Mobiele menu

Leren en participeren in de wijk Een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag.

Projectomschrijving

Enkhuizen wil een sluitende zorg- en ondersteuningsstructuur ontwikkelen voor mensen met langdurige psychiatrische problemen in de wijk. Aanleiding is een toename van ernstige incidenten bij huurders in een bepaalde wijk in de afgelopen 2 jaar.

Doel

Het doel van het project is afname van het aantal incidenten en gedwongen uithuiszettingen door vroegtijdige signalering en vergroting van participatie in de wijk.

Werkwijze

Hiertoe wordt de methodiek ‘Wijkhulpverlening ggz’ ingezet. Een duo bestaande uit een woonmaatschappelijk werker en een ervaringsdeskundige ggz wordt ingezet. Zij werken gezamenlijk in de wijk, zijn daar gevestigd en vormen onderdeel van het ‘dna’ van de wijk. Door de woningcorporatie wordt een ‘Contactpunt in de wijk’ gerealiseerd waar laagdrempelige ontmoeting plaats kan vinden tussen de professionals, buurtbewoners en ervaringsdeskundigen.

Samenwerking

Samenwerkingspartners zijn:

  • Stichting Welzijn Enkhuizen
  • Woningcorporatie Welwonen
  • Cliëntenorganisatie De Hoofdzaak
  • Ypsilon

Resultaten

In aansluiting op het plan van aanpak van de landelijke Taskforce ‘Personen met verward gedrag’ heeft de gemeente Enkhuizen in het project ‘Leren & Participeren’ gewerkt aan 3 essentiële veranderingsopgaven:

  1. Het (uit)bouwen van sociale netwerken van inwoners met verward gedrag.
  2. Het creëren van een lokale ondersteuningsstructuur voor inwoners met verward gedrag.
  3. Samenhang brengen in het ondersteuningsaanbod voor bewoners met verward gedrag waarin, naast preventie, ook toeleiden en melden een belangrijke plaats krijgen.

De gemeente Enkhuizen heeft met de woningcorporatie ‘Welwonen’ in de periode 1 april 2018 tot 30 maart 2020 gewerkt aan ontwikkeling en de inrichting van een aanpak voor inwoners met verward gedrag. Samen met de afdeling welzijn van de woningcorporatie en de regionale Cliëntenorganisatie RCO de Hoofdzaak te Alkmaar is een methodiek ontwikkeld om te komen tot een sluitende aanpak voor genoemde doelgroep. Deze methodiek is beschreven en gepubliceerd in de handreiking ‘Kom Binnen…! Ontwikkeling van praktijkmodel: omgaan met wijkbewoners met verward gedrag’.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Het project ‘Leren & participeren in de wijk: een sluitende aanpak voor met mensen met verward gedrag’ in Enkhuizen heeft een looptijd gehad van 24 maanden: van 1 april 2018 tot 1 april 2020. De afdeling Welzijn van woningcorporatie Welwonen, Cliëntenorganisatie ‘De Hoofdzaak’ en familieorganisatie Ypsilon werkten in dit project samen.

Doel van het project was een werkwijze te ontwikkelen waarbij ervaringsdeskundigheid werd ingezet bij het huisbezoek aan bewoners met verward gedrag door een woonmaatschappelijk werker en een ervaringsdeskundige. ‘Welwonen’ bracht hiertoe 24 complexe casussen in uit haar huurdersbestand. Zo kon in een vroeg stadium ernstige problematiek worden gesignaleerd. Naast preventief huisbezoek werd het inlooppunt ’Oranjestraat’ opgezet in een achterstandswijk. Een ervaren activiteitenbegeleider begeleidde de bezoekers van het inlooppunt.

Met het creëren van een leeromgeving komen we – samen met bewoners van de wijk, personen uit de doelgroep en
beroepskrachten - tot een vraaggerichte ondersteuning voor kwetsbare en verwarde burgers in de wijk. We ontwikkelen een
methodiek die past bij de vragen, behoeften en opgaven van deze groep inwoners en huurders van Welwonen.Het experiment
is na te gaan hoe de inzet van een duo woonmaatschappelijkwerker met een ervaringsdeskundige bijdraagt aan het
voorkomen van overlastsituaties in de wijk ten gevolge van verward gedrag.
In het afgelopen jaar is het project opgezet. er is contact gelegd en onderhouden middels huisbezoeken bij mensen met
problematisch en soms verward gedrag die niet zijn ingeschreven in de reguliere hulpverlening maar wel bekend zijn bij de
woningcorporatie. Hierbij is de buurt betrokken. Zo vindt vroegtijdig signalering plaats in situaties waarin ontregeling en
signalen van verward gedrag dreigen te ontstaan. In het project zijn 24 problematische huishoudens geïncludeerd die huurder
zijn bij de woningcorporatie 'Welwonen'. De woonmaatschappelijk werker werkt vanuit de woningcorporatie en doet samen met
de ervaringsdeskundige de (preventieve) huisbezoeken. Zij zijn steeds als duo 'eropaf' gegaan.De huisbezoeken worden
geregistreerd in een logboek (zie methodiekbeschrijving). Van ieder huisbezoek worden de bevindingen geregistreerd. Deze
bevindingen worden verzameld en gebruikt voor het trekken van conclusies en de beschrijving van de methodiek.
Een inlooppunt voor de buurt is opgezet in een zeer problematische lage SES-wijk Een activiteitenbegeleider is hiervoor
aangesteld.
In de bijlagen vindt u de tussenrapportage met daarin een uitgebreide beschrijving van opzet, doelen en resultaten van het
project tot nu toe

Samenvatting van de aanvraag

In aansluiting op het plan van aanpak van de landelijke Taskforce Verwarde Personen en de landelijke transitiekaders op het gebied van AWBZ, Wmo en Beschermd Wonen ziet de gemeente Enkhuizen zich gesteld voor drie essentiële veranderingsopgaven: het (uit)bouwen van sociale netwerken van (kwetsbare) burgers, het creëren van een stevige lokale ondersteuningsstructuur en samenhang brengen in het totale ondersteunings-aanbod waarin naast preventie, toeleiden en melden een belangrijke plaats krijgen. De gemeente Enkhuizen heeft met de stedelijke welzijnsorganisatie en woningcorporatie ‘Welwonen’ het initiatief genomen om werk te maken van het inrichten en uitvoeren van een woon,- zorg,- en ondersteuningsstructuur voor inwoners met langdurige psychische en – psychiatrische en/of ernstige sociaal-maatschappelijke problemen. Naar aanleiding van een aantal ernstige incidenten bij bewoners/huurders van de woningcorporatie wil de gemeente Enkhuizen samen met de woningcorporatie en de welzijnsorganisatie “Welwonen” een plan ontwikkelen om te komen tot een sluitende aanpak voor deze doelgroep. Ter voorbereiding van twee dialoogbijeenkomsten met alle ketenpartners zijn individuele intervieuws met vertegenwoordigers van betrokken organisaties en ervaringsdeskundigen gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten is veel informatie opgehaald over behoeften en wensen ten aanzien van de doelgroep verwarde personen. Ketenpartners, ervaringsdeskundigen en naasten gaven tijdens deze bijeenkomsten aan een vervolgstap te willen zetten door in de buurt aan de slag te gaan. Het motto van hen is: van ambitieuze plannen naar concrete stappen! Dit heeft geleid tot het schrijven van dit plan van aanpak. We noemen het plan ‘Leren en participeren in Enkhuizen’. In deze leeromgeving richt het verandervraagstuk zich op de bouwstenen van het plan van aanpak van het Aanjaagteam Verwarde Personen. Omdat in de regio de bouwsteen ‘Vervoer’ reeds is uitgewerkt in de regio, wordt dit niet meegenomen in dit plan. GGZ –NHN heeft met ketenpartners in navolging van de ‘Psycholance’ in Amsterdam voor Enkhuizen en de andere gemeenten in de regio West-Friesland reeds de ‘Diligence’ ontwikkeld en geimplementeerd in de regio. Kern van de beoogde aanpak ligt in de opvatting dat verward gedrag begrepen wordt als een signaal van voorliggende vaak heftige en in eerste instantie voor een cliënt onoverbrugbare problemen. Verward gedrag is veelal geen eenmalige gebeurtenis dat snel ‘genormaliseerd’ kan worden. Het heeft vaak zijn wortels in een lange voorgeschiedenis van de persoon in kwestie en wordt in stand gehouden door iedereen, inclusief de hulpverlening en zijn sociale netwerk. Door verward gedrag als probleem te individualiseren wordt het ontdaan van zijn sociale signatuur. Daarom zijn de gemeente Enkhuizen en alle Welzijn Wonen – en Zorgpartners (WeWoZo) van mening dat de oplossing juist niet gezocht moet worden in het traditionele zorgparadigma, maar in de samenwerking met alle betrokkenen in de wijk. Er wordt een alternatief gezocht voor het werken op basis van ‘incident als indicatie’. Met de voorgestelde wijkgerichte aanpak wordt van meet af aan ingezet op directe betrokkenheid van alle partijen, inwoners, informele zorg, vrijwilligers, cliënten van GGZ-zorgaanbieders en wijkberoepskrachten. Het plan is nu om een duo welzijnswerker (een woonmaatschappelijk werker) met een ervaringsdeskundige in de wijk in te zetten om vroegtijdig te kunnen signaleren en waar nodig toe te leiden naar het stadsteam (het sociale wijkteam). Bij ernstig situaties waar gevaar ontstaat voor de persoon zelf en/of de omgeving wordt intensief samengewerkt met de politie die ook onderdeel uitmaakt van de keten. Het vraagstuk vroegtijdig oplossen kan alleen als iedereen die onderdeel van het probleem is, ook onderdeel van de oplossing is. Een grote uitdaging ligt in het betrekken van alle betrokkenen - mensen met verward gedrag, familie, de directe omgeving, informele steun, lokale overheid, GGZ beroepskrachten en [wijk]beroepskrachten. De stem en invloed van de persoon in kwestie is cruciaal om een positieve verandering te bewerkstelligen. Daarom spelen clientorganisatie RCO‘de Hoofdzaak’ en familieorganisatie Ypsilon een sleutelrol in dit project. Zij zijn medeondertekenaars van dit project

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638013003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. J.V. Boon
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Enkhuizen