Mobiele menu

Less Is More: Optimized pharmacotherapy with improved coNtinuity of CarE in hospitaLized oLder peOple (LIMONCELLO)

Projectomschrijving

Het is bekend dat veel opnames van ouderen in het ziekenhuis het gevolg zijn van fouten bij het voorschrijven van lange lijsten medicatie door meerdere artsen. In het Limoncello (Less Is More: Optimized pharmacotherapy with improved coNtinuity of CarE in hospitaLized oLder peOple) project werken de 8 UMC’s samen met 8 grotere niet-academische ziekenhuizen. We zoeken uit hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen die vanwege bijwerkingen van medicatie opgenomen worden in het ziekenhuis beter begeleid kunnen worden. In dit project zal een team bestaande uit een arts en apotheker bij hoog risicopatiënten in nauw overleg met de patiënt en eventuele mantelzorger de ontslagmedicatie gaan optimaliseren en coördineren. Daarbij wordt contact gezocht met de huisarts, de openbare apotheker en alle behandelaren. Doel is dat deze patiënten daarna minder vaak opgenomen worden, de kwaliteit van leven van de patiënten beter wordt en er wordt gekeken of patiënten minder medicatie nodig hebben.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting DOEL/VRAAGSTELLING De LIMONCELLO studie kijkt naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van transmurale multidisciplinaire medicatiezorg vergeleken met standaard zorg. HYPOTHESE De transmurale multidisciplinaire medicatiezorg is beter dan standaard zorg wat betreft het voorkomen van medicatie gerelateerde ziekenhuis heropnames en is kosteneffectief. PATIENT (P) Patiënten van 70 jaar of ouder met polyfarmacie (5 of meer chronische medicijnen), opgenomen in het ziekenhuis via de spoedeisende hulp voor langer dan 24 uur en met een hoog risico op een medicatie-gerelateerde ziekenhuis heropname. INTERVENTION (I) De transmurale multidisciplinaire medicatiezorg bestaat uit vier stappen: een gestructureerde medicatiebeoordeling, transmuraal multidisciplinair overleg, een medicatiezorg gesprek met patiënt vóór ontslag en integratie van de medicatiezorg overdracht in de ontslagbrief. COMPERATOR (C) Standaard zorg zoals de patiënt nu krijgt in de deelnemende ziekenhuizen. OUTCOME (O) Primaire uitkomst is het verschil in proportie patiënten met een medicatie gerelateerde heropname binnen 30 dagen na ontslag uit het ziekenhuis. Belangrijkste secundaire uitkomst is kosteneffectiviteit in euro per gewonnen QALY (Quality Adjusted Life Year). Overige uitkomsten zijn onder andere kwaliteit van leven, medicatie gerelateerde spoedeisende hulpbezoeken, aantal chronische medicijnen, dagelijks functioneren en mortaliteit. FOLLOW-UP TIME 12 maanden. STUDIE OPZET Cluster gerandomiseerde studie, waarbij een cluster gedefinieerd wordt op ziekenhuisniveau en ieder cluster per toeval wordt toegewezen aan de interventie of controle groep. SAMPLE SIZE BEREKENING/DATA-ANALYSE Er zijn 2576 patiënten (161 per groep per cluster) nodig (verschil in primaire uitkomst 6%, power 80%, alfa 5%, gerekend met 5% uitval). In de analyse wordt rekening gehouden met clustering door middel van multilevel mixed models. KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE/ BUDGET IMPACT ANALYSE Kosten-effectiviteit wordt geanalyseerd vanuit een gezondheidszorgperspectief. Resultaten worden gepresenteerd als netto baten van de interventie vergeleken met usual care. De budgetimpact analyse toont een mogelijke netto besparing van €4.6 miljoen. TIJDPAD De projectduur is vier jaar: voorbereiding mnd 0-12, inclusie mnd 12-27, follow-up mnd 27-39, analyse en schrijven mnd 39-48. Summary OBJECTIVE(S)/RESEARCH QUESTION(S) The LIMONCELLO study aims to assess the effect and cost-effectiveness of transitional multidisciplinary pharmacotherapeutic care compared to usual care. HYPOTHESIS Transitional multidisciplinary pharmacotherapeutic care is superior in preventing medication related hospital readmissions compared to usual care and more cost-effective. PATIENT (P) Patients aged 70 years or older with polypharmacy (5 or more chronic medications) who are admitted to the hospital via the emergency department for longer than 24 hours and have a high risk of medication related hospital readmission. INTERVENTION (I) Transitional multidisciplinary pharmacotherapeutic care consists of four steps: a structured medication review, a transitional multidisciplinary discussion, a pharmacotherapeutic care discharge interview and discussion with the patient and a pharmacotherapeutic care plan incorporated in the discharge note. COMPERATOR (C) Usual care as is provided in the participating hospitals OUTCOME (O) Primary outcome is the proportion of patients with a medication related hospital readmission in the first 30 days after discharge. Main secondary outcome is cost-effectiveness in euro per QALY gained. Other outcomes include quality of life, drug related emergency department visits, number of chronic medications, activities of daily living and mortality. FOLLOW-UP TIME 12 months. STUDY DESIGN Cluster randomized controlled trial, a cluster will be defined at the hospital level, with each cluster randomly allocated to the intervention or control group. SAMPLE SIZE CALCULATION/DATA ANALYSIS A total of 2576 patients, 161 patients per group per cluster, are needed (between group difference 6%, power 80%, alpha 5%, accounting for 5% drop-out). Mixed models corrected for clustering will be applied. COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS/ BUDGET IMPACT ANALYSIS Cost utility analyses will be performed using a healthcare perspective. Results will be presented as the incremental net monetary benefit of the intervention compared to usual care. The budget impact analysis estimate amounts to a cost reduction of €4.6 mlj. TIME SCHEDULE The total project time is four years: preparation: month 0-12, inclusion: month 12-27,follow up: month 27-39, analysis & reporting: 39-48

Kenmerken

Projectnummer:
10330032010002
Looptijd: 49%
Looptijd: 49 %
2022
2026
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. van Agtmael
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum