Mobiele menu

Klaar voor een kind! Klaar voor werk!

Projectomschrijving

Vraagstuk

De gemeente Rotterdam voert binnen het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid met haar partners het project "Klaar voor een kind, klaar voor werk!" uit. Deze aanpak richt zich op zwangere en net bevallen Rotterdamse vrouwen die bijstandsafhankelijk zijn of dreigen te worden. In de periode rondom zwangerschap en bevalling hebben zij een hogere kans op uitval of beperkte terugkeer naar werk.

Onderzoek

Om het streven van deze groep vrouwen naar economische zelfstandigheid te versterken bieden speciale werkcoaches van de gemeente via het programma ‘Samen voor Zuid’ begeleiding op maat. De vrouwen krijgen een, samen met Dona Daria en Diversion, ontwikkelde training: ‘Kiezen voor werk’. Deze training is gericht op het maken van bewuste keuzes rondom werk, financiële zelfstandigheid en arbeidswensen. Om de (aanstaande) moeders de ondersteuning tijdig te kunnen bieden wordt samengewerkt met de geboortezorg.

Uitkomst

Het Verwey-Jonker Instituut en het Erasmus MC begeleiden het proces- en uitkomstenonderzoek. Door hieruit lessen te leren legt de gemeente de basis voor een structurele inbedding van deze aanpak in de gehele gemeente. Met het project wordt o.a. een training 'Kiezen voor werk' en een handeiking over succesvolle handelingswijzen- en perspectieven in de begeleiding van bijstandsgerechtigde (aanstaande) moeders ontwikkeld.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het doel van de interventie in het voorstel ‘Klaar voor een Kind! Klaar voor Werk!’ is om zwangere en net bevallen Rotterdamse vrouwen, die bijstandsafhankelijk zijn of dreigen te worden, te versterken in hun streven naar economische zelfstandigheid. In Rotterdam is veel ervaring opgedaan met de ontwikkeling van programma’s gericht op bevordering van economische zelfstandigheid van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Wij leggen voor dit project de directe koppeling naar de eveneens lange Rotterdamse ervaring in het verbinden van de geboortezorg met het sociale domein om de gezondheid en kansengelijkheid voor alle kinderen te verbeteren. De kansen om te werken, gezond te blijven of je kinderen zoals gewenst op te voeden, worden immers beïnvloed door onder andere sociale problematiek, gedrag, arbeidsomstandigheden, milieu, of stress door bestaans- en inkomensonzekerheid. In dit onderzoeksproject leggen we de connectie tussen geboortezorg en arbeidsmarktre-integratie en onderzoeken we in de praktijk of door een integrale aanpak van deze problemen, die voor aanstaande moeders het perspectief op werk belemmeren, de gewenste economische zelfstandigheid dichterbij komt. Jonge vrouwen met een bijstandsuitkering, en vrouwen die dreigen uitkeringsafhankelijk te worden, hebben juist in de periode van zwangerschap en jong moederschap een grotere kans op (langdurige) uitval uit het werkproces. Bij re-integratie hebben zij vaker te maken met problemen en belemmeringen op het gebied van wonen, schulden, tekortschietende sociale netwerken, gezondheid, etc. Dit maakt hen extra kwetsbaar voor langdurige financiële afhankelijkheid van de gemeente. In Rotterdam woont een groot deel van hen in Rotterdam Zuid. Daar is in 2011 het Nationaal Programma Rotterdam Zuid gestart (NPRZ). NPRZ heeft tot doel om ‘Zuid’ in 20 jaar tijd vanuit een achterstandspositie op het gebied van Wonen, Werk en School naar gemiddeld G4-niveau te brengen, Samen voor Zuid (SvZ) maakt sinds 2019 onderdeel uit van NPRZ. Doel van SvZ is om meer mensen uit de bijstand duurzaam aan het werk te helpen. Werkcoaches hebben op Zuid een lagere caseload dan elders in de stad, zodat zij samen met de bijstandsgerechtigde kunnen werken aan een integrale aanpak van de problemen waar deze mee worstelt. Het perspectief op werk is leidend, maar wordt in een bredere context geplaatst. Deze brede benadering sluit aan op wat de vrouwen uit de doelgroep tijdens interviews en focusgroepen benoemen als essentieel om de stap(pen) naar werk te kunnen zetten. Door hun specifieke situatie hebben zij meer nodig dan alleen een arbeidsmarktgerichte aanpak. Door de leefdomeinen in samenhang te benaderen en belemmeringen richting arbeidsmarkt samen aan te pakken, kunnen werkcoaches motivatie en vertrouwen creëren bij de cliënt om het ontwikkeltraject te doorlopen. De kans dat het traject - waarbij empowerment en het oplossen van belemmeringen die het perspectief op werk blokkeren hand in hand gaan - succesvol wordt afgerond, zal hierdoor toenemen. De aanpak heeft een aantal kernelementen: 1. Ontwikkeling van de aanpak MET de doelgroep door een ‘Spiegelgroep’. Deze bestaat uit vrouwen die behoren tot de doelgroep, maar geen relatie hebben met de betrokken werkcoaches. 2. Versterking van de deskundigheid van dedicated werkcoaches in Samen voor Zuid met een gendersensitieve aanpak. Hun deskundigheid wordt versterkt en de noodzakelijke integrale aanpak wordt gefaciliteerd. De werkcoaches krijgen een trainingsprogramma gendersensitieve begeleiding. Lopende het project ontwikkelen zij gezamenlijk een ‘body of knowledge’ over de doelgroep en over datgene wat zij vanuit hun centrale rol kunnen en moeten doen om de doelgroep te begeleiden naar werk. 3. Versterking/empowerment van de doelgroep. Deelneemsters kunnen een training ‘Kiezen voor Werk’ volgen, gericht op het maken van bewuste keuzes rondom werk, inzicht in financiële zelfstandigheid en arbeidswensen. 4. Hoewel vrouwen met een bijstandsuitkering in het kader van de Participatiewet bekend zijn bij de gemeente, is zwangerschap of de recente geboorte van een kind niet altijd (tijdig) bekend. Om de gehele doelgroep toch tijdig in beeld te krijgen, wordt samengewerkt met de geboortezorg om een Zorgpad Werk in te richten. 5. Begeleidend proces- en uitkomstenonderzoek, met daarin een sterke rol voor direct betrokkenen. We stimuleren dat werkcoaches hun ervaringen, (nieuwe) handelingsperspectieven en de bijbehorende randvoorwaarde expliciteren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van ’leerloops’, gericht op het leren van individuele casuïstiek. Vernieuwend aan ons project is de integrale benadering van de doelgroep en de samenwerking met de geboortezorg. Ondanks de brede erkenning van bestaans- en inkomensonzekerheid als belangrijke stressor tijdens de zwangerschap, is deze aanpak nog niet vanzelfsprekend. Doel is om de economische zelfstandigheid van werkzoekende (aanstaande) moeders te versterken en daarmee de kansen voor hun kinderen te vergroten.

Kenmerken

Projectnummer:
10410022110002
Looptijd: 91%
Looptijd: 91 %
2022
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S. Chedoe
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Rotterdam