Mobiele menu

Leren van en met elkaar: Extended Twinning!

Met het project 'Leren met en van elkaar: Extended Twinning!' wil Hogeschool Rotterdam een bijdrage leveren aan het verder professionaliseren van de zorg en ondersteuning aan thuiswonende kwetsbare ouderen in Rotterdam en omstreken.

Vervolg op leernetwerk Twinning: Extended Twinning!

Het project is een vervolg op het al eerder opgebouwde leernetwerk Twinning, dat het mbo- en hbo-onderwijs en de wijkverpleegkundige zorgpraktijk verbindt. Het leernetwerk Extended Twinning maakt een verdiepings- en verbredingsslag door een extra verbinding te maken met het sociale domein én met de groep van ouderen zelf.

Meelopen in elkaars praktijk

Het 'twinnen', een methode waarbij docenten, professionals, studenten en ouderen in elkaars praktijk meelopen, is een beloftevolle methode en blijft daarom centraal staan. Het draagt, naast het participeren binnen het leernetwerk zelf, bij aan kennismaken en delen van kennis en ervaringen van elkaars beroepspraktijk en is daarmee een middel om interprofessionele samenwerking tussen zorgprofessionals te stimuleren.
 

Verslagen


Eindverslag

Met het project “Leren met en van elkaar: Extended Twinning!” heeft de Hogeschool Rotterdam zich ingezet voor het verder professionaliseren van de zorg en ondersteuning aan thuiswonende kwetsbare ouderen in Rotterdam en omstreken. Het project was een vervolg op het al eerder opgebouwde leernetwerk Twinning, waarbij de zorg en onderwijspraktijk met elkaar werd verbonden. Extended Twinning heeft een extra verdiepingslag gemaakt door het koppelen van het sociale en het zorgdomein én het betrekken van de doelgroep van ouderen. Het twinnen, een methode waarbij docenten, professionals en ouderen (of studenten, begeleiders en ouderen) in elkaars praktijk meelopen, werd bij aanvang als waardevolle methodiek voor het project gezien. Door de coronacrisis kom echter lange tijd niet fysiek samengekomen worden; wel werd regelmatig geexperimenteerd met de online mogelijkheden, wat een aantal malen toch tot mooie opbrengsten leidde.

Het leernetwerk was een belangrijk onderdeel binnen het project. Er werd door deelnemers gewerkt aan thema’s, casuïstiek en opdrachten gereateerd aan het thema de integrale ouderenzorg in de wijk. Ervaringen en resultaten werden gedeeld tijdens de leernetwerkbijeenkomsten, waar ook experts, gastsprekers en studenten deelnamen.Ten gevolge van de corona crisis werden niet alle voorafgestelde doelstellingen bereikt. Het anders (online) werken heeft echter ook tot nieuwe opbrengsten geleid.

Binnen het project waren de volgende organisaties vertegenwoordigd: Hogeschool Rotterdam, Albeda College, Inholland, Laurens, Humanitas, Buurtwerk, B&A Groep, Van Kleef Instituut, OSO Rotterdam en Genero.

Het project Leren van en met elkaar, Extended Twinning heeft een leernetwerk gevormd met professionals, studenten en ervaringsdeskundigen uit zowel het onderwijs als de praktijk. Er wordt verbinding gelegd tussen het sociale en het zorgdomein én met de cliëntvertegenwoordigers zelf. Het eerste jaar heeft in het teken gestaan van kennismaking met elkaar, met elkaars werkpraktijk en met de huidige praktijk van zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen in de wijk.
Deelnemers hebben geparticipeerd tijdens leernetwerkbijeenkomsten die werden georganiseerd rondom een relevant thema, hebben getwind met een collega uit een ander domein en hebben gewerkt aan twee opdrachten waarbij de actuele (geïntegreerde) ouderenzorg werd onderzocht. De bijdrage van de ouderen in het project wordt positief gewaardeerd: zij zijn actief betrokken bij de leernetwerkbijeenkomsten en fungeren als klankbord bij het uitvoeren van opdrachten.
Het project heeft inmiddels een samenwerking opgebouwd met de gemeente Rotterdam. Vertegenwoordigers van de gemeente participeren tijdens de leernetwerkbijeenkomsten.
Een groep van ongeveer 30 studenten Verpleegkunde is bij het project betrokken, vanuit de minor Wijkzorg. De studenten doen onderzoek naar (best) practises in geïntegreerde ouderenzorg in de wijken van Rotterdam.
In het komend jaar zal verder geïnvesteerd worden in het leernetwerk en zal worden gewerkt aan verschillende opbrengsten, welke deels hun toepassing zullen vinden in het verpleegkunde- en Social Work onderwijs en deels gedeeld zullen worden met een breed publiek.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639003803
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.J.B.M. Goumans
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Rotterdam