Kleur in de Wijk Almere. Zorg, Welzijn en Ondersteuning voor ouderen met een migratie achtergrond in Almere

Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het Netwerk Kleurrijk Almere wil zorg en ondersteuning verbeteren voor ouderen met een migratieachtergrond en passend welzijnsaanbod initiëren zodat ook oudere migranten waardig oud kunnen worden in deze jonge groeistad.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Aangesloten instellingen zijn Zorggroep Almere, Welzijnsinstelling de Schoor, Vrijwilligers- en Mantelzorg Centrale Almere en Gemeente Almere.

Doel en aanpak project

Het netwerk wil tijdig behoeften onder de doelgroep signaleren en een passend aanbod kunnen bieden. De verschillende gemeenschappen worden structureel betrokken bij te ontwikkelen interventies en voorzieningen en deelnemende organisaties bevorderen cultuursensitief werken door een lerend netwerk te ontwikkelen waarin professionals met biculturele achtergrond een centrale rol vervullen.
In de eerste fase ontwikkelen de instellingen een gezamenlijke visie en werkwijze om te komen tot een samenhangend netwerk. Zij brengen de leefsituatie van Almeerse ouderen met migratieachtergrond in kaart en beleggen een stadsconferentie waar beleidsmakers en zorg- en welzijnsprofessionals in gesprek gaan met sleutelfiguren van de verschillende gemeenschappen in de stad.  

Verslagen

Eindverslag

Almere is een jonge groeistad waar het aantal senioren snel toeneemt en de ouderenzorg nog volop in ontwikkeling is. Het aandeel oudere migranten bedraagt nu bijna 15 procent en zal komend decennium verder toenemen. Oudere migranten hebben een achterstand in gezondheid, zijn vaker eenzaam en maken minder gebruik van thuiszorg en ondersteunende voorzieningen. In Almere bestaan tot op heden geen passende voorzieningen voor deze doelgroepen.

Met steun van gemeente Almere hebben zorg- en welzijns-instelligen daarom de handen in elkaar geslagen zodat ook ouderen van zeer diverse herkomst waardig oud kunnen worden in eigen wijk. In deze eerste fase zijn gezamenlijke visie en strategie vastgesteld en is een dialoog met ouderen, mantelzorgers en sleutelfiguren van de gemeenschappen opgestart. Ook professionals zijn geïnterviewd om behoeften te peilen en draagvlak voor nieuw beleid te verbreden.

Samenvatting van de aanvraag
Almere is een jonge groeistad waar het aantal senioren snel toeneemt en de ouderenzorg nog volop in ontwikkeling is. Almere is de meest diverse stad van Nederland en ook onder de ouderen neemt het aandeel mensen met een migratie achtergrond snel toe. Dit bedraagt nu 15 procent en zal komend decennium naar verwachting verder toenemen tot ruim 25-30 procent. Oudere migranten hebben een achterstand in gezondheid ten opzichte van autochtonen, zij zijn vaker eenzaam en maken minder gebruik van zorg, ondersteuning en welzijnsvoorzieningen. Almere als jonge stad heeft bovendien nauwelijks ontmoetingsplekken en toegankelijke activiteiten voor deze doelgroep. Huisartsen, vooral in de pilotwijken, de twee oudste wijken met relatief veel migranten gezinnen, ervaren dit als een belangrijk knelpunt. Om die reden heeft Zorggroep Almere eerder al een team van diverse herkomst samengesteld uit medewerkers van de wijkverpleegkundige teams, zogenaamde Adviseurs Kleurrijke Zorg. Deze kunnen op verzoek van de huisarts op huisbezoek gaan om in eigen taal leefsituatie en zorgbehoefte in kaart te brengen. Zij bieden voorlichting en wanneer nodig begeleiden zij ouderen en mantelzorgers naar wijkverpleegkundige of casemanager dementie. Eerste ervaringen wijzen ook hier uit dat het in de stad ontbreekt aan een ondersteunend welzijnsaanbod voor deze ouderen en hun families, wat het extra lastig maakt hun isolement de doorbreken. Om gezamenlijk beleid te ontwikkelen en kansen te verkennen voor een cultuursensitief activiteiten- en ondersteunend aanbod is afgelopen jaar een werkgroep gestart met vertegenwoordigers van zorggroep Almere (disciplines huisartsen en wijkverpleging), Welzijnsinstelling de Schoor en Vrijwilligers- en Mantelzorg Centrale Almere. Aangezien de diversiteit in Almere groot is zal het uitgangspunt daarbij zijn: "algemeen waar mogelijk, specifiek waar nodig". Het netwerk "Kleur in de Wijk" is een verdieping binnen het traject (G)oud in Almere, waarmee gemeente Almere ervoor wil zorgen dat senioren prettig en gezond ouder kunnen worden in hun wijk. Wij vragen ondersteuning om deze samenwerking te professionaliseren met hulp van extern adviseur de heer Van der Veen, expert op het gebied van interculturalisatie van zorg en ontwikkeling van netwerkstructuren. In de eerste fase willen wij aan de hand van praktijk-ervaringen in de beide pilotwijken visie en strategie voor de toekomst bepalen, de huidige situatie met kansen en afbreukrisico's on kaart brengen en gezamenlijke prioriteiten voor de komende jaren vaststellen.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005071
Looptijd:
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. K. Bartels
Verantwoordelijke organisatie:
Zorggroep Almere