Mobiele menu

Kwaliteitsstandaard verpleegkundige zorg bij behandeling en begeleiding van tuberculose en LTBI

Projectomschrijving

Probleemstelling

Tuberculose is een infectieziekte die in Nederland jaarlijks bij ongeveer 800 mensen wordt vastgesteld. Ook ontvangen circa 1400 mensen met een latente tbc-infectie (LTBI) een behandeling om te voorkomen dat zij later tuberculose ontwikkelen. Sociaal verpleegkundigen tbc-bestrijding (sv-tbc) van de GGD’en ondersteunen deze patiënten gedurende de maandenlange behandeling om therapietrouw en een succesvol behandelresultaat te bereiken. Daarnaast is deze verpleegkundige verantwoordelijk voor taken in het kader van de publieke gezondheid zoals het zorgdragen voor adequate infectiepreventie bij behandeling in de thuissituatie en het contactonderzoek.

Doel

Deze taken worden al tientallen jaren gedaan door verpleegkundigen, maar gedegen wetenschappelijke onderbouwing voor de werkwijze en een richtlijn ontbreken. In dit project ontwikkelen KNCV Tuberculosefonds, V&VN Vakgroep tuberculose en andere ketenpartners werkzaam in de tbc-bestrijding een kwaliteitsstandaard ter ondersteuning van de sv-tbc.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Tuberculose (tbc) is een meldingsplichte infectieziekte waarvoor jaarlijks in Nederland ongeveer 800 mensen worden behandeld. Daarnaast worden er jaarlijks ongeveer 1800 mensen gediagnostiseerd en behandeld met een latente tbc-infectie (LTBI), om te voorkomen dat zij later tuberculose zullen ontwikkelen. Bij beide groepen bieden GGD’en verpleegkundige ondersteuning tijdens behandeling om therapietrouw te bewerkstelligen. Daarnaast zijn verpleegkundigen verantwoordelijk voor de noodzakelijke interventies in het kader van de publieke gezondheid. Deze verpleegkundige ondersteuning wordt al decennia lang gegeven en de integratie met de publieke taken wordt als een van de sterke punten van de tbc-bestrijding beschouwd, maar een wetenschappelijke onderbouwing en een richtlijn ontbreken. In dit project zal volgens de AQUA-methode een generieke kwaliteitsstandaard worden ontwikkeld om verpleegkundigen te ondersteunen bij de begeleiding in de thuissituatie van patiënten die behandeld worden voor tuberculose of een LTBI. In deze aanvraag spreken we van een kwaliteitsstandaard. Het is de verwachting dat deze zal bestaan uit een richtlijn, met aanvullende producten zoals later in de aanvraag verder gespecificeerd. Voor de ontwikkeling worden onder meer de volgende activiteiten ontplooid: samenstellen van een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers van relevante beroepsorganisties aangevuld met een (ex)-patiënt/ervaringsdeskundige, het houden van werkgroepbijeenkomsten, inventarisatie van bestaande richtlijnen en standaarden, raadpleging van stakeholders (inclusief (ex)-patiëntenzorgvragers) ten behoeve van een knelpuntenanalyse, formuleren van uitgangsvragen, systematisch literatuuronderzoek, verzamelen overig bewijs zoals best practices en expert opinions, beoordelen van bewijs en formuleren van aanbevelingen, opstellen van de tekst voor de kwaliteitsstandaard, ontwikkelen van afgeleide producten zoals een samenvatting van de kwaliteitsstandaard, informatiemateriaal voor patiënten, een overzicht van bestaande en nog te ontwikkelen indicatoren om het effect van de kwaliteitsstandaard te meten, een document met kennislacunes, resultaten van de proefimplementatie en zo nodig een keuzehulp. Dit alles in nauw overleg met V&VN. De kwaliteitsstandaard zal voldoen aan de criteria voor het Toetsingskader kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden & meetinstrumenten 2015 van Zorginstituut Nederland (Zorginstituut Nederland, 2015).

Kenmerken

Projectnummer:
516004027
Looptijd: 92%
Looptijd: 92 %
2019
2024
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
N.L. Jansen-Aaldring
Verantwoordelijke organisatie:
KNCV Tuberculosefonds
Afbeelding

Kwaliteitsverbetering in de V&V

Kwaliteitsinstrumenten ondersteunen zorgprofessionals en de patiënt en diens naasten om de juiste zorgoptie te kiezen. Daarom ondersteunen we de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en herziening van kwaliteitsinstrumenten voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen.