Mobiele menu

Langer & Weer Thuis

Achtergrond

In het kader van de doordecentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang is in de regio Delft Westland Oostland (DWO) het Regionaal uitvoeringsplan 'Transformatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang' opgesteld. Het plan heeft als centrale visie dat mensen in beschermd wonen en maatschappelijke opvang op termijn een eigen woonplek hebben met zorg op maat, in de wijk. Dit vormt de basis voor deelname aan de maatschappij en (verder) herstel. Daarnaast heeft het plan een preventief doel: voorkomen dat mensen aangewezen raken op de intramurale vorm van ondersteuning.

Doelstelling

Langer & Weer Thuis is een samenwerking tussen gemeente Delft, de toegangsorganisatie, woningcorporaties, zorgorganisaties en de DWO regio gemeenten. Met elkaar organiseren zij de woon-opgave voor bijzondere doelgroepen voor de komende 20 jaar. Hierbij ligt voor 2020 de nadruk op de transformatie van Beschermd Wonen naar meer lokaal Beschermd Thuis. De brede samenwerking vraagt om een sterke programmamanager die in staat is de partijen met elkaar te verbinden en ervoor te zorgen dat transformatie ook daadwerkelijk plaats kan vinden. De programmamanager begint met het opstellen van een plan van aanpak.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10210021920000
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. Primus
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Delft

Regio en gemeenten

Dit project wordt in de volgende regio en gemeenten uitgevoerd:

  • Regio Delft Westland Oostland – Centrumgemeente Delft
  • Gemeenten Delft, Westland, Pijnacker Nootdorp, Midden-Delfland

Thema's Meerjarenagenda

Dit project richt zicht op de volgende kernthema's van de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang:

1.    Cliëntondersteuning, ervaringsdeskundigheid en betrokken omgeving
2.    Lokale, regionale en landelijke samenwerking
3.    Wonen
4.    Vroegsignalering en schulden
7.    Kwaliteit en vraaggerichtheid van ondersteuning
8.    Continuïteit van zorg en ondersteuning