Mobiele menu

Knelpuntenanalyse Paramedische Zorg bij Dementie

Doel

In dit gezamenlijke project brengen de paramedische beroepsverenigingen voor diëtetiek (NVD), ergotherapie (EN), fysiotherapie (KNGF), logopedie (NVLF) en oefentherapie (VvOCM) de knelpunten in kaart die zorgverleners én patiënten/mantelzorgers ervaren bij de zorg aan mensen met dementie.

Plan van aanpak

Dit gebeurt middels focusgroepbijeenkomsten en interviews met mantelzorgers van patiënten met dementie en middels raadpleging van zorgprofessionals, inhoudsdeskundigen en stakeholders.

Beoogd eindresultaat

Per beroepsgroep worden de knelpunten verzameld en geprioriteerd en worden de belangrijkste knelpunten omgezet tot uitgangsvragen voor een nieuwe richtlijn. Tevens volgt uit het project een advies over het vervolg van deze eerste fase zoals de ontwikkeling van een beroepsspecifieke of een gezamenlijke richtlijn.

Verslagen


Eindverslag

De beroepsverenigingen voor diëtetiek (NVD), ergotherapie (EN), fysiotherapie (KNGF), logopedie (NVLF) en oefentherapie (VvOCM) hebben middels een gezamenlijke knelpuntenanalyse inzicht vergaard in de ervaren knelpunten bij de paramedische zorg voor mensen met dementie. Voor de inventarisatie, analyse en prioritering van knelpunten zijn zorgprofessionals, patiënten en stakeholders uitgebreid geraadpleegd middels focusgroepbijeenkomsten, interviews, een invitational conference (plus schriftelijke input), werkgroepbijeenkomsten en surveys.
De vergaarde informatie is vervolgens verwerkt in een raamwerk voor een te ontwikkelen paramedische richtlijn. Hierin is de afbakening van het onderwerp beschreven, zijn voor de belangrijkste knelpunten 18 concept uitgangsvragen geformuleerd (3 generieke en 15 beroepsspecifieke uitgangsvragen) en is advies uitgebracht over de samenstelling van de richtlijnwerkgroepen en klankbordgroep. Op dit moment is het vanwege beperkte financiële middelen nog niet mogelijk om een vervolgaanvraag te schrijven voor de ontwikkeling van een paramedische richtlijn Dementie. Daarom wordt momenteel gezocht naar alternatieve vormen van financiering.

Kenmerken

Projectnummer:
10270032010007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. H.L. Vreeken
Verantwoordelijke organisatie:
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Gezamenlijke richtlijnontwikkeling

In 3 projecten werken paramedische beroepsgroepen aan het gezamenlijk ontwikkelen van richtlijnen: een knelpuntenanalyse voor kwetsbare ouderen, een knelpuntenanalyse voor mensen met dementie en het opzetten van een learning community.