Mobiele menu

Kwaliteitsgelden (onderdeel van programma Beroepenstructuur Psychologische Zorg - BSPZ)

Projectomschrijving

De beroepsverenigingen Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Nederlandse Vereniging voor Gezondheidspsychologie (NVGzP) en Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) voeren samen het programma Beroepenstructuur psychologische zorg uit.

Doel

Het doel van dit programma is om uiterlijk 1 januari 2025 een transparante structuur van beroepen in de psychologische zorg te realiseren. Daardoor kunnen personen die baat hebben bij psychologische zorg beter worden (door)verwezen en komt er meer zicht op de deskundigheden van psychologen.

Werkwijze

Het programma bestaat uit 3 projecten:

  1. Op 1 januari 2024 is er een kwaliteitsregister voor de expertises van artikel 3 Wet BIG-geregistreerde psychologische beroepen.
  2. Op 1 juli 2024 is het artikel 3 beroep gezondheidszorgpsycholoog vervangen door het beroep gezondheidszorgpsycholoog generalist.
  3. Op 1 januari 2025 is het artikel 14 Wet BIG-specialisme klinische psychologie omgezet in het specialisme klinische psychologie-psychotherapie.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Aanleiding Het aantal verschillende titels dat refereert aan psychologische beroepen is groot. De psychologische beroepen vertonen daarnaast veel overlap. De drie beroepsverenigingen NIP, NVGzP en NVP, die de inhoud van de academische beroepen in de psychologische zorg bepalen (de beroepsverenigingen), hebben het initiatief genomen om vanuit het perspectief en belang van de cliënt, toe te werken naar een nieuwe beroepenstructuur. De beroepsverenigingen willen met een vernieuwde beroepenstructuur een solide basis leggen voor een betere kwaliteit van zorg en voor betere (door)verwijzing van personen die baat hebben bij psychologische zorg, door meer zicht te bieden op de deskundigheden van psychologen en psychotherapeuten. De basis hiervoor is gelegd in het advies ‘Een vernieuwde structuur voor de academische beroepen in de psychologische zorg’ dat samen met P3NL en de LVVP is opgesteld en dat NIP, NVGzP en NVP op 25 november 2020 aan de Minister voor Medische Zorg hebben aangeboden. De beroepenstructuur richt zich op de psychologische beroepen die via de wet BIG gereguleerd zijn. De hoofdelementen van de vernieuwde beroepenstructuur zijn de volgende: • De vernieuwde beroepenstructuur in de psychologische zorg bevat één breed basisberoep: de gezondheidszorgpsycholoog generalist (gz-psycholoog generalist). Dit beroep is de samenvoeging van de gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog) en de kinder- en jeugdpsycholoog NIP. Beide beroepen komen daarmee te vervallen en gaan geïntegreerd verder als nieuw artikel 3 beroep Wet BIG. De gz-psycholoog generalist kiest binnen de opleiding voor het aandachtsgebied kinderen en jeugd of volwassenen en ouderen. • Het basisberoep psychotherapeut en het specialisme klinische psychologie worden samengevoegd en gaan geïntegreerd verder als nieuw specialisme klinisch psychologie – psychotherapie (klinisch psycholoog – psychotherapeut (KP-PT)). Beide afzonderlijke beroepen psychotherapeut (art. 3 Wet BIG) en specialisme klinische psychologie (art. 14 Wet BIG) komen dan te vervallen. In een overgangsregeling wordt voor beide beroepen de transitie naar het specialisme KP-PT ingevuld. De toekomstige gz-psycholoog generalist kan zich daardoor specialiseren tot klinisch psycholoog-psychotherapeut (KP-PT) of klinisch neuropsycholoog (KNP). • Er komt een openbaar landelijk kwaliteitsregister voor BIG-geregistreerde psychologische beroepen. Daardoor kunnen de cliënt, naaste en verwijzer in één overzicht het geheel aan kwalificaties van gz-psycholoog generalist of de KP-PT en de KNP inzien. In het kwaliteitsregister wordt van deze BIG-geregistreerde psychologen aangetekend wat ieders aandachtsgebied en methodische of doelgroep gebonden expertise is. Een daartoe aangewezen of opgericht orgaan bewaakt en beheert het kwaliteitsregister. Om deze hoofdelementen te realiseren hebben de drie voornoemde beroepsverenigingen het programma Beroepenstructuur Psychologische Zorg (BSPZ) opgesteld. Doel Het programma Beroepenstructuur Psychologische Zorg (BSPZ) is opgezet met als doel: Het uiterlijk 1 januari 2025 realiseren van de hiervoor beschreven transparante en solide beroepenstructuur voor psychologische zorg. Resultaten Het programma BSPZ gaat de volgende resultaten opleveren: 1] Op 1 januari 2024 is een kwaliteitsregister voor de expertises van artikel 3 Wet BIG geregistreerde psychologische beroepen ingesteld en in beheer genomen van een daartoe aangewezen of opgericht orgaan. 2] Op 1 juli 2024 is het artikel 3 beroep gezondheidszorgpsycholoog vervangen door het beroep gezondheidszorgpsycholoog generalist, inclusief overgangsregelingen voor de bestaande relevante beroepsgroepen. Daarvoor is ook aanpassing van de Wet BIG nodig, waarvoor het ministerie van VWS verantwoordelijk is. Uitgaande van een traject van 1,5 jaar daarvoor, zal het programma BSPZ de input voor het nieuwe beroep gezondheidszorgpsycholoog generalist 1 januari 2023 moeten aanleveren aan VWS. 3] Op 1 januari 2025 is het artikel 14 Wet BIG specialisme klinische psychologie omgezet in het specialisme klinische psychologie-psychotherapie. Hiervoor is randvoorwaarde dat op 1 januari 2025 tegelijkertijd het beroep en register van de psychotherapeut als artikel 3 beroep worden opgeheven, met een overgangsregeling voor de dan bestaande relevante beroepsgroepen. Daarvoor is ook aanpassing van de Wet BIG nodig, waarvoor het ministerie van VWS verantwoordelijk is. Uitgaande van een traject van 1,5 jaar daarvoor, zal het programma BSPZ de input voor het nieuwe specialisme per 1 juli 2023 moeten aanleveren aan VWS. Voor elk van deze drie onderdelen wordt een project opgestart. De aanvraag kwaliteitsgelden heeft betrekking op bovengenoemd onderdeel 1 en op de communicatiemiddelen voor het hele programma beroepenstructuur gedurende de looptijd van dit onderdeel 1.

Kenmerken

Projectnummer:
8590065027
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlands Instituut van Psychologen
Afbeelding

Kwaliteitsgelden Geestelijke gezondheidszorg

De alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg (Akwa GGZ) werkt samen met patiënten, naasten en professionals aan de verdere verbetering en borging van kwaliteit in de ggz. Lees meer over hun activiteiten.