Mobiele menu

Kosteneffectiviteit van Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT)

Vraagstuk

Multidimensionele familietherapie (MDFT) is een behandeling voor jongeren die problemen hebben met alcohol of drugs, en/of crimineel gedrag vertonen. De focus ligt op het verbeteren van hun functioneren in het gezin, op school en met vrienden. Is deze interventie (kosten)effectief? En is er een instrument te ontwikkelen dat de bredere effecten van jeugdzorginterventies uitdrukt in een duidelijke uitkomstmaat?

Onderzoek

Er zijn gegevens van 110 jongeren verzameld om de (kosten-)effectiviteit van MDFT te onderzoeken. Voor een mogelijk meetinstrument zijn contacten gelegd met systeemtherapeuten.

Uitkomst

MDFT geeft in vergelijking met cognitieve gedragstherapie winst in kwaliteit van leven. Wel is MDFT iets duurder.  Ook is een instrument om bredere effecten van jeugdzorginterventies te meten ontwikkeld. Het bevat de domeinen: drugs, school, werk, familie, vrienden, justitie en geestelijke gezondheid. Momenteel wordt deze gevalideerd en komt beschikbaar via de iMTA -website.

Verslagen


Eindverslag

Deze studie heeft als doel de kosteneffectiviteit van Multi Dimensionale Familie Therapie (MDFT) in vergelijking met de Cognitieve Gedragstherapie (CGT) te bepalen. De primaire doelstelling van deze studie is de kosteneffectiviteit in termen van kosten per kwaliteit gecorrigeerd levensjaar (QALY) te berekenen vanuit maatschappelijk perspectief (doelstelling I). Onbekend is of de QALY in staat is de effecten van jeugdzorg die deels buiten de gezondheidszorg vallen, voldoende weer kan geven. De tweede doelstelling van deze studie was daarom een instrument te ontwikkelen dat de bredere effecten van interventies in de jeugdzorg kan uitdrukken in een uitkomstmaat (doelstelling II). Het instrument kan dan gebruikt worden als uitkomstmaat bij het vergelijken van kosteneffectiviteit van interventies in de jeugdzorg. Op deze wijze kan een bijdrage worden geleverd aan de onderbouwing van verantwoorde keuzes in de jeugdzorg.
Voor de kosteneffectiviteitsstudie hadden wij de beschikking over gegevens van 109 adolescent (CGT; n=54; MDFT; n=55) over 4 meetmomenten (3, 6, 9 en 12 maanden). We hebben gegevens verzameld met de TiC-P, SRD en de EQ-5D om gegevens ter verzamelen over zorg gebruik, criminele activiteiten en kwaliteit van leven. Vanuit een gezondheidszorg perspectief waren de kosten voor de CGT groep €2,015 versus €5,440 voor de MDFT groep. De gemiddelde winst in kwaliteit van leven 0.06 hoger voor de MDFT groep, wat leidde tot een Incrementele Kosteneffectiviteitsratio (IKER) van €54,218 en €43,333 per herstelde cliënt. Als de kosten voor criminele activiteiten werden meegenomen dan was de IKER gunstiger namelijk €7,962 per QALY en €6,364 per herstelde cliënt. Als een markov model werd toegepast met een tijdshorizon van 15 jaar was de IKER nog steeds gunstig, namelijk 31,905 Euro/Qaly.

Voor de ontwikkeling van uitkomstmaat voor kostenutiliteitsonderzoek die rekening kan houden met de bredere effecten van systeeminsterventies hebben wij eerst een systematische review gedaan. In deze systematische review hebben wij gezocht naar bestaande instrumenten welke de bredere effecten meenemen. Doormiddel van interviews met behandelaren hebben wij criteria vastgesteld waaraan het instrument zou moeten voldoen voor toepassing. Op basis hiervan is de Teen Addiction Severity Index (T-ASI) geselecteerd als het meest geschikte instrument om als basis te dienen voor de ontwikkeling van het instrument. Vervolgens zijn de 7 domeinen van de T-ASI aan een grote groep Nederlanders (n=1500) voorgelegd. Op deze wijze zijn gewichten geschat conform de utiliteiten van de EQ-5D. Het eind resultaat is een vragenlijst van 7 vragen met 5 antwoord mogelijkheden. Door beantwoording van deze vragen kan een beschrijving gegeven worden van de toestand adolescent op de 7 domeinen. In combinatie met de geschatte gewichten voor deze domeinen kan deze toestand van de cliënt in één getal worden uitgedrukt. Deze uitkomstmaat kan gebruikt worden in studies waarbij de effecten zich niet alleen beperken tot gezondheid, zoals bij systeeminterventies. Verder onderzoek in andere groepen adolescenten is gewenst.

Deze studie heeft als doel de kosteneffectiviteit van MDFT in vergelijking met treatment as usual (TAU) te bepalen. In Nederland (n=110) zijn gegevens verzameld voor een kosteneffectiviteitsstudie. In dit onderzoek worden deze gegevens gebruikt.
De primaire doelstelling van deze studie is de kosteneffectiviteit in termen van kosten/QALY te berekenen. Op dit moment is er nog weinig ervaring met economische analyses in de jeugdzorg. Onbekend is ook of de QALY in staat is de effecten van jeugdzorg die deels buiten de gezondheidszorg vallen, voldoende weer te geven.
Een tweede doelstelling van deze studie is daarom een instrument te ontwikkelen dat de bredere effecten van interventies in de jeugdzorg kan uitdrukken in een uitkomstmaat. Met behulp van een discrete choice experiment (DCE) zal een dergelijk instrument worden ontwikkeld. Het instrument kan dan gebruikt worden als uitkomstmaat bij het vergelijken van kosteneffectiviteit van interventies in de jeugdzorg. Op deze wijze kan een bijdrage worden geleverd aan de onderbouwing van verantwoorde keuzes in de jeugdzorg.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
157004007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. L Hakkaart-van Roijen
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Universiteit Rotterdam