Mobiele menu

Kwalitatief onderzoek naar de gevolgen van triage op verschillende leeftijdsmomenten, een beschrijvend procesonderzoek.

Projectomschrijving

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) begeleidt alle ouders en kinderen van 0-19 bij hun ontwikkeling. Kinderen en gezinnen met veel risicofactoren en problemen hebben meer en intensievere zorg nodig. Uitdaging is om ieder kind en gezin optimaal te begeleiden binnen de beschikbare middelen.

Bij Thebe jeugdgezondheidszorg en Pantein worden ouders en zuigelingen op basis van een risico-inschatting (triage) ingedeeld in drie groepen met een laag, gemiddeld of hoog risico op problemen.

Op basis van deze inschatting worden respectievelijk een verpleegkundig specialist en verpleegkundige jeugdgezondheidszorg (jeugdarts op indicatie), verpleegkundige en jeugdarts of verpleegkundig specialist en jeugdarts ingezet. Triage vindt plaats bij een leeftijd van twee weken, vier weken, drie maanden en zes maanden. In dit onderzoek wordt bestudeerd wat de invloed is van het moment van triage op de inhoud van de professionele afweging, op de verdeling van gezinnen en kinderen over de drie groepen én naar de hoeveelheid benodigde zorg.

Producten

Titel: Reframing professional boundaries in healthcare: a systematic review of facilitators and barriers to task reallocation from the domain of medicine to the nursing domain
Auteur: Maartje G.H. Niezen, Jolanda J.P. Mathijssen

Verslagen


Eindverslag

Het triage zorgmodel is gericht op het efficiënt inzetten van jeugdgezondheidszorg professionals. Op basis van risicotaxatie en additionele professionele overwegingen (triage) worden drie risicoprofielen gedefinieerd, met daaraan gekoppeld een gedifferentieerde begeleiding. Binnen het project ‘Kwalitatief onderzoek naar de gevolgen van triage op verschillende leeftijdsmomenten, een beschrijvend procesonderzoek’ is nagegaan: 1) hoe het triage proces verloopt, 2) hoe op basis van triage drie risicoprofielen zijn gedefinieerd, 3) op welk moment het best de initiële triage kan plaatshebben, en 4) hoe het triage zorgmodel de introductie van de verpleegkundig specialist binnen de JGZ 0-4 ondersteunt. In de periode april 2011 t/m september 2012 hebben vijf consultatiebureaus in Noord-Brabant het triage zorgmodel geïmplementeerd en uitgevoerd. Ieder consultatiebureau trieerde op een verschillend en vastgesteld moment volgens een vaste systematiek. Inzicht in de inhoud van de triage overweging en de ervaringen met het triage zorgmodel is verkregen door analyse van: het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg (596 zuigelingen), een vragenlijst naar de ervaringen van ouders (pilot N=78, controle N=98), individuele- en groeps-interviews met betrokken JGZ-professionals (N=18) en observaties. De vier conclusies van het project zijn: 1) het systeem van triage naar drie risicoprofielen met daaraan gekoppeld een gedifferentieerde begeleiding is in de praktijk lastig uitvoerbaar is (o.a. uniforme triage ontbreekt, variatie tussen de locaties is groot,), 2) het meest geschikte moment voor initiële triage blijft onduidelijk, JGZ-professionals zelf pleiten voor drie maanden, 3) de verpleegkundig specialist wordt door het triage zorgmodel op gestructureerde wijze geïntroduceerd binnen de JGZ 0-4, hoewel verdere inbedding aandacht verdient, en 4) een structureel interdisciplinair overleg gericht op het in kaart brengen van het risicoproces van zuigelingen heeft een grote meerwaarde voor de JGZ-professionals zelf.

Kinderen en gezinnen met veel risicofactoren en problemen hebben meer en intensievere zorg en begeleiding nodig dan kinderen zonder problemen. Voor thuiszorgorganisaties Thebe en Pantein is het de uitdaging om ieder kind en gezin optimaal te begeleiden binnen de beschikbare middelen. Een goede triage op het meest geschikte moment is van belang om kind en gezin te voorzien van de bij hen passende begeleiding. In dit onderzoek werken in vier subregio’s (verdeeld over vijf JGZ-locaties) verpleegkundigen JGZ, verpleegkundig specialist en (jeugd)arts samen in een JGZ-team. Het JGZ-team plaatst kinderen, geboren tussen 01-10-2010 en 15-03-2012, op basis van een professionele afweging in drie groepen met respectievelijk een laag, gemiddeld of hoog risico op het oplopen van ontwikkelingsachterstanden. worden De professionele afweging bestaat uit zowel het registreren van risicofactoren als andere (intuïtieve) overwegingen, zoals een pluis / niet-pluis gevoel. Deze triage vindt in elke subregio op een ander moment plaats; 2, 4, 13 of 26 weken. Dit onderzoek levert een procesbeschrijving op van de gevolgen van triage op de verschillende leeftijdsmomenten bij zuigelingen voor zowel kind en gezin als de JGZ-medewerkers. Op basis van de uitkomsten kunnen de organisaties Thebe en Pantein hun beleid ten aanzien van risicogericht werken aanpassen en hun kennis delen met andere thuiszorgorganisaties.

Samenvatting van de aanvraag

De jeugdgezondheidszorg begeleidt alle ouders en kinderen van 0-19 jaar bij hun groei en ontwikkeling. Kinderen en gezinnen met veel risicofactoren en problemen hebben meer en intensievere zorg en begeleiding nodig dan kinderen zonder problemen. Uitdaging is om ieder kind en gezin optimaal te begeleiden binnen de beschikbare middelen.

Verpleegkundig specialisten preventie zijn nieuw in de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Zij zijn o.a. opgeleid om een aantal medische taken uit te voeren. Bij Thebe JGZ en Thuiszorg Pantein werken verpleegkundig specialisten naast verpleegkundigen JGZ en jeugdartsen.

In dit onderzoek werken verpleegkundigen JGZ, verpleegkundig specialist en jeugdarts samen in een JGZ-team. Ouders en kinderen geboren tussen 1-7-2010 en 14-05-2012 in vier subregio’s (JGZ-locaties) worden op basis van risicofactoren en aanwezige problemen én een professioneel oordeel van betrokken JGZ-professionals ingedeeld in 3 groepen met respectievelijk een laag, gemiddeld of hoog risico op toekomstige problemen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de risicoregistratie van Thuiszorg Pantein, Vivent JGZ, Thebe JGZ en de GGD Hart voor Brabant die sinds 2002 wordt gebruikt en waarbij het JGZ-team risicofactoren, problemen bij kinderen en gezinnen en verwijzingen naar derden systematisch inschat en registreert.

Kinderen en gezinnen met een laag risico (+/-50%) worden gevolgd door een team van verpleegkundige JGZ en verpleegkundig specialist waarbij de jeugdarts alleen op indicatie de kinderen onderzoekt. Kinderen met een gemiddeld risico (30%) ontvangen zorg van de verpleegkundige en de jeugdarts en kinderen met een hoog risico (20%) worden begeleid door jeugdarts en verpleegkundig specialist.

Op de 4 onderzoekslocaties vindt triage plaats op respectievelijk 2, 4, 13 of 26 weken. In een beschrijvend procesonderzoek wordt bestudeerd wat de invloed is van het moment van triage op de inhoud van de professionele afweging, op de verdeling van gezinnen en kinderen over de drie groepen én naar de hoeveelheid benodigde zorg. Beschreven wordt op basis waarvan het JGZ team de kinderen verdeelt over de verschillende risicogroepen. Bovendien wordt onderzocht of er verschil bestaat in aard van risicofactoren en problemen tussen de 3 onderscheiden risicogroepen, het aantal verwijzingen en, wat het gevolg is van het gehanteerde zorgmodel op de hoeveelheid zorg die ouders en kinderen ontvangen. Daarnaast zal onderzocht worden of er verschillen zijn tussen de 4 onderzoekslocaties aan de ene kant en de rest van het werkgebied van de betrokken JGZ-organisaties 0-4 aan de andere kant wat betreft de risicofactoren en problemen, de verwijzingen, én de geleverde zorg door de JGZ. Zijn er verschillen tussen beide groepen?

Thebe JGZ en Thuiszorg Pantein werken bij de uitvoering van het onderzoek nauw samen met de Universiteit van Tilburg departement Tranzo.

Kenmerken

Projectnummer:
156511007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2013
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
D. de Lange
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit van Tilburg