Mobiele menu

Kiezen in de ggz

Projectomschrijving

MIND heeft de website www.kiezenindeggz.nl in beheer. Dit is een website voor volwassenen van 18 jaar en ouder die voor hun psychische klachten of aandoeningen op zoek zijn naar een zorgaanbieder. Op deze website kunnen zij informatie vinden die ze nodig hebben om een goede en bewuste keuze te maken voor een zorgaanbieder die past bij wat zij belangrijk vinden. Lees meer over deze website en hoe MIND deze verbetert op Kwaliteitsgelden hoofdlijnenakkoord ggz: kiezen in de ggz.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (MIND) heeft in het kader van samen beslissen, transparantie en ‘de juiste zorg op de juiste plek’ de website www.kiezenindeggz.nl in haar beheer. Kiezen in de ggz voorziet hulpzoekers (volwassenen met een psychische aandoening en/of verslavingsproblematiek) en naasten van informatie om zelf, al dan niet samen met hun zorgbemiddelaar of verwijzer, een voor hen goede keuze te maken uit het bestaande ggz-behandelaanbod. Dat doen we door objectieve en openbaar beschikbare informatie aan te bieden op een laagdrempelige manier, via een website met een overzicht van zorgaanbieders met de wachttijden per vestiging, de kwaliteit van zorg, de inhoud van zorg en de vergoedingen van zorg. In 2016 is de ontwikkeling samen met de ggz veldpartijen en de MIND achterban begonnen. Er is veel aandacht naar de samenwerking uitgegaan, evenals naar het opzetten van een structuur achter de schermen die het mogelijk maakt om voor de schermen op een laagdrempelige manier informatie te tonen aan een hulpzoeker. Inmiddels staat de structuur naar tevredenheid. De website met keuze-ondersteunende informatie maakt onderdeel uit van het Hoofdlijnenakkoord GGZ 2019-2022 (HLA GGZ) en draagt bij aan het benutten van bestaande informatie uit openbare bronnen in het proces van kiezen en samen beslissen. Daarnaast levert het een bijdrage aan transparantie ten behoeve van dit keuzeproces. Door VWS wordt in het kader van wachttijden verwezen naar de website als belangrijk instrument. Ook de NZa en ZiN onderstrepen het belang van www.kiezenindeggz.nl voor het ontsluiten van keuze-informatie voor cliënten, huisartsen/POHGGZ en zorgverzekeraars in hun bemiddelingsrol. Verder is door de staatssecretaris Blokhuis in een recente brief over de wachttijden in de ggz verwezen naar Kiezen in de ggz als website om meer te weten te komen over wachttijden. In 2020 hebben we ons vooral gefocust op doorontwikkeling en verbetering van inhoudelijke criteria, communicatie en het reguliere beheer/onderhoud. Daarbij hebben we de volgende doelen behaald: - Contracten en vergoedingen zijn uitgebreid - Nieuwe informatie uit het Kwaliteitsstatuut wordt opgehaald en getoond - Keuzekaarten Verslaving, Angst en Depressie zijn toegevoegd - Een ‘light’ kwalitatief gebruikersonderzoek is uitgevoerd en heeft geleid tot aanbevelingen, die al zijn doorgevoerd op het gebied van gebruiksgemak en behoeften. - Een verkennende start heeft plaatsgevonden voor inzicht in mogelijkheden van het tonen van klantreviews (Zorgkaart Nederland) als alternatief voor cliëntervaringen middels CQi. - Adviezen uit eerste scan (SEO-, website- en social scan, content strategie, linkbuilding strategie intern en extern) zijn opgehaald en gedeeltelijk doorgevoerd. Dit jaar richten we ons voor een groot deel op het vergroten van de vindbaarheid, maar ook een aantal zaken die geen voorrang kregen in het voorgaande jaar door het beperken van de budgetten. Dat betekent de volgende activiteiten in 2021: - Beheer en onderhoud - Doorontwikkeling inhoud: cliëntervaringen en informatie over zorgaanbieders - Gebruiksgemak vergroten - Communicatie: vindbaarheid verbeteren en gebruik vergroten Evenals de voorgaande jaren zal ook in 2021 de aandacht uit blijven gaan naar goede samenwerking met de ggz-veldpartijen (HLA GGZ). Het ter beschikking stellen van keuze-informatie dient een algemeen belang waar niet alleen hulpzoekers en zorgverzekeraars maar ook zorgaanbieders mee gemoeid zijn. Voor hen is het een kans om zich zichtbaar te maken, te laten zien voor wie ze wanneer passend aanbod beschikbaar hebben. Het blijft daarom een proces waarin er aandacht is voor alle belanghebbenden, waar we definities bespreken, zorg uitgaat naar het up-to-date houden van informatie en het inspelen op nieuwe mogelijkheden tot keuze-informatie. Zo zorgen we gezamenlijk voor het leveren van een breed gedragen eindproduct van hoge kwaliteit.

Kenmerken

Projectnummer:
8590065016
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. ing. R.A.J. Brandsma
Verantwoordelijke organisatie:
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Afbeelding

Kwaliteitsgelden Geestelijke gezondheidszorg

De alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg (Akwa GGZ) werkt samen met patiënten, naasten en professionals aan de verdere verbetering en borging van kwaliteit in de ggz. Lees meer over hun activiteiten.