Mobiele menu

Leer mij kennen! Maatschappelijke participatie van risicojongeren met psychische problemen door lokaal integraal werken in het sociaal domein – regio Flevoland.

Leer mij kennen! is een samenwerkingsproject van de Academische Werkplaats Risicojeugd en de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland. Er zijn twee deelprojecten: Het eerste project betreft de ontwikkeling van een wijkgerichte intensieve ketenaanpak die zich richt op 25 risicogezinnen in Almere Haven. Dit project is bedoeld om kennis te ontwikkelen over de wijze waarop lokale samenwerking in het sociale domein bij kan dragen aan preventie van (ernstige) jeugdcriminaliteit. Het tweede project betreft de ontwikkeling van een regionale aanpak gericht op een succesvolle terugkeer na verblijf in een residentiële jeugdzorginstelling en het realiseren van maatschappelijke participatie van risicojeugd in verschillende wijken in gemeenten in Flevoland. In beide driejarige projecten wordt samengewerkt met jongeren bij de opzet en de uitvoering ervan. Het doel is dat een integrale wijkaanpak wordt ontwikkeld waarin zowel preventie als succesvolle terugkeer in samenhang vorm krijgen.

Verslagen


Eindverslag

Leer mij kennen! is een samenwerkingsproject van de Academische Werkplaats Risicojeugd en de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland. Dit project betreft de ontwikkeling van een regionale aanpak gericht op een succesvolle terugkeer na verblijf in een residentiële jeugdzorginstelling.
Daarvoor is anderhalf jaar lang nauw samengewerkt met jongeren tijdens en na de uitstroom uit een (forensische) residentiele instelling. Met hen is in kaart gebracht wat zij als helpend en belemmerend hebben ervaren bij het vormgeven van hun leven na het verblijf in de instelling. Hierbij was het perspectief van de jongeren leidend, wat heeft geresulteerd in een rijk beeld van hoe jongeren het proces en hun leven buiten de instelling beleven en op welke wijze ze daar vorm aan proberen te geven.
Dit jongerenperspectief draagt bij aan de kennis over deze doelgroep en hun kwetsbare situatie. Dit perspectief is belangrijk voor de ontwikkeling van een integrale aanpak waarbij een succesvolle terugkeer vorm krijgt.

In dit onderzoek worden jongeren die de residentiële zorg verlaten intensief langdurig gevolgd door een onderzoeker met behulp van verschillende participatieve onderzoeksmethoden. Doel van het onderzoek is om in kaart te brengen hoe het deze jongeren vergaat bij de re- integratie in de maatschappij en wat zij als helpend en belemmerend ervaren. Het perspectief van de jongeren is leidend. Bijzonder aan het onderzoek is dat de jongeren tijdens het leven van hun gewone leven alle ervaringen met de onderzoeker kunnen delen. De uitkomsten worden gedeeld met zorgprofessionals, gemeenten en onderwijsinstellingen.

Kenmerken

Projectnummer:
737200019
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. K.H.M. Jurrius
Verantwoordelijke organisatie:
Intermetzo