-fits all approach. Creating a PSC involves the views, norms, attitudes and behaviours of different stakeholders, at different levels. The change process has 4 phases: Plan, Act, Observe, Reflect. In each living lab, this process will be guided by an embedded scientist and a club counsellor. By following the change process of clubs, the consortium aims to detect the mechanisms and the management principles within a sport club that are conditional to generate a PSC. WP2: Identifying requirements for a PSC The aim of WP 2 is to identify requirements for a PSC within sport clubs based on a literature review. It will define the expectations of personal development of youngsters and the preconditions for an enjoyable and safe sport environment. WP3: Preparing data collection – data (science) plan Effective action planning relies on continuous collection and evaluation of data. There is no applied data set available for monitoring the (development of a) PSC within a sport club setting. Therefore this WP is used to set up a systematic data (science) collection plan. The more classic approach (questionnaires, interviews, observations) will be combined with new data collection methods (via sensor data, data from camera’s and social network data). WP 4: Executing the data (science) plan – an intensive mix-method, multi-level data collection to analyse in depth the context on local level. Sport club stakeholders formulate goals and select and adapt actions based ongoing feedback from their sport club. Changes in valued outcomes are monitored. The data collection per local lab is coordinated by an embedded scientist, following the data (science) plan of WP 3. Expected project results: 1. Knowledge about a PSC on club level 2. Framework to support the establishment of a PSC at club level (PSCS) 3. Data (science) plan to monitor key indicators

Kenmerken

Projectnummer:
546001001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. N. Schipper-Van Veldhoven
Verantwoordelijke organisatie:
Christelijke Hogeschool Windesheim