Mobiele menu

Kwaliteitsgelden GGZ: Akwa GGZ 2022

Projectomschrijving

Akwa GGZ, alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg, werkt samen met patiënten, naasten en professionals aan continue kwaliteitsontwikkeling in de ggz. Zo krijgen patiënten de best mogelijke behandeling en zorg, gebaseerd op hun eigen voorkeuren en die van hun naasten. Lees hoe ze dit aanpakken op onze pagina Kwaliteitsgelden geestelijke gezondheidszorg: Akwa GGZ.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting tbv subsidieaanvraag 2022 ZonMw Akwa GGZ staat voor alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg. Een organisatie die onder de regie van patiënten, hun naasten en zorgprofessionals werkt aan een betere kwaliteit van zorg. Akwa GGZ ondersteunt het veld in continue kwaliteitsverbetering met de (door)ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsstandaarden, kwaliteitsindicatoren en meetinstrumenten. Akwa GGZ zorgt eveneens voor een zorgvuldige informatie-uitwisseling over de opbrengsten hiervan, zodat professionals binnen het veld van elkaar kunnen leren en blijven verbeteren. In 2022 onderneemt Akwa GGZ onder andere activiteiten m.b.t. de kwaliteit van het zorgproces, netwerken in de ggz en GGZ sectorbreed: • Akwa GGZ ontwikkelt, onderhoudt en beheert kwaliteitsstandaarden in de ggz. In 2022 ligt het accent op ondersteuning in het gebruik van kwaliteitsstandaarden en evalueren en samen beslissen tijdens de behandeling. Waar nodig vindt herziening van bestaande standaarden plaats op basis van vakinhoudelijke en/of maatschappelijke ontwikkelingen voor de ggz. • Akwa GGZ faciliteert met het GGZ Netwerken programma de zogenaamde lerende ggz met projectmanagement, financiële, secretariële, analytische en communicatieve ondersteuning. • Met GGZ Dataportaal worden zorgaanbieders en netwerken ondersteund in hun verbeterproces door verwerking van door hen zelf gedeelde informatie en kwaliteitsregistraties. Ook fungeert GGZ Dataportaal als gegevensmakelaar in opdracht van zorgaanbieders, zodat zij kunnen voldoen aan hun transparantie verplichtingen. • Akwa GGZ draagt bij aan de invulling van randvoorwaarden om de kwaliteit van zorg ggz-breed te bevorderen. Akwa GGZ onderneemt haar activiteiten in samenwerking met partijen van patiënten, naasten en professionals in de ggz, maar ook met ggz-zorgaanbieders, kenniscentra en relevante stakeholders buiten de ggz zoals Zorginstituut Nederland. Akwa GGZ is een onafhankelijke stichting van en voor professionals, patiënten en naasten in de ggz. Het bestuur van Akwa GGZ is onafhankelijk. De Kwaliteitsraad is een inhoudelijke adviesorgaan van Akwa GGZ waarin patiënten, naasten, professionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn vertegenwoordigd. De raad van toezicht bestaat uit een afspiegeling van de organisaties die lid zijn van de alliantie Akwa GGZ. Deze raad van toezicht heeft haar goedkeuring gegeven voor het meerjarenperspectief 2020-2025 en het jaarplan 2022 met bijbehorende begroting. Ook heeft zij een toetsende en controlerende rol achteraf. Conform de afspraken met ZonMw dient Akwa GGZ als bijlage bij de subsidieaanvraag het Akwa GGZ Jaarplan 2022 in. In dit Jaarplan leest u de activiteiten die in 2022 ondernomen worden en vindt u verdere verdiepende informatie. Het Jaarplan sluit aan bij het Akwa GGZ meerjarenperspectief 2020-2025 en is opgesteld in afstemming met de verschillende organisaties die deel uitmaken van Akwa GGZ. De kaderafspraken tussen ZonMw en Akwa GGZ zoals deze voor 2021 zijn overeengekomen blijven voor 2022 ongewijzigd van kracht. ZonMw verzorgt de subsidieverstrekking aan Akwa GGZ in termijnen. Wij stellen een bevoorschotting voor van € 1.100.000,- per 1 februari, 1 april, 1 juni en 1 september. De laatste bevoorschotting op 1 november bedraagt € 1.117.500,- Mocht de definitieve subsidieafrekening 2021 een overschot aan liquide middelen opleveren dan zullen wij ter zijner tijd voorstelen de bevoorschotting bij te stellen.

Kenmerken

Projectnummer:
859006003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. D.M. Vijverberg MBA
Verantwoordelijke organisatie:
Akwa GGZ
Afbeelding

Kwaliteitsgelden Geestelijke gezondheidszorg

De alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg (Akwa GGZ) werkt samen met patiënten, naasten en professionals aan de verdere verbetering en borging van kwaliteit in de ggz. Lees meer over hun activiteiten.