Mobiele menu

Kosten en effecten van de SamenStarten App voor de Jeugdgezondheidszorg

Projectomschrijving

Doorontwikkeling van de SamenStarten app

Eerder onderzoek naar de SamenStarten App liet zien dat ouders meer tevreden zijn met huisbezoeken door de JGZ als de SamenStarten App wordt ingezet. In dit project werd onderzocht of de SamenStartenApp ook een positief effect heeft op uitkomsten van huisbezoeken. Zo werd de SamenStarten App doorontwikkeld  om a) ouders betere mogelijkheden te geven zelf hun hulpvraag aan te pakken, b) het gebruik van de app te monitoren, c) verslaglegging in het Digitaal Dossier JGZ mogelijk te maken. Tevens werden de kosten en baten van de doorontwikkelde SamenStarten App bepaald, door middel van case-controle onderzoek.

Werkwijze onderzoek

In dit project werd informatie over huisbezoeken verzameld bij 77 families in de controlegroep en bij 69 families in de interventiegroep waarbij de app werd ingezet. De informatie werd verzameld tijdens het eerste huisbezoek, gedurende tussenliggende contactmomenten en 6 maanden na het eerste huisbezoek.

Resultaten

Uit dit onderzoek blijkt dat de kosten van het gebruik en de implementatie van de SamenStarten App na 3,5 jaar zijn terugverdiend. Dit komt omdat het met het gebruik van de app minder tijd nodig is voor het oplossen van problemen. Daarnaast had de app als voordeel dat er meer problemen werden geïdentificeerd en dat ouders vaker het advies van de JGZ professionals opvolgde bij ernstige problemen.

Producten

Titel: Inspiratiefilmps SamenStarten App
Auteur: Olivier Blanson Henkemans
Titel: Kosten en Baten van de SamenStarten App voor de JGZ
Auteur: Olivier Blanson Henkemans
Link: http://www.jeugdinonderzoek.nl/ronde1
Titel: DE SAMENSTARTEN APP
Auteur: Olivier Blanson Henkemans
Titel: SamenStarten App
Auteur: Olivier Blanson Henkemans (TNO), Marga Beckers (NCJ)
Titel: Aangepaste SamenStarten App
Auteur: Olivier Blanson Henkemans
Titel: Direct tot de kern met de SamenStarten Spp
Auteur: Olivier Blanson Henkemans
Link: http://tinyurl.com/sastapp-kern
Titel: SamenStarten App
Auteur: Marga Beckers
Link: https://www.ncj.nl/samenstarten/samenstarten-app/

Verslagen


Eindverslag

De SamenStarten App heeft aangetoond een goed voorbeeld te zijn van een innovatieve manier om de uitvoeringspraktijk van de JGZ effectiever en efficiënter te maken. JGZ-instellingen zijn enthousiast en zien duidelijke meerwaarde van de app. Er bleek echter nog behoefte te zijn bij JGZ-professionals aan doorontwikkeling van de app. Ook was er bij JGZ-directies en gemeenten behoefte aan inzichten in kosten en baten van de app. Daarom hebben we in dit project:
A.de SamenStarten App doorontwikkeld om ouders betere mogelijkheden te geven zelf hun hulpvraag aan te pakken, het gebruik van de app te monitoren en automatische verslaglegging in het Digitaal Dossier JGZ mogelijk te maken;
B.de kosten en baten van de SamenStarten App in kaart gebracht, zodat JGZ-directies en gemeenten gefundeerde beslissingen kunnen nemen over de inzet van de SamenStarten App.

Resultaten van het onderzoek toonden aan dat het gebruik van de doorontwikkelde SamenStarten app leidt ertoe dat het eerste contact (huisbezoek op indicatie) meer tijd vraagt per kind. Ongeveer 24 minuten. Hierbij geldt wel dat bij gebruik van de app bijna twee keer zoveel behoeften naar boven en het bespreken van deze behoeften leidt tot langere duur contact.

Verder geldt dat met het gebruik van de app, er minder contacten plaatsvinden (ongeveer 1,5), terwijl het percentage vervulde behoeften van ouders gelijk is aan de groep zonder app (ongeveer 80%). Met de app worden adviezen bij behoeften met de hoogste mate van ernst meer opgevolgd door ouders dan zonder de app (verschil van 1,6 punten op een van schaal 1, helemaal niet - 10, helemaal wel).

Uit interviews blijken dat ouders en professional positief zijn over de SamenStarten App. Ook zien zij verbeterpunten met oog op de implementatie. Professionals herkennen het feit dat met de app meer behoeften van ouders naar boven komen. Ouders worden via de app uitgenodigd meer onderwerpen aan te kaarten. “Werken met de app is heel verhelderend tijdens het gesprek. Je komt tot inzichten waar je bij een normaal gesprek niet tot zou komen. Bijvoorbeeld de vergelijking met waar je naartoe wil en wat het nu is.” Ook werd gewaardeerd dat er voorlichting in de app zit sociale kaart) waarmee je de ouders kan helpen evenals dat zij een verslag van het gesprek ontvangen. Verbeterpunten liggen op het vlak van techniek. Soms hapert de app en dat verstoort het gesprek. Ook is de behoefte aan een koppeling met het digitale dossier hoog. Dat zou ten goede komen aan de efficiëntie in de registratie.

Ouders ervaren dat de app bijdraagt aan het formuleren van de (vooraf onbewuste) vragen aan de JGZ waar zij mee zitten. Ook droeg de app bij aan het zelf bedenken van oplossingen voor hun vraag. Daarbij kon makkelijk passende hulp worden gekozen Dat de app visueel is werd als behulpzaam en plezierig ervaren. Het zou fijn zijn als de inhoud van de app wat meer toegespitst kon worden op de leeftijd en ontwikkelfase van het kind.

De baten die deze tijdswinst met zich meebrengt komt neer op iets meer dan 75 minuten per professional per kind. Dit vertaalt zich naar iets meer dan 80 euro per professional per kind. Daar tegenover staan de kosten voor de implementatie van de app, inclusief instructie en begeleiding (intervisie), dat neer komt op ongeveer 915 euro per gebruiker bij in gebruik name van app. Ook zijn er kosten voor het gebruik van de app, namelijk 32,50 euro per gebruiker per maand, inclusief licentie, hosting, service, en onderhoud. Dit is op basis van 200 gebruikers landelijk en er is sprake van schaalvoordeel (bijv. bij 600 gebruikers komt dit op 25 euro per gebruiker per maand).

Wanneer we de kosten en baten tegen elkaar afzetten dan komt dit op de volgende rekensom. De kost bij de aanschaf, per gebruiker per jaar, bij inzet per professional bij 10 kinderen liggen ongeveer 490 euro hoger dan de baten. Achter na drie jaar liggen de baten ongeveer 365 euro hoger dan de kosten. De verwachting is dat binnen vier jaar de initiële invest

Tussentijdsverslag van het project Kosten en effecten van de SamenStarten App voor de Jeugdgezondheidszorg. Dit bevat de volgende onderwerpen:
1, Voortgang
2. Realisatie van einddoelen
3. Verspreiding en Implementatie

Samenvatting van de aanvraag

ACHTERGROND EN RELEVANTIE

Ouders met hulpvragen over de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind of gezinsproblemen vinden het soms lastig deze aan jeugdgezondheidszorg (JGZ) te stellen, bijv. door schaamte, taalachterstand, of omdat zij zelf de exacte hulpvraag niet helder kunnen benoemen. Daarnaast blijkt dat verpleegkundigen (vpk) zich tijdens contactmomenten niet altijd in staat achten om de gewenste ondersteuning te bieden aan ouders, omdat zij niet altijd de juiste materialen en sociale kaart van hulpverleners voor handen hebben om direct in te zetten.

De SamenStarten App is ontwikkeld om deze problemen op te lossen. Hij wordt ingezet tijdens huisbezoeken-op-indicatie voor kinderen van 0-4 jaar en helpt ouders hun hulpvraag te verwoorden. Ook bevat de app voorlichtingsmaterialen en een sociale kaart. Hierdoor biedt de app ondersteuning-op-maat waarmee de ouders zelf aan de slag kunnen. Resultaten van een randomized controlled trial met deze app in Amsterdam lieten zien dat de app positief bijdraagt aan de communicatie tussen vpk en ouder over de hulpvraag, kennis en vaardigheden van ouders om zelf hulpvragen aan te pakken en positieve ervaringen van ouders met huisbezoeken. Dit laatste bleek extra te gelden bij ouders met een laag opleidingsniveau.

DOELSTELLING

De SamenStarten App bleek een goed voorbeeld van een innovatieve manier om de uitvoeringspraktijk van de JGZ effectiever en efficiënter te maken. JGZ-instellingen zijn enthousiast en zien duidelijke meerwaarde van de app. Er bleek echter nog behoefte te zijn bij JGZ-professionals aan doorontwikkeling van de app. Ook is er bij JGZ-directies en gemeenten behoefte aan inzichten in kosten en baten van de app. Daarom willen we in dit project:

A.de SamenStarten App doorontwikkelen om ouders betere mogelijkheden te geven zelf hun hulpvraag aan te pakken, het gebruik van de app te monitoren en automatische verslaglegging in het Digitaal Dossier JGZ mogelijk te maken;

B.de kosten en baten van de SamenStarten App bepalen, zodat JGZ-directies en gemeenten gefundeerde beslissingen kunnen nemen over de inzet van de SamenStarten App.

METHODE

In dit project vindt een doorontwikkeling van de app plaats op drie punten:

1. ontwikkeling van een ouderwebsite, waarin gespreksverslagen van de huisbezoeken worden gepresenteerd en waarmee de ouder de eigen vervolgacties kan bijhouden en eigen vorderingen en verbeteringen ziet

2. continue anonieme registratie van het app-gebruik, om de hulpvragen van ouders op wijk- of gemeenteniveau in kaart te brengen inclusief de door ouders geselecteerde voorlichting en hulpinstanties. Hiermee kan de JGZ en/of gemeente o.a. vaststellen of er voldoende hulpaanbod is in een wijk, en eventueel actie nemen bij een tekort

3. verslaglegging van gesprekken en gebruik van de app tijdens de huisbezoeken-op–indicatie in het Digitaal Dossier JGZ (i.p.v. kopieer- en plakwerk door de JGZ-vpk)

Het eisenpakket voor de doorontwikkeling opgesteld op basis van eerder onderzoek en gesprekken met de praktijkpartners, stakeholders uit onze klankbordgroep (JGZ-professionals en -managers, beleidsmakers vanuit de gemeente en onderzoekers) en ouders.

Daarna wordt een kosten-effectiviteitsanalyse verricht bij GGD Hollands Noorden. In vijf gemeenten gebruiken 27 vpk de SamenStarten App tijdens huisbezoeken op indicatie (HOI) bij 0-4-jarigen (interventiegroep), en in vier vergelijkbare gemeenten met 25 vpk wordt op de standaardwijze zonder app HOI verricht (controlegroep). Gegevens over o.a. het aantal en type (vervolg-)contactmomenten, de tijdsduur ervan, de hulpvraag en de adviezen en evt. verwijzing naar zwaardere hulpverlening en opvolging worden in beide groepen bij tenminste 100 kinderen per groep verzameld. Dit gebeurt via een speciaal ontwikkeld zorgpad in het Digitaal Kinddossier JGZ. Met deze gegevens en de kosten van gebruik en implementatie van de app worden de kosten binnen de JGZ per kind berekend voor de interventie- en controlegroep. Deze worden afgezet tegen verschillen in opbrengsten tussen beide groepen, zoals het percentage opgeloste hulpvragen in zes maanden, het (verminderde) aantal benodigde doorverwijzingen naar hulpverlening buiten de JGZ, en de benodigde gemiddelde tijdsduur om de hulpvraag op te lossen.

VERWACHT RESULTAAT

De kosten en baten van de hulptrajecten met en zonder app worden besproken met belangrijke stakeholders (met name beleidsmakers, managers en professionals , o.a. via de klankbordgroep). Zij kunnen op basis van de resultaten op gefundeerde wijze bepalen of zij de baten van de app vinden opwegen tegen de kosten.

BETROKKEN ORGANISATIES EN EXPERTISE

De projectgroep heeft ruime ervaring met het gezamenlijk verrichten van onderzoek in de JGZ, waaronder naar de SamenStarten App. De projectgroep wordt gecoördineerd door TNO en de samenwerkende instanties zijn GGD Hollands Noorden, GGD Zaanstreek-Waterland, GGD Limburg-Noord, Pharos, Eaglescience en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.

Kenmerken

Projectnummer:
736200005
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2016
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. O.A. Blanson Henkemans
Verantwoordelijke organisatie:
TNO