Mobiele menu

Kwaliteit van leven in de langdurige zorg Projectvoorstel voor inventarisatie van gebruikte meetinstrumenten

Projectomschrijving

Er bestaat momenteel geen met feiten onderbouwd beeld van het scala aan kwaliteit-van-leven-meetinstrumenten dat in de langdurige zorg wordt gebruikt. Het gaat om meetinstrumenten in de sectoren:

  • verpleging, verzorging en thuiszorg
  • geestelijke gezondheidszorg
  • gehandicaptenzorg

Doel

In dit project wordt onderzocht:

  • Welke instrumenten er worden gebruikt om kwaliteit van leven te meten.
  • Op welke manier deze instrumenten worden gebruikt.

Werkwijze

Het onderzoek kent de volgende activiteiten:

  • Inventarisatie van instrumenten, aangevuld met achter¬grond- en gebruikersinformatie op basis van 3 onderzoeksmethoden (desk¬research, interviews en enquêtes).
  • Expertgroepbijeenkomsten per sector met vertegenwoordigers van de desbetreffende branche- en cliëntenorganisaties.
  • Rapportage van de uitkomsten van het onderzoek.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting Er bestaat momenteel geen goed (met feiten onderbouwd) beeld van het scala aan kwaliteit-van-leven-meetinstrumenten dat in de langdurige zorg wordt gebruikt, de aard van dat gebruik en in welke mate de instrumenten aan het Toetsingskader voldoen. Het gaat om meetinstrumenten in de langdurige zorg die aangeboden wordt in de sectoren V&V (verpleging en verzorging), GGZ (geestelijke gezondheidszorg) en GZ (gehandicaptenzorg). Huidige inzichten geven aan dat de relatie tussen de cliënt en de professional waarschijnlijk een belangrijke factor is bij de kwaliteit van leven in de langdurige zorg. Iedere keer als we in onze offerte spreken van kwaliteit-van-leven-meetinstrumenten, bedoelen we ook de ‘relationele’ meetinstrumenten, die naar verwachting meer kwalitatief van aard zijn. Om het gebruik van de kwaliteit-van-leven-instrumenten in de langdurige zorg te onderzoeken, heeft ZonMw aan Significant gevraagd dit projectvoorstel te maken. Ons projectvoorstel geeft aan op welke manier we inzicht geven in: a. Welke meetinstrumenten worden gebruikt op het gebied van kwaliteit van leven in de langdurige zorg; b. Op welke manier de meetinstrumenten binnen de drie sectoren worden gebruikt; c. Welke mate de meetinstrumenten op dit moment voldoen aan het Toetsingskader. Deze inventarisatie van meetinstrumenten zien wij, net als andere inventariserende onderzoeken, als een momentopname. We houden in dit onderzoek rekening met een aantal veranderingen die relevant zijn voor de interpretatie van de inventarisatie, namelijk: a. De ‘autonome’ (door)ontwikkeling van de (kwaliteit van) meetinstrumenten; b. De ontwikkeling van wet- en regelgeving rondom zorgverzekeringswet, AWBZ en Wmo; c. De ontwikkeling van het Kwaliteitsinstituut in oprichting. Ons plan van aanpak bestaat uit drie fasen: een voorbereidende fase, een onderzoeksfase en een rapportagefase. a. In de voorbereidingsfase stellen we het plan van aanpak vast en stellen we het indien nodig bij. Dit doen we in de startbijeenkomst. Via deskresearch verzamelen we relevante documenten als opstap naar de onderzoeksfase. Per sector is er een expertgroepbijeenkomst om de verschillende stakeholders te informeren en te betrekken bij de uitvoering van het onderzoek. Indien nodig houden we enkele verkennende interviews om aanvullende, voor de voorbereiding, relevante informatie naar boven te krijgen. We verzoeken de kennispleinen de inhoud en de aanpak van het onderzoek aan te kondigen. De lijst met meetinstrumenten wordt op de sites gepubliceerd, zodat bezoekers van de sites deze kunnen checken en aanvullen. Voor de expertgroepbijeenkomst nodigen we vertegenwoordigers uit van de desbetreffende brancheorganisaties en cliëntenvertegenwoordigers. Daarnaast overleggen we met sectoroverstijgende organisaties (zorgkantoren en -verzekeraars, Inspectie voor de Gezondheidszorg en gemeenten) op welke manier zij aansluiten. b. De onderzoeksfase heeft twee hoofdcomponenten. Ten eerste gaan we de meetinstrumenten, achtergrondinformatie en gebruikersinformatie inventariseren op basis van drie onderzoeksmethoden (deskresearch, interviews en enquêtes). Ten tweede voeren we een pretoets uit op basis van deskresearch. We interviewen grotendeels de deelnemers van de expertgroepbijeenkomsten, aangevuld met experts uit het veld, zoals kwaliteitsmedewerkers bij grote instellingen. De enquêtes zetten we uit onder de volledige populatie. Een enquête is gericht op de kwaliteitsmedewerker die vooral aangeeft in welke mate de meetinstrumenten gebruikt worden. De andere enquête is gericht op de zorgprofessional die het meetinstrument in de praktijk gebruikt en vraagt naar de ervaringen met het gebruik. We vragen de kwaliteitsmedewerker om te zorgen voor minimaal drie ingevulde enquêtes onder de zorgprofessionals. c. De laatste fase betreft de analyse- en rapportagefase. In deze fase stellen we naast het onderzoeksrapport, het definitieve overzicht op van alle gebruikte instrumenten met de bijbehorende informatie over gebruik, ervaringen en het resultaat van de pretoets. We dragen de kennis over via drie expertbijeenkomsten (voor iedere sector een) en een publicatie via de kennispleinen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
516012501
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2015
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Schipper
Verantwoordelijke organisatie:
Significant BV