Mobiele menu

Leernetwerk Herstelgerichte GGZ in de wijk. Interprofessioneel gebiedsgericht samenwerken aan zelfredzaamheid, herstel en maatschappelijke acceptatie voor mensen met ernstige psychische problemen.

Aanleiding

Recent is er veel aandacht voor mensen met verward gedrag in wijken. Een deel van hen heeft psychiatrische problemen die zonder behandeling kunnen verergeren. Om dit beter aan te pakken gaan teams voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) wijkgericht werken. De ggz-hulpverleners proberen samen met familie, buurtzorg, huisartsen, woningbouwverenigingen en politie passende zorg te verlenen. Voorbeelden zijn ondersteuning om de zelfredzaamheid van de patiënt te verbeteren en tijdige opvang bij crisis. Het is belangrijk dat toekomstige hulpverleners bij opleidingen Verpleegkunde en Maatschappelijk Werk & Dienstverlening al tijdens hun studie leren hoe ze wijkgericht kunnen samenwerken.

Doel

Het doel van dit project is om leernetwerken te starten, bestaande uit docenten en studenten van Hogeschool Inholland, medewerkers van wijkgerichte ggz-teams en hun samenwerkingspartners. In de praktijk wordt onderzocht hoe samengewerkt kan worden aan zelfredzaamheid, herstel en maatschappelijke acceptatie voor mensen met ernstige psychische problemen.

Onderwijsprojecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het verbinden van het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein in het onderwijs voor professionals die te maken kunnen krijgen met mensen die verward gedrag vertonen. De projecten zijn gericht op het mbo en hbo of bij-/nascholingsprogramma's.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Het doel van dit project was om in Noord-Holland en Utrecht interprofessionele leernetwerken te starten waarin wordt samengewerkt door hbo-nursing en social work studenten, docenten en professionals van wijkgericht werkende specialistische GGZ-teams, (familie) ervaringsdeskundigen en andere samenwerkingspartners in de wijken (zoals ondermeer welzijnswerk, politie en eerstelijnszorg). In een innovatieopdracht verkenden studenten met deze partijen welke vormen van interprofessionele samenwerking van belang zijn om vroegtijdig en kwalitatief goede herstelgerichte zorg te bieden aan mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). Ook werd met de praktijk onderzocht hoe het voorkomen van verward gedrag in wijken het beste ondersteund kan worden. Innovatie opdrachten werden verleend aan Hogeschool Inholland door wijkgericht werkende FACT-teams (voluit: Flexibele Assertive Community Treatment teams) van drie regionale instellingen voor specialistische GGZ. Vanuit Hogeschool Inholland namen ongeveer 50 studenten en 10 docenten aan de leernetwerken deel. Zij maakten kennis met de praktijk van gebiedsgericht samenwerken aan herstel en kregen inzicht in manieren waarop mensen met ernstige psychiatrische problemen het beste ondersteund kunnen worden. Dit was waardevol voor hun beroepsmatige vorming en voor de praktijkinstellingen als opdrachtgevers van het onderzoek.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638031021
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. W. Swildens
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Inholland

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in regio Noord-Holand en Utrecht.