Mobiele menu

Krachtig Cliëntenperspectief binnen het NPO 3, 2011- 2012

Projectomschrijving

In alle acht netwerken ouderenzorg participeren ouderen op verschillende manieren en in de verschillende fases van het NPO. Het is een verdienste binnen het NPO dat ouderen op dergelijke schaal bij zorgvernieuwingen betrokken worden. De ouderendelegaties worden steeds zelfbewuster en vinden effectiever hun weg binnen de netwerken. Ook wordt de meerwaarde van de ouderendelegaties door steeds meer betrokkenen gezien. Toch valt er ook nog het een en ander te winnen. De fase van het beoordelen van projecten is inmiddels achter de rug en de focus van de ouderendelegaties ligt nu meer op het monitoren van de NPO projecten. Binnen sommige netwerken en ouderendelegaties wordt dit zeer gestructureerd aangepakt, in andere netwerken is dit een nieuwe zoektocht naar een toegevoegde waarde in de netwerken. Daarnaast zien de ouderendelegaties de volgende fase binnen het NPO al aankomen: hoe kunnen zij eraan bijdragen dat de resultaten van de projecten ook tot structurele verbeteringen voor ouderen gaan leiden? Ook signaleren zij de kwetsbaarheid van de netwerken en hun eigen positie erin: wat gaat er gebeuren als de netwerksubsidies stoppen en de ondersteuning van de ouderendelegaties wegvalt?  

Producten

Titel: Succesfactoren voor ouderenparticipatie
Titel: Clientparticipatie van oudere migranten
Link: http://www.ouderenorganisaties.nl/kcp
Titel: Factsheet: Ouderenparticipatie in het Nationaal Programma Ouderenzorg
Link: http://www.ouderenorganisaties.nl/kcp
Titel: Visiekaart: Visie van ouderen op goede ouderenzorg
Link: http://www.ouderenorganisaties.nl/visie
Titel: A firm clients' perspective in the National Care for the Elderly Program
Titel: Projectrapportage Participatie als partnerschap
Link: http://www.ouderenorganisaties.nl/kcp

Verslagen


Eindverslag

In alle acht netwerken ouderenzorg participeren ouderen op verschillende manieren en in de verschillende fases van het NPO. Het is een verdienste binnen het NPO dat ouderen op dergelijke schaal bij zorgvernieuwingen betrokken worden. De ouderendelegaties worden steeds zelfbewuster en vinden effectiever hun weg binnen de netwerken. Ook wordt de meerwaarde van de ouderendelegaties door steeds meer betrokkenen gezien. Toch valt er ook nog het een en ander te winnen.
De fase van het beoordelen van projecten is inmiddels achter de rug en de focus van de ouderendelegaties ligt nu meer op het monitoren van de NPO projecten. Binnen sommige netwerken en ouderendelegaties wordt dit zeer gestructureerd aangepakt, in andere netwerken is dit een nieuwe zoektocht naar een toegevoegde waarde in de netwerken. Daarnaast zien de ouderendelegaties de volgende fase binnen het NPO al aankomen: hoe kunnen zij eraan bijdragen dat de resultaten van de projecten ook tot structurele verbeteringen voor ouderen gaan leiden? Ook signaleren zij de kwetsbaarheid van de netwerken en hun eigen positie erin: wat gaat er gebeuren als de netwerksubsidies stoppen en de ondersteuning van de ouderendelegaties wegvalt?

Samenvatting van de aanvraag

In het Nationale Programma Ouderenzorg (NPO) van ZonMw staat de oudere met complexe kwetsbare problematiek centraal. Het programma moet leiden tot een verbetering van de ouderenzorg waarbij niet alleen medische zorg in het middelpunt staat. Het gaat om zorg en ondersteuning in bredere zin waardoor een kwetsbare oudere betere zelfredzaamheid verkrijgt, meer functiebehoud en minder zorg en behandelbelasting. Het NPO wil dit bereiken door het realiseren van acht regionale netwerken ouderenzorg. Deze netwerken zijn geconcentreerd rondom de acht universitaire medische centra. Deze centra zullen binnen hun regio samenwerking zoeken met relevante organisaties die bij kunnen dragen aan het verbeteren van de zorg voor kwetsbare ouderen en met bestaande ouderenorganisaties. Om deze zorg daadwerkelijk te verbeteren is de inbreng van de oudere, met name de kwetsbare oudere, cruciaal. De inbreng van hun eigen ervaringen en kennis moet ervoor zorgen dat projecten en onderzoeken zich daadwerkelijk richten op de behoeften die kwetsbare ouderen hebben. De Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO), Zorgbelang Nederland en de programmacommissie van het NPO, achten voor het slagen van het NPO de inbreng van de kwetsbare ouderen essentieel. CSO is in december 2008 begonnen om ouderen, met name de ouderen die in de acht netwerken actief zijn, te ondersteunen. CSO wil samen met Zorgbelang Nederland in de verdere looptijd van het NPO deze ouderenparticipatie uitbreiden en versterken door het bieden van ondersteuning en een eerste aanzet doen voor het borgen van de resultaten op het gebied van ouderenparticipatie binnen het NPO, na afloop van het programma. In dit projectvoorstel lichten wij toe welke activiteiten wij in 2011 willen ondernemen om de doelstellingen te realiseren. Algemen doelstelling van het project: Versterking en borging van de ouderenparticipatie in de netwerken van het NPO. Ouderen, vooral kwetsbare ouderen, en mantelzorgers doen op verschillende manieren mee in de acht regionale netwerken zoals gevormd in het NPO. Zij hebben een stem in de voorbereiding, uitvoering en implementatie van ingediende projecten. Door de inbreng van ouderen worden de resultaten van het NPO versterkt. De zorg voor kwetsbare ouderen sluit daardoor beter aan op hun behoeften, wat tot een algehele verbetering van de ouderenzorg leidt. Specifieke doelstellingen a. In ieder netwerk participeren ten minste tien ouderen die of zelf kwetsbaar zijn of middelen hebben waarmee zij de behoeften van kwetsbare ouderen en mantelzorgers, kunnen peilen. Hiernaast willen we ook specifiek aandacht besteden aan de participatie en raadpleging van oudere migranten. b. De ouderen die participeren in de acht netwerken zijn toegerust om hun inbreng vanuit het perspectief van kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers te geven in de ontwikkeling van projecten en onderzoeken, de uitvoering en de implementatie. ‘Best practices’ worden beschreven en zijn daarmee overdraagbaar. De rollen van de mantelzorger worden volgens het SOFA model benaderd. c. De ouderen in de acht netwerken zijn in staat om informatie vanuit de netwerken naar hun achterban te verspreiden; en signalen vanuit hun achterban in te brengen in de netwerken. Om dit te stimuleren worden op minimaal 10 regionale bijeenkomsten van de ouderenorganisaties, presentaties gegeven over het NPO met gebruikmaking van gerenommeerde sprekers. d. De participerende ouderen en hun organisaties hebben concrete voornemens voor het borgen van de verbeteringen in de zorg voor kwetsbare ouderen die binnen het NPO programma gerealiseerd zijn. e. Professionals in de netwerken erkennen het belang van goede ouderenparticipatie en weten hier vorm aan te geven.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
310300004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. N. Wilbrink
Verantwoordelijke organisatie:
Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties