Mobiele menu

Kwaliteit van Zorg – Langdurige Zorg: Inventarisatie en ontwikkeling cliënteninformatie

Projectomschrijving

Keuze zorginstelling of zorgverlener

Hoe cliënten in de langdurige zorg (geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg) kiezen voor een zorginstelling of zorgverlener is onduidelijk. Om de eigen regie van deze cliënten te stimuleren is het van belang om het keuzeproces en behoeften aan ondersteuning te begrijpen. In dit project zijn, in samenwerking met 12 instellingen, bij 72 cliënten gegevens verzameld over hun keuze voor langdurige zorg door middel van vragenlijsten of interviews. Ook werden mantelzorgers en cliëntondersteuners geïnterviewd. 

Behoefte cliënten en mantelzorgers

Cliënten en hun mantelzorgers hebben behoefte aan persoonlijke ondersteuning in het keuzeproces en geven aan onvoldoende op de hoogte te zijn van het bestaan van cliëntondersteuners. We bevelen aan om samen met cliënten en cliëntondersteuners een ‘keuzegids’ te ontwikkelen die hen in het keuzeproces kan ondersteunen. De basis is een dialoog over de persoonlijke doelen en wensen, eventueel gevolgd door informatie over de sfeer en de kwaliteit van instellingen.

Producten

Titel: Kwaliteit van Zorg – Langdurige Zorg: Inventarisatie en ontwikkeling cliënteninformatie
Auteur: T. van der Weijden, A. Moser, S. Beurskens, M.j. Faber, M.g.H. Laurant, A.m. Stiggelbout, E.H.N. Stoffers, J. Wolf.

Verslagen


Eindverslag

Hoe cliënten in de langdurige zorg (geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg) kiezen voor een zorginstelling of zorgverlener is onduidelijk. Om de eigen regie van deze cliënten te stimuleren is het van belang om het keuzeproces en behoeften aan ondersteuning te begrijpen.

Vragen die we wilden beantwoorden:
• In hoeverre en hoe zijn cliënten en hun naasten zich bewust van keuzemogelijkheden?
• In hoeverre en hoe kunnen cliënten hun persoonlijke doelen articuleren?
• Hoe worden verschillen tussen persoonlijke doelen verklaard door verschillen in cliëntprofielen?
• Op grond van welke overwegingen maken cliënten in de praktijk hun keuzes?
• In hoeverre en hoe wordt naar keuzeinformatie gezocht, en wordt de gevonden informatie gebruikt?
• Wat zijn gewenste informatie- en ondersteuningsvormen in het keuzeproces?

In dit project zijn, in samenwerking met 12 instellingen, bij 72 cliënten gegevens verzameld over hun keuze voor langdurige zorg door middel van vragenlijsten of interviews. Ook werden mantelzorgers en cliëntondersteuners geïnterviewd.

Gemiddeld was ruim de helft van de cliënten (55%) zich niet bewust van keuzemogelijkheden ten aanzien van de instelling of zorgverlener. Een kwart van de cliënten had niet ervaren dat aan hem of haar duidelijk werd gevraagd wat ze met de zorg wilden bereiken. Er zijn drie groepen cliënten te onderscheiden; 1) zij die prima hun doelen en wensen kunnen articuleren, 2) zij die hun doelen en wensen door een ander laten articuleren, en 3) zij die hun doelen en wensen niet duidelijk gemaakt krijgen. Cliënten lijken niet zozeer hun persoonlijke doelen te articuleren, maar spreken meer in termen van hun zorgbehoeften, of nog indirecter, in termen van de aanleiding tot het (moeten) kiezen van zorg. Ongeveer de helft van de cliënten heeft gezocht naar informatie over een instelling, meestal door het opzoeken van de website van de specifieke instelling. Websites met vergelijkende kwaliteitsindicatoren van instellingen werden amper bezocht. Geconfronteerd met dergelijke keuze-informatie vonden cliënten de informatie niet actueel, onduidelijk of te veel en hadden ze moeite met het interpreteren van cliëntervaringen.

Indien er bewust een keuzeproces werd ervaren werd vooral het belang genoemd van informatie uit het informele netwerk. Men verzamelde informatie ‘van horen zeggen’, of van vrienden of familie die de instelling/zorgverlener kennen. Soms werd de instelling bezocht om een impressie van de locatie te krijgen. Naast het ‘gevoel van een klik’ met de instelling of zorgverlener waren informatie over toegankelijkheid en de beschikbare keuzemogelijkheden (afstand en wachttijden) en kosten (het financieringsmodel) van belang. ‘Het gevoel van een klik’ is een subjectieve, intuïtieve beleving, waarop bij navraag allerlei kenmerken van de instellingen werden benoemd zoals sfeer, klik met de personeelsleden die men had ontmoet bij het verkennende bezoek, gevoel van eigen regie, het aantal begeleiders op een groep, het personeelsverloop binnen de teams, de reputatie van de professionals, de mate van gepersonaliseerde zorg zoals bv keuzevrijheid voor de persoonlijk begeleider, of de aanwezigheid van specifieke faciliteiten zoals bv een moestuin.

Cliënten en/of hun mantelzorgers spreken van een uiterst stressvolle periode en hebben behoefte aan steun in het beslisproces. Er is behoefte aan een centraal aanspreekpunt voor de gewenste informatie en ondersteuning in de besluitvorming, of ervaringsdeskundigen die de weg kunnen wijzen. Cliënten en hun mantelzorgers geven aan onvoldoende op de hoogte te zijn van het bestaan van cliëntondersteuners. We bevelen aan om samen met cliënten en cliëntondersteuners een ‘keuzegids’ te ontwikkelen die hen in het keuzeproces kan ondersteunen.

Het onderzoek leverde vooral inzichten op over wat cliënten en cliëntondersteuners niet nodig hebben ten aanzien van kwaliteitsindicatoren over langdurige-zorg-aanbieders, maar gaf geen duidelijke aanwijzingen v

Samenvatting van de aanvraag

Achtergrond en probleemstelling Mensen die gebruik (gaan) maken van langdurige zorg (in de sectoren verzorging, verpleging en thuiszorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidzorg, en maatschappelijke ondersteuning) maken keuzes voor een bepaalde inhoud van zorg (zorgvorm), waarbij ze een langdurige relatie aangaan met een bepaalde zorgverlener. Het is belangrijk dat cliënten optimaal geëquipeerd zijn om zelf keuzes te maken voor de zorg of zich optimaal betrokken voelen bij de keuzes, en zicht hebben op wat ze kunnen verwachten van de aangeboden (kwaliteit van) zorg, diensten, service etc. Uit onderzoek bij mensen die terugblikken op de manier waarop ze keuzes maakten voor zorg blijkt dat dit een ingewikkeld en veranderlijk proces is. Zorgverleners en het sociale netwerk spelen hierin een belangrijke rol. Het is echter onduidelijk hoe dit besluitvormingsproces in de praktijk precies verloopt bij mensen die daadwerkelijk voor de keuze staan. Relevantie Inmiddels zijn vele kwaliteitsindicatoren ontwikkeld om zicht te krijgen op de kwaliteit van de langdurige zorg. Er is een breed palet aan monitors (langlopende studies), panels (databronnen) en instrumenten (vragenlijsten) om de kwaliteit van de langdurige zorg te monitoren. Beleidsmakers voorzien dat wanneer cliënten zich bewust worden van hun overwegingen bij de keuzes voor langdurige zorg en daarnaar handelen, dit zal aanzetten of leiden tot verbeteringen van kwaliteit op microniveau (individueel niveau), mesoniveau (organisatieniveau) en macroniveau (kwaliteitskader langdurige zorg). Doel- en vraagstellingen Om de eigen regie van cliënten in de zorgverlening te stimuleren is het van belang om het keuzeproces voor langdurige zorg te begrijpen en ondersteuningsbehoeften te inventariseren. Onderzoeksvragen: • In hoeverre en hoe zijn cliënten en hun naasten zich bewust van keuzemogelijkheden? • In hoeverre en hoe kunnen cliënten hun persoonlijke doelen articuleren? • Hoe worden verschillen tussen persoonlijke doelen verklaard door verschillen in cliëntprofielen? • Op grond van welke overwegingen maken cliënten in de praktijk hun keuzes? • In hoeverre en hoe wordt naar keuze informatie gezocht, en wordt deze gebruikt? • Wat zijn gewenste informatie- en ondersteuningsvormen in het keuzeproces? Werkplan fase 1 In 12 zorgorganisaties voeren we een vragenlijstonderzoek uit onder circa 20 cliënten per organisatie, gevolgd door verdieping van de bevindingen uit de vragenlijst door middel van prospectief observatie onderzoek. In het observatie onderzoek volgen we 15 cliënten (1-2 per organisatie), met hun directe naasten en betrokken professionals, tijdens hun besluitvormingsproces. Als methoden gebruiken we individuele en groepsinterviews tijdens en net na het besluitvormingsproces, door cliënten bijgehouden logboeken, en opnames van gesprekken tussen cliënten en professionals. Op deze manier inventariseren we hoe cliënten hun voorkeuren construeren en op grond van welke verwachtingen, informatie en overwegingen zij in de praktijk hun keuzes maken, en wat de behoeften zijn aan keuze ondersteuning. Tijdens het onderzoek zullen cliënten actief participeren. Dit betekent dat we in co-design met de cliënten in FASE 1 concrete aanbevelingen opstellen voor een tool die cliënten in het keuzeproces ondersteunt en waarmee de doelen en wensen in zorg- of leefplannen kunnen worden vastgelegd. Cliëntenorganisaties participeren actief vanaf het begin door mee te doen aan vraagarticulatie en het reviewen van het onderzoeksvoorstel, aan de dataverzameling door bijvoorbeeld als mediator deel te nemen aan de focus groepen, of aan de interpretatie van de data en het formuleren van aanbevelingen. Beoogde opbrengsten Met het oog op het versterken van de eigen regie van mensen denken we aan een klantvriendelijke webbased tool voor cliënt en zorgverlener die de weg wijst naar bestaande keuze instrumenten. Deze website geeft ook een methodiek welke de cliënt helpt om de eigen zelfredzaamheid te meten (self-assessment), de keuze informatie te duiden, en zelf of samen met een counselende zorgmakelaar persoonlijke doelen te formuleren en voorkeuren te construeren ten aanzien van de langdurige zorg(aanbieder). De tool kan gebruikt worden in een vroeg stadium (advanced care planning), zodat een oplossing wordt gekozen die aansluit bij de persoonlijke doelen en behoeften als het moment komt dat mensen op de zorg moeten terugvallen. De tool kan cliënten die al langer gebruik maken van de langdurige zorg helpen formuleren/articuleren wat zij belangrijk vinden in de reeds ontvangen zorg/zorgvorm. Uit fase 1 zal duidelijk worden wat hiervoor geschikte keuze instrumenten, methodieken, en momenten zijn bij de verschillende doelgroepen. Tijdsplan maand 1: protocol uitwerken, zorgorganisaties voorbereiden maand 2: vragenlijst onderzoek maand 3-6: participerende observaties en (focusgroep)interviews maand 4-7: analyses maand 8: invitational conference en verslag

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
516012502
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2016
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A. Moser
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University