Mobiele menu

Kwetsbare ouderen langer thuis (KOLT)

Projectomschrijving

Doel van het netwerk

De behandeldienst van Beweging 3.0 biedt specialistische kennis met betrekking tot de ouderenzorg in de eerste lijn. Binnen ons netwerk richten wij ons op thuiswonende ouderen met complexe meervoudige problematiek. Ons doel is om deze ouderen met de juiste ondersteuning zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

De behandeldienst bestaat uit diverse disciplines die bij zorgorganisatie Beweging 3.0 werken; Specialisten ouderen geneeskunde, psychologie, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek, maatschappelijk
werk. Het netwerk is ontstaan vanuit gefuseerde ouderenzorgorganisaties.

Doel en aanpak project

De behandeldienst van Beweging 3.0 wil thuiswonende ouderen met complexe problematiek optimaal ondersteunen bij de intensieve zorg thuis. Wij vinden dat zorg, behandeling en welzijn hand in hand bijdragen aan het langer thuis kunnen blijven wonen van kwetsbare ouderen. Beweging 3.0 wil hierbij als systeemaanbieder in de regio het voortouw nemen door uitbreiding van het netwerk. Daarom zoeken wij de samenwerking met diverse partijen die hieraan kunnen bijdragen.

Verslagen


Eindverslag

Dit project heeft de behandeldienst van Beweging 3.0 de tijd en mogelijkheid gegeven om in kaart te brengen welke samenwerking – en met wie – er nodig is om de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren zodat zij langer thuis kunnen wonen. Door dit project hebben er constructieve gesprekken met verschillende huisartsenpraktijken plaatsgevonden en is er uiteindelijk een eerste stap gezet in het creëren van een belangrijke samenwerking tussen de huisartsenpraktijken, casemanagers, SO’ers en GZ psychologen om de zorg voor kwetsbare ouderen met dementie te verbeteren, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen.

Samenvatting van de aanvraag

Aanleiding Door de toenemende vergrijzing, extramuralisering van de (ouderen)zorg, de toegenomen zorgvraag en complexe problematiek ligt er een forse uitdaging om kwetsbare ouderen die dat willen langer thuis te kunnen laten wonen Er zijn diverse landelijke initiatieven die hier aandacht aan besteden. Zo is er het Programma Langer Thuis. Hierbij gaat het om het aansluiten bij de behoeften, wensen en wat de oudere (en zijn netwerk) zelf kan. Goede zorg aan zelfstandig thuiswonende ouderen draait om het bieden van persoonsgerichte, proactieve en multidisciplinaire zorg en ondersteuning. In het koersplan 2020-2025 van Beweging 3.0 onderstreept Beweging 3.0 het belang van lokale samenwerking rondom de cliënt. Twee passages: 1. Het is van belang voor de ouder wordende cliënt dat Beweging 3.0, - en dus de behandelaren - aanwezig is in de haarvaten van het werkgebied. Niet alleen voor de professionele zorg maar ook voor de Informele zorg. Door het versterken van de samenwerking met Welzin en Leef 3.0 als ketenpartner en behandelaren kan er een integraal aanbod van behandeling aan cliënten worden geboden. Met Leef3.nu kan de stijgende groep ouderen die een vraag heeft naar extra zorg of diensten c.q. die we bedienen met een steuntje in de rug met diensten voor gezondheid, veiligheid, gezelligheid en gemak beter bediend worden en langer thuis wonen. 2. Samen leven is samen werken. Het vertrekpunt van de samenwerking is de vraag van de mensen waarvoor we werken. We doen dit samen met alle betrokken partijen. We zijn toegankelijk en waar nodig zetten we de eerste stap. We werken aan goede zorg en ondersteuning die aansluit bij de lokale situatie. Doel Een van de doelstellingen van dit project is de thuiswonende ouderen met complexe problematiek optimaal te ondersteunen in de intensieve zorg thuis. Om dit te bereiken verwacht Beweging 3.0 dat het nodig is om de samenwerking met de (eigen) wijkverpleging en de huisartsen in de regio te verbeteren. Beweging 3.0 vindt dat zorg, behandeling en welzijn hand in hand bijdragen aan het langer thuis kunnen blijven wonen: zorg is welzijn en welzijn is zorg. Voor de cliënt en diens omgeving wilt Beweging 3.0 ook de samenwerking met welzijnsorganisatie en een aanbieder van (service) diensten aan ouderen opzoeken. Ambitie Het huidige netwerk richt zich op thuiswonende ouderen met complexe meervoudige problematiek. Gezien de groei van het aantal ouderen en de complexiteit van de problematiek als ook de krapte op de arbeidsmarkt heeft Beweging 3.0 de ambitie om het netwerk uit te breiden met andere organisaties om cliënten die dat willen met goede zorg, behandeling en/ of welzijn langer thuis te kunnen laten wonen. Uiteraard wordt er op het niveau van de individuele cliënt al samengewerkt tussen zorgverleners, maar het is de bedoeling om de samenwerking niet van individuele zorgverleners af te laten hangen. Hierover willen we afspraken te maken in de regio: bijvoorbeeld wanneer roep je de S.O. in consult, wanneer kan een fysiotherapeut kort een interventie plegen om de cliënt langer thuis te laten wonen. Beweging 3.0 wil als systeemaanbieder in de regio het voortouw nemen in de uitbreiding van het netwerk. In de volgende fase is het de bedoeling dat alle netwerkpartners gaan participeren. Om de kansrijkheid hiervan te onderzoeken hebben we recent met een huisarts (kaderarts ouderenzorg) uit Hoevelaken en de programmacoördinator zorgprogramma ouderen bij Huisartsen Eemland BV gesproken en met de manager van de wijkverpleging van Beweging 3.0. De gesprekspartners voelen dat intensivering van de samenwerking nuttig is. Uiteraard moeten de te maken afspraken direct toegevoegde waarde hebben voor de cliënt. Mogelijkheden voor uitbreiding van het netwerk ziet Beweging 3.0 vooral bij de huisartsen, wijkverpleging, Welzin en/ of Leef3. Beweging 3.0 wil door het uitvoeren van een quickscan, een omgevingsanalyse en in dialoog met stakeholders onderzoeken met wie, hoe (welke afspraken) en in welke prioritering zij het netwerk het beste uit kan breiden zodat we ook thuis beter aansluiten op de behoefte van de cliënt die langer thuis wil blijven wonen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639005065
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Koopmans
Verantwoordelijke organisatie:
Beweging 3.0