Mobiele menu

LeerSaam Noord: samen werken, samen leren. De inzet van leernetwerken en de ontwikkeling van een leerwerkmethode voor goede praktijkvoering door verzorgenden en verpleegkundigen in Friesland en Groningen.

Projectomschrijving

Doel

LeerSaam Noord onderzocht hoe leernetwerken persoonsgerichte zorg ondersteunen.

Werkwijze: onderzoek naar samen werken en leren

In dit project is onderzocht hoe verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen van verschillende niveaus en verzorgenden in een leerteam samen werken en leren. Dit gebeurde in 2 ziekenhuizen, 2 revalidatiecentra, 1 langdurige zorg/thuiszorgorganisatie. Deze leerteams hebben besprekingen gehouden. Met als doel het bevorderen van de eigen regie van zorgvragers.

Resultaten

In besprekingen komen dilemma’s aan bod waarin dagelijks functioneren en besluitvorming met
zorgvragers centraal staan. Zorgverleners bespreken vanuit een holistische blik ’schurende’
vraagstukken waarin wensen en waarden niet overeen lijken te komen met die van de zorgvrager.
Het blijkt moeilijk verdiepende vragen te stellen en te zien wat belangrijk is voor zorgvragers en
waarom. Daarom zijn bespreek- en gesprekshulpen met voorbeeldvragen ontwikkeld om
gesprekken te richten op dat wat zorgvragers belangrijk vinden. Aanwezigheid van
patiëntvertegenwoordigers in besprekingen levert bewustwording op. Zorgvragers geven aan dat
samen beslissen beïnvloed wordt door hoe men zich als persoon gezien en begrepen voelt. Daarbij
speelt ‘zich overgeleverd voelen’ een rol om voor zichzelf op te komen en kan een goede relatie en
communicatie vanuit de zorgverlener de eigen regie van de zorgvrager versterken.

Interview

Zorgverleners leren het meest als ze ook de kennis van patiënten gebruiken, vinden de initiatiefnemers van LeerSaam Noord. Een patiëntvertegenwoordiger, regieverpleegkundige en onderzoeker vertellen hoe zij via Action learning met elkaar leren in lokale netwerken.

> lees het interview

Producten

Titel: LeerSaam Noord Slot Symposium
Auteur: Margreet van der Cingel Heleen Reinders-Messelink Gonda Stallinga
Link: https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:a453ed52-9443-3b79-9f32-bf7c899c2d03
Titel: Person-centred care in Communities of Practice
Auteur: Heleen Reinders -Messelink Gonda Stallinga Margreet van der Cingel
Link: https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:1ae02011-86ae-3b73-8ed0-28e5e23aced1
Titel: Learning Communities of practice in care, a study into contributing factors of succes for professional learning in daily practice
Auteur: Margreet van der Cingel Heleen Reinders-Messelink Gonda Stallinga
Magazine: Science Talks
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S277256932300004X
Titel: Patients' experiences of shared decision-making in nursing care: A qualitative study
Auteur: Marianne Paulina Van Der Ploeg-Dorhout Charina Van Den Boogaard Heleen Reinders-Messelink Margreet Van Der Cingel
Magazine: Journal of Clinical Nursing
Begin- en eindpagina:
Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jocn.17032
Titel: Persoonsgerichte zorg in verpleegkundig leernetwerk
Auteur: Heleen Reinders-Messelink Gonda Stallinga Margreet van der Cingel Margreet van der Cingel
Magazine: TVZ 04/2023
Begin- en eindpagina:
Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s41184-023-1863-4
Titel: Learning communities of practice in care, a study into contributing factors of success for professional learning in daily practice
Auteur: Margreet van der Cingel, Heleen Reinders-Messelink, Gonda Stallinga
Magazine: Science Talks
Link: https://www.sciencetalks-journal.com/article/S2772-5693(23)00004-X/fulltext

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Dit project is een initiatief van het lectoraat Leiderschap & Identiteit in het verpleegkundig domein NHL Stenden, het lectoraat Wendbaar Vakmanschap NHL Stenden en de sectie verpleegkundig onderzoek UMCG Gezondheidswetenschappen. Aansluitend zijn de belangenorganisatie Zorgbelang Fryslan, het Friesland College (mbo-onderwijs) en netwerkZON, het netwerk van onderwijsorganisaties aangehaakt. Via beide lectoraten zijn de hbo-opleidingen verpleegkunde en de lerarenopleiding zorg en welzijn betrokken. Het project initieert een samenwerkingsverband in de twee Noordelijke provincies Groningen en Friesland. Deze samenwerking heeft als doel de professionalisering van verzorgenden en verpleegkundigen te versterken en wil dit doen door het bevorderen van het gebruik van (wetenschappelijke) kennis en patiëntinformatie in dagelijkse zorgpraktijken. Daarmee wordt voor zorgvragers beoogd om in samenspraak te komen tot persoonsgerichte zorg die het functioneren in het dagelijks leven ondersteunt. Als praktijkpartners nemen vijf zorglocaties deel, die ofwel aan de kenniscentra verbonden zijn of waarmee goede contacten zijn opgebouwd. Het betreft in het UMCG de unit ouderengeneeskunde en de locatie Centrum voor Revalidatie Beatrixoord, in het MCL de afdeling vaatchirurgie, Revalidatie Friesland en een locatie langdurige zorg bij zorgorganisatie ZuidOostZorg. In dit voorstel wordt onderzocht hoe zorgprofessionals in vijf leernetwerken met behulp van een leermethode samen werken en leren. Dit betreft verzorgenden, mbo- en hbo-verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en/of gezondheidswetenschappers, studenten en docenten, die afhankelijk van de locatie in wisselende samenstelling van het leernetwerk deel uitmaken. Elk leernetwerk heeft een deelnemer in een van de verpleegkundige beroepsrollen als facilitator. Deze facilitatoren worden in dit project ondersteund en getraind. De leernetwerken gaan casuïstiekbesprekingen met zorgvragers houden en gebruiken daarbij een leerwerkmethode op basis van bestaande kennis over praktijk- en netwerkleren. Daarbij worden beproefde Practice Development leerwerkvormen op maat per leernetwerk ingezet. Deze leerwerkmethode en het samenwerkend leren in de leernetwerken beoogt de zorgverleners te ondersteunen in de toepassing van kennis en patiëntgebonden informatie over zorguitkomsten waar deze professionals invloed op kunnen uitoefenen. In de leernetwerken vindt de voorbereiding, analyse, uitvoer en evaluatie van deze casuïstiekbespreking over gewenste individuele uitkomsten van zorg met zorgvragers plaats. Daarbij staat het functioneren van de zorgvrager in het dagelijks leven en de versterking van diens behoud van regie centraal. Hiermee zal de besluitvorming met zorgvragers en hun naasten over passende zorg verbeteren en wordt de rol van de zorgvrager versterkt. Het leren en de leerwerkmethode in de leernetwerken en de wijze waarop dit de professionalisering en de zorg ondersteunt worden onderzocht. Dit gebeurt door bijeenkomsten van de leernetwerken (kwalitatief en actiegericht) te monitoren, waarbij o.a. gekeken wordt naar leeractiviteiten met als doel meer inzicht te verkrijgen over werkzame methoden van samen leren. Dit dient een handreiking over leernetwerken en een leerwerkmethode in de zorg op te leveren. Daarnaast wordt onderzocht hoe de verschillende zorgprofessionals in het leernetwerk invulling geven aan de beroepsrollen, met name wat betreft het tonen van vakinhoudelijk leiderschap. Dit wordt zowel kwantitatief als kwalitatief gedaan en dient kennis op te leveren voor het ontwikkelen van tools die de professionalisering ondersteunen en de rol van de zorgvrager versterken, zoals rolmodellen. Tenslotte wordt in het onderzoek gekeken naar de opbrengsten van leernetwerken voor zorgvragers wat betreft samen beslissen over de te verlenen professionele zorg, persoonsgerichtheid en het functioneren in het dagelijks leven. Dit wordt zowel in kwantitatieve metingen als kwalitatief dossieronderzoek en bevragen van zorgvragers gedaan. Aan het project wordt een promotieonderzoek verbonden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een regionaal onderzoeksteam waar een promovendus, onderzoekers, studentonderzoekers, lectoren en een hoogleraar samenwerken met afgevaardigden van de vijf leernetwerken en de betrokken partners. Dit onderzoeksteam bespreekt met hen het onderzoeksplan, de voortschrijdende analyse en de tussentijdse bevindingen en ontwikkelt zo een werkzame methode voor leernetwerken en daarbij passende tools. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan het versterken van een onderzoekcultuur voor verpleging en verzorging. Met de betrokken zorgorganisaties is participatie van verpleegkundigen en verzorgenden van verschillende niveaus gegarandeerd. Door de verbinding naar diverse opleidingen kunnen de projectopbrengsten in het onderwijs worden opgenomen. De kans van slagen van dit project wordt verder vergroot door de centrale plaats van zorgvragers en diens naaste(n) in het project.

Kenmerken

Projectnummer:
516022519
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. C.J.M. van der Cingel
Verantwoordelijke organisatie:
NHL Stenden Hogeschool
Afbeelding

Leren en verbeteren

Nieuwe kennis en innovaties onderdeel maken van de dagelijkse praktijk kan alleen als zorgprofessionals en zorgorganisaties duurzaam en systematisch leren en verbeteren. Daarom financieren we 13 projecten waarin projectteams werken aan methodiekontwikkeling en onderzoek. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.