Mobiele menu

Kiezen in de GGZ

Projectomschrijving

MIND heeft de website www.kiezenindeggz.nl in beheer. Dit is een website voor volwassenen van 18 jaar en ouder die voor hun psychische klachten of aandoeningen op zoek zijn naar een zorgaanbieder. Op deze website kunnen zij informatie vinden die ze nodig hebben om een goede en bewuste keuze te maken voor een zorgaanbieder die past bij wat zij belangrijk vinden. Lees meer over deze website en hoe MIND deze verbetert op Kwaliteitsgelden hoofdlijnenakkoord ggz: kiezen in de ggz.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

MIND heeft in het kader van samen beslissen, transparantie en ‘de juiste zorg op de juiste plek’ de website www.kiezenindeggz.nl ontwikkeld. De website voorziet hulpzoekers (volwassenen met een psychische aandoening) van informatie om zelf, al dan niet samen met hun zorgbemiddelaar of verwijzer, een voor hen goede keuze te maken uit het bestaande ggz-behandelaanbod. Dat doet Kiezen in de ggz door objectieve en openbaar beschikbare informatie aan te bieden op een laagdrempelige manier, via een website met een overzicht van zorgaanbieders met de wachttijden per vestiging, de kwaliteit en inhoud van zorg en de vergoedingen van zorg. In 2016 is de ontwikkeling begonnen met hulp van een subsidie van Zorginstituut Nederland. Hier is veel aandacht uitgegaan naar het opzetten van een structuur achter de schermen van de website waar men op lange termijn op kan blijven rekenen. Zo is een veelheid van bronnen en informatie aan elkaar gekoppeld om een hulpzoeker/verwijzer op een logische en toegankelijke wijze van keuze-informatie te voorzien. Ook de samenwerking met diverse partijen heeft veel aandacht gekregen. De inhoud is geïnventariseerd bij de MIND achterban en vervolgens met de veldpartijen verder vormgegeven. Na een inventarisatie van informatiebehoefte bij de MIND achterban is gebleken dat de belangrijkste vragen en daarbij informatie die op de website moest komen, was: bij wie kan ik terecht (locatie-en communicatiegegevens van zorgaanbieders), bij wie kan ik zo snel mogelijk terecht (wachttijdinformatie), en wat kost het mij (contracten en vergoedingen). Hier is in 2017/2018 voorrang aan gegeven. Vervolgens is in 2019 een vervolgsubsidie verleend binnen het Hoofdlijnenakkoord GGZ voor technisch beheer en doorontwikkeling: het verbeteren van de bestaande infrastructuur en het openbaar maken van andere bronnen zoals informatie uit het Kwaliteitsstatuut GGZ, proces- en veiligheidsinformatie. De website met keuze-ondersteunende informatie maakt onderdeel uit van het Hoofdlijnenakkoord GGZ 2019-2022 en draagt bij aan het benutten van bestaande informatie uit openbare bronnen in het proces van kiezen en samen beslissen. Daarnaast levert het een bijdrage aan transparantie ten behoeve van dit keuzeproces. Met vervolgfinanciering in 2020 worden de kosten voor beheer, communicatie en doorontwikkeling gedekt. In bijgaand projectplan staat uiteengezet waar in 2020 de nodige aandacht aan besteed zal worden. Een belangrijk onderdeel is daarbij het vinden van structurele financiering voor het voortbestaan van de website. De doorontwikkeling richt zich op de noodzakelijke uitbreiding en vernieuwing van bestaande onderdelen, nodig om hulpzoekers en verwijzers van actuele en kloppende informatie te blijven voorzien. Het gaat over vernieuwing en uitbreiding van de bestaande onderdelen Contracten en vergoedingen, Cliëntervaringen, Kwaliteitsstatuut, Veiligheidsindicatoren en Keuzekaarten. De eerste gebruikscijfers tonen dat de website nu – geëxtrapoleerd naar aantal unieke bezoekers per jaar, zonder dat er substantieel is ingezet op ‘vermarkten’ – zo’n 24.000 keer wordt bezocht, waarbij het merendeel direct op de site komt door de url te gebruiken: men weet de site te vinden, komt daar met een doel en blijft er enkele minuten voor informatie, wat aangeeft dat bezoekers de informatie op de site als nuttig ervaren. Dit is een heel mooi begin. Door de content nu SEO-proof te maken zal de bekendheid toenemen en meer sitebezoek genereren. In 2020 blijft de aandacht ook uitgaan naar nauwe samenwerking met de ggz-veldpartijen (HLA GGZ). Het ter beschikking stellen van keuze-informatie dient een algemeen belang waar niet alleen hulpzoekers en zorgverzekeraars maar ook zorgaanbieders mee gemoeid zijn. Het blijft daarom een proces waarin veel aandacht uitgaat naar alle belanghebbenden, definities worden besproken, veel zorg bestaat voor het up to date houden van informatie en inspelen op nieuwe mogelijkheden tot keuze-informatie. Zo zorgen we gezamenlijk voor het leveren van een breed gedragen eindproduct van hoge kwaliteit.

Kenmerken

Projectnummer:
8590065013
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M.M. Wollaars
Verantwoordelijke organisatie:
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Afbeelding

Kwaliteitsgelden Geestelijke gezondheidszorg

De alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg (Akwa GGZ) werkt samen met patiënten, naasten en professionals aan de verdere verbetering en borging van kwaliteit in de ggz. Lees meer over hun activiteiten.