Mobiele menu

Leernetwerken voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van wijkverpleegkundigen en HBO-V docenten in Friesland

Projectomschrijving

Werkwijze

In de periode oktober 2015 tot september 2017 is vanuit het Talmalectoraat 'Wonen Welzijn en Zorg op hoge leeftijd' van de NHL Hogeschool het project uitgevoerd. In dit project is een leernetwerk opgezet voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van wijkverpleegkundigen en hbo-v docenten in Friesland. De ruim 30 deelnemers hebben steeds gezamenlijk de agenda bepaald en in kleine groepen is gewerkt aan kennisdeling en kennisontwikkeling met betrekking tot de gekozen onderwerpen, variërend van evidence based werken en positieve gezondheid tot leiderschap. 

Resultaten

2 jaar Zichtbare Schakel heeft geleid tot een hechte leergemeenschap waarin thuiszorg- en onderwijsprofessionals van elkaar en samen leren. De stappen die binnen NHL Hogeschool gezet worden voor een train-de-trainer programma voor docenten, de e-healthkoffer, het Platform Wijkverpleegkundigen Friesland en de actualisatie van de mbo-v en hbo-v curricula betreffen prachtige resultaten. Deze bieden mogelijkheden voor structurele borging en inbedding van het leernetwerk in Friesland. De krachtige professionaliseringsbeweging die is ontstaan als gevolg van het project gaat door in het Platform Wijkverpleegkundigen Friesland, waarbinnen het leernetwerk wordt voortgezet.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Met de invoering van de WMO 2015 heeft de wijkverpleegkundige er een groot aantal taken bij gekregen waarvoor zij niet is opgeleid. Dit project beoogt de ontwikkeling en borging van de benodigde nieuwe kennis en competenties van de wijkverpleegkundigen die werkzaam zijn in de Provincie Friesland en van de docenten Maatschappelijke Gezondheidszorg van de NHL Hogeschool. Voor een optimaal lesprogramma moeten de docenten inzicht krijgen in de nieuwe rollen, verantwoordelijkheden en context waar de beroepspraktijk momenteel mee te maken heeft. Voor optimale kennisuitwisseling tussen onderwijs en beroepspraktijk zullen er in Friesland 5 subregionale leernetwerken worden opgezet en geïmplementeerd. Wij hebben gekozen voor kleinschalige leernetwerken op lokaal niveau op basis van de bevolkingsopbouw, cultuur en demografische ontwikkeling in de regio's en de daarbij behorende problematiek. Elk leernetwerk zal bestaan uit een docent, afgevaardigde(n) van thuiszorgorganisaties en cliëntenorganisaties, waar nodig aangevuld met andere partijen. Elk jaar wordt een symposium en een werkveldavond georganiseerd ten behoeve van kennisuitwisseling tussen de subregionale leernetwerken. In de leernetwerken zijn de wijkverpleegkundige praktijk, onderwijs en toegepast onderzoek nauw gekoppeld: docenten krijgen inzicht in de problemen, kansen en uitdagingen waar wijkverpleegkundigen tegenaan lopen en kunnen daarmee het lesprogramma actualiseren en verbeteren, bijvoorbeeld in de vorm van flitscolleges of e-learning modules voor verpleegkundigen. Daarnaast kunnen vraagstukken en casuïstiek uit de praktijk leiden tot onderzoeksopdrachten voor studenten en/of onderzoekers waarvan de resultaten weer terugvloeien naar het onderwijs en/of de praktijk. De leerdoelen zijn: 1) Coachen van collega’s door wijkverpleegkundigen, 2) Bevorderen van zelfredzaamheid en zelfmanagement, 2) Gezondheidsbevordering en preventie, 4) Multidisciplinaire samenwerking in de wijk, 5) Ontwikkelen regierol door wijkverpleegkundige, 6) Indiceren, 7) Wijkanalyse, 8) Evidence-based practice en best-practices. Voor deze leerdoelen hebben we de volgende leermethoden geselecteerd: 1) Gastcolleges door wijkverpleegkundigen, 2) Docentstages in de verpleegkundige praktijk, 3) Intervisie, 4) On line, open source flitscolleges en 5) e-learning modules ter verdieping van bepaalde problematiek en geschikt voor zowel studenten als wijkverpleegkundigen, 6) 'e-Health koffer' met kwalitatief goede websites waar wijkverpleegkundigen inhoudelijke informatie kunnen vinden en met tools die gebruikt kunnen worden voor zelfmanagement, 7) Masterclasses. De agenda's in de leernetwerken worden vastgesteld door de deelnemers. Deze agenda's zullen aansluiten bij bovengenoemde leerdoelen maar de prioritering kan per subregio verschillen. De leernetwerken zullen na afloop van de subsidie voortgang vinden. Bovendien is de NHL Hogeschool van plan om vanuit de huidige samenwerkingen in de WMO werkplaats andere leernetwerken op te zetten, bijv. op het gebied van de GGZ, jeugd en ouderenzorg. Zo ontstaat er een inktvlek van kennisdeling en krijgen de leernetwerken de functie van kennisnetwerken.

Kenmerken

Projectnummer:
206120002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2017
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. E.J. Finnema
Verantwoordelijke organisatie:
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Afbeelding

Verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis door en voor deze beroepsgroepen, zoals dit project. Bekijk wat we nog meer doen.