Mobiele menu

Leernetwerk Samen leren over Schakelen bij Verward Gedrag (SOS-Verward Gedrag)

Projectomschrijving

Doel

Om het handelen van professionals te verbeteren ten opzichte van mensen met verward gedrag zet dit project een duurzaam leernetwerk op. Het leernetwerk verbindt de leerwerkplaatsen van ROC Albeda en Hogeschool Rotterdam. Het unieke van een leerwerkplaats is dat docenten ook onderwijs verzorgen in de beroepspraktijk. Bij het leernetwerk worden leerwerkplaatsen betrokken vanuit zorg, welzijn en veiligheid. Hierdoor leren studenten en medewerkers om samen preventie, signalering, ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te realiseren.


Werkwijze

Voor het ontwikkelen van nieuwe handelswijzen wordt de Reflectieve Casestudie ingezet. Studenten en medewerkers analyseren situaties waarin zij niet wisten hoe te handelen. Zij bevragen zichzelf kritisch over de gekozen aanpak, inclusief hoe zij hebben afgestemd met andere professionals. Bij het zoeken naar oplossingen worden experts en kennisnetwerken geraadpleegd.


Resultaten

De resultaten worden beschikbaar gesteld in een landelijke casusbank.

Nieuwsbrief

Dit project stond de afgelopen periode noodgedwongen on hold. Omdat het thema onveranderd actueel is, werkten ze achter de schermen aan een effectieve doorstart. Blijf op hoogte van het laatste nieuws via hun nieuwsbrief van juni 2020.

Onderwijsprojecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het verbinden van het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein in het onderwijs voor professionals die te maken kunnen krijgen met mensen die verward gedrag vertonen. De projecten zijn gericht op het mbo en hbo of bij-/nascholingsprogramma's.

Afbeelding

Producten

Titel: Samen schakelen over verward gedrag.
Auteur: A.J. ter Maten- Speksnijder
Magazine: TvZ Verpleegkunde in praktijk en wetenschap

Verslagen


Eindverslag

Het practoraat van Albeda startte in 2019 het leernetwerk SOS-Verward Gedrag van professionals, mbo- en hbo-studenten uit zorg, welzijn en veiligheid. Tijdens de bijeenkomsten leerde men van ervaringen van betrokkenen bij situaties van verward gedrag: politieagenten, de cliënten en hun naasten (ervaringsdeskundigen), burgers die de politie bellen, verpleegkundigen en medewerkers van de woningstichting. Studenten werden gestimuleerd om eigen ervaringen te onderzoeken: Deed ik het juiste? Wat kon anders? Hoe dan? De gesprekken lieten zien dat studenten regelmatig tijdens hun stages moeilijke situaties tegenkomen waar zij geen raad mee weten. Uit de reflecties op de activiteiten van het leernetwerk bleek dat studenten er vaak nog niet aan toe zijn om zich te verdiepen wat professionals van andere domeinen kunnen betekenen in dergelijke situaties. Pas nadat zijzelf kunnen omgaan met hun eigen handelingsverlegenheid, zijn zij toe aan het leren samenwerken.

Samenvatting van de aanvraag

Om mensen met verward gedrag en hun omgeving adequate opvang te bieden is een sluitende aanpak nodig van vroegsignalering, preventie en passende zorg met voldoende aandacht voor de veiligheid van alle betrokkenen. Bij professionals is weinig sprake van een eenduidige integrale aanpak omdat elke discipline de problematiek vanuit het eigen kennisdomein benadert. Ook is er nog weinig samenwerking tussen opleidingen. Wel zijn er veel initiatieven waarbij het onderwijs en de praktijk nauw samenwerken, zoals bij het ROC Albeda en Hogeschool Rotterdam in de leerwerkplaatsen. Met de subsidieaanvraag willen wij bewerkstelligen dat in de leerwerkplaatsen van de domeinen Zorg, Welzijn en Veiligheid, mbo- en hbo studenten en medewerkers met elkaar samenwerken rondom het thema Verward Gedrag. Door de leerwerkplaatsen vervolgens met elkaar te verbinden tot een leernetwerk kan de expertise over verward gedrag van (en via) de studenten en medewerkers met elkaar worden gedeeld. Het leernetwerk maakt gebruik van bestaande kennisnetwerken en het onderwijsmateriaal wat ontwikkeld is door Albeda, Hogeschool Rotterdam, Vilans en Antes. Ook worden ervaringsdeskundigen, als cliënt of als naaste, structureel betrokken in het leernetwerk om eigen ervaringen met verward gedrag een expliciet onderdeel te laten zijn van de kennis die het netwerk deelt. Hiermee nemen de mogelijkheden toe dat professionals ook daadwerkelijk aansluiten bij de wensen en behoeften van de doelgroep en deze ook werkelijk actief wordt betrokken bij alle beslissingen. De leerervaringen van de deelnemers (studenten, docenten en medewerkers) aan het leernetwerk, leveren nieuwe inzichten op over praktische toepassingen die, na getoetst te zijn aan theoretische inzichten, weer worden gedeeld met anderen door deze te publiceren op een casusbank. De doelstelling van het project is: het binnen twee jaar realiseren van een duurzaam leernetwerk van onderwijs (mbo en hbo) en beroepspraktijk (zorg, welzijn en veiligheid) voor het vergroten van de handelingsmogelijkheden van studenten, docenten en medewerkers en het verbeteren van multidisciplinair samenwerken voor mensen met verward gedrag (preventie, signalering, ondersteuning, opvang en zorg) en hun omgeving. Activiteiten van het leernetwerk Er participeren bij de vier zorginstellingen 1-3 leerwerkplaatsen in het leernetwerk. Elke leerwerkplaats werkt minimaal 1 x per 3 maanden één casus uit aan de hand van de methode Reflectieve Casestudie (4 casestudies per jaar). Zij raadplegen hierbij bestaande kennisnetwerken, het onderwijsmateriaal over verward gedrag en experts waaronder ervaringsdeskundigen. De analyses van de situaties waarin sprake was van verward gedrag en mogelijk nieuwe handelswijzen, leveren input voor het gehele leernetwerk in de vorm van praktijkkennis. Om deze nieuwe kennis te delen organiseren de leerwerkplaatsen voor het gehele leernetwerk bijeenkomsten met presentaties van de casestudies en trainingen of workshops om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen: 2 in studiejaar 2019-2020 en 3 in studiejaar 2020-2021. Tijdens een startbijeenkomst in oktober 2019, worden werkafspraken gemaakt en de problematiek in de diverse settingen verkend. Tijdens het slotsymposium in juni 2021 worden de resultaten gepresenteerd en de volgende stap gezet naar het bestendigen van een duurzaam leernetwerk. Een docentonderzoeker voert de monitoring en evaluatie van het project uit en beheert de casusbank.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638031024
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A.J. ter Maten-Speksnijder
Verantwoordelijke organisatie:
Albeda College

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de regio Rotterdam-Rijnmond/Zuid-Holland-Zuid.