Mobiele menu

Kinderen in Beweging. Een integrale wijkaanpak in Zwolle volgens de richtlijnen van Epode

Veel kinderen zijn te dik of eten ongezond. Met het programma ‘Kinderen in Beweging’ wil Zwolle een gezond eet- en beweeggedrag bij kinderen stimuleren. Er zijn verschillende beweegprogramma’s voor de jeugd in de stad, maar het kan beter en eenvoudiger.

Het programma ‘Kinderen in Beweging’ is een wijkgericht preventieprogramma, gebaseerd op de succesvolle Epode-aanpak. Het programma start in Diezerpoort, een van de aandacht wijken van de stad. Er wonen relatief veel mensen met een lage sociaaleconomische status die daardoor een minder goede gezondheid hebben.

‘Kinderen in Beweging’ is een meerjarenplan dat aansluit bij lopende activiteiten in de stad. Het programma start met het thema ‘Bewegen’. Na één jaar wordt het programma verbreed naar het thema ‘Voeding’. Elke twee jaar breidt Zwolle het programma uit naar een andere wijk. Met als doel om steeds meer kinderen te stimuleren meer buiten te spelen, te fietsen, te lopen en gezonder te eten! Zwolle maakt op grond van een onderzoek ook keuzes over nieuwe en kansrijke initiatieven in de wijken.

Verslagen


Eindverslag

Zwolle zet als ‘Gezonde Slagkracht gemeente’ middelen in voor een verdere versteviging en verbetering van de integrale wijkgerichte aanpak ‘Samen Gezond’ (2006-2009) dat onder regie van GGD IJsselland stond. Sinds 2010 heeft de gemeente zelf de regie in handen en heeft zij als eerste stad in Nederland de Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) aanpak omarmd (19 februari 2010). Eind 2010 is het gezamenlijk gedragen programma ‘Zwolle Gezonde Stad 2010-2013’ opgesteld en goedgekeurd door het voltallige college van B&W en door de gemeenteraad.

Met betrekking tot de 26 doelstellingen van het programma is de stand van zaken op 1 januari 2010 vastgesteld middels een uitgebreide nulmeting, waarbij diverse monitoringsystemen en (beleids)documenten zijn geraadpleegd, aangevuld met interviews met diverse professionals. Het activiteitenplan van ‘Zwolle Gezonde Stad’ - bestaande uit zo’n 50 activiteiten - is op basis van de doelstellingen opgesteld en wordt op basis van de nulmeting verder geoptimaliseerd. Daarbij is uitgegaan van bestaande goedlopende activiteiten uit het wijkactieprogramma van ‘Samen Gezond’, aangevuld met enkele nieuwe (reeds bestaande) interventies (w.o. IK Lekker Fit!?), met fysieke aanpassingen van de leefomgeving in de Zwolse wijken Diezerpoort en Holtenbroek en met verbreding van de intersectorale samenwerking binnen en buiten de gemeente. Zwolle Gezonde Stad heeft een samenwerkingsverband van zes publieke en negen private partners. Het nieuwe activiteitenplan van ‘Zwolle Gezonde Stad’ wordt doorlopend geëvalueerd middels de nieuw ontwikkelde activiteitenmonitor.

2010: het jaar van de verkenning en de planning;
2011: het jaar van de opbouw, de netwerkvorming en de bundeling van krachten;
2012: het jaar van de actie en het oogsten;
2013: het jaar van de borging en bezinning;
2014: het jaar van de lokale en regionale uitrol.

Zoals opgenomen in de nota lokaal gezondheidsbeleid 2012-2015 is de gemeente voornemens om de aanpak ook in te zetten bij andere doelgroepen en andere gezondheidsproblematiek.

Meer informatie over Zwolle Gezonde Stad kunt u vinden op www.zwolle.nl/zwollegezondestad.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
201000026
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. I. van Oostenbrugge
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Zwolle