Mobiele menu

Let’s get serious: Verbinding en versteviging van post-initieel onderwijsaanbod in Zuid-Nederland rondom Preventie en Gezondheidsbevordering

Projectomschrijving

Doel

We ontwikkelen een Serious Game die structureel kan worden ingezet in het post-initieel onderwijs om motivatie en handelingsvaardigheden van professionals rondom gezondheidsbevordering te vergroten. We doen dit met een professionele game designer in co-creatie met burgers, praktijkprofessionals en onderwijskundigen in de keten MBO-HBO-WO.

Aanpak/werkwijze

De Serious Game is gericht op de samenwerking tussen organisaties en professionals werkzaam in de publieke gezondheidszorg, eerstelijnszorg en sociaal domein. We voeren hiervoor een participatief actiebegeleidend onderzoek uit. Dat betekent dat het consortium participeert in het co-creatieproces van de game door expertise in te brengen, maar tegelijkertijd daarbij een onderzoekende rol aanneemt.

Samenwerkingspartners

Ons consortium bestaat uit een breed samenwerkingsverband tussen partners op het gebied van onderzoek, onderwijs en praktijk. We richten ons hierbij op het volledige dekkingsgebied van ROS Robuust (Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Gelderland, Limburg).

Producten van ZonMw

Lees het interview met Stef Kremers in onze artikelenreeks Inbedding van preventie in onderwijs.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het doel van dit project is om een Serious Game te ontwikkelen die structureel kan worden ingezet in het post-initieel onderwijs om motivatie en handelingsvaardigheden van professionals rondom gezondheidsbevordering te vergroten. We gaan samen met professionele game designer Salsaparilla in co-creatie met burgers, praktijkprofessionals en onderwijskundigen in de keten MBO-HBO-WO participatief onderzoek doen naar de ontwikkeling, implementatie, disseminatie en borging van de Serious Game. Ons consortium bestaat uit een breed samenwerkingsverband tussen partners op het gebied van onderzoek, onderwijs en praktijk. We richten ons hierbij in geografisch opzicht op het volledige dekkingsgebied van ROS Robuust (Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Gelderland, Limburg). Samenwerkingspartners zijn de Universiteit Maastricht, Radboud Universiteit, Tilburg University, de HBO’s Hogeschool Zuyd, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Fontys, MBO Vista College, ROS Robuust, de GGD-en en de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid in het dekkingsgebied van Robuust, Burgerkracht Limburg, Institute for Positive Health en praktijkpartner in het sociale- en zorgdomein MIK-PIW groep. De Serious Game is gericht op de samenwerking tussen organisaties en professionals werkzaam in de publieke gezondheidszorg, eerstelijnszorg en sociaal domein. De doelgroep bestaat uit professionals die zich (in toenemende mate) bezighouden met het bevorderen van positieve gezondheid, en een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving. Dit zijn professionals, die - vanuit verschillende opleidingsachtergronden en opleidingsniveaus - met elkaar in netwerken samenwerken. In dit voorstel is een participatief actiebegeleidend onderzoek uitgewerkt. Dat betekent dat het consortium participeert in een co-creatieproces van de game door expertise in te brengen, maar tegelijkertijd daarbij een onderzoekende rol aan te nemen. We passen daarbij een mixed-methods onderzoeksmethodologie toe, bestaande uit semi-gestructureerde interviews, observaties, focusgroepen, en vragenlijstonderzoek. Het plan van aanpak bestaat uit vier fasen: needs assessment, ontwikkeling, proefimplementatie en borging. De basis voor de game is een bordspel; de inhoud ervan wordt in de eerste twee fasen van dit project samen met praktijkprofessionals, burgers en onderwijsexperts vastgesteld. Het bordspel kan eventueel digitaal speelbaar gemaakt worden via een videoplatform zoals Teams of Zoom. Op het spelbord speelt zich een spel af met vraag en opdracht kaartjes. Achter op de kaartjes staat een QR-code. Deze QR-code kan via een mobiele device worden ingescand en wordt zo gekoppeld aan een QR database met vragen, opdrachten, video’s en casusbeschrijvingen. De game wordt onder leiding van een getrainde spelleider gespeeld in gemengde teams (diverse disciplines, diverse domeinen) welke bij voorkeur binnen een regio samenwerken (2-4 teams van 2-5 spelers per spel). De gameplay en de vragen en opdrachten in het spel worden zodanig opgesteld dat een gemeenschappelijk inhoudelijk kader wordt geschapen rondom de dimensies van positieve gezondheid en de BRAVVO leefstijlthema’s, deelnemers begrip voor en inzicht gaan krijgen in de opstelling van andere partijen in het systeem, en gedurende het spel samen komen tot werkafspraken en implementatie-intenties voor een optimalere aanpak rondom gezondheidsbevordering. Aangezien verandering van werkroutines tijd vergt, zal er een boostersessie in de game worden ingebouwd. Deze vindt 6 tot 12 maanden na het spelen van de eerste sessie plaats, en wordt gelinkt aan implementatie-intenties die in de eerste sessie worden geformuleerd. De proefimplementatie vindt sequentieel plaats in de vier regio’s Zuid-Limburg, Zuid-Gelderland, West-Brabant en Oost-Brabant / Noord-Limburg. De proef richt zich op de inhoud van de game, maar ook op de randvoorwaarden waaronder deze succesvol ingezet kan worden. De proefimplementatie wordt ondersteund door ons actiebegeleidend onderzoek. Het doel is om per regio de game (inclusief de boostersessie) in twee deelnemersgroepen (bestaande uit 2-4 teams per deelnemersgroep) te implementeren. De totale steekproef van deelnemers aan de game in de fase van proefimplementatie is 60 tot 80 deelnemers. De vorm van de Serious Game maakt dat het eindproduct relatief eenvoudig breder gedeeld kan worden en gemakkelijk overdraagbaar en opschaalbaar is. ROS Robuust zal een ondersteunende rol spelen in de borging van de Serious Game. Het behalen van accreditatiepunten voor BIG-geregistreerde professionals en niet-BIG geregistreerde professionals zal door de samenwerkende partijen worden meegenomen. De Serious Game zal worden opgenomen in het bij- en nascholingsaanbod van onze consortiumpartners, en initiatieven om de kwaliteit en actualiteit op peil te houden worden financieel en bestuurlijk geborgd. Op basis van voortgezette monitoring de game voortdurend worden aangepast en bijgeschaafd op basis van gebruikerservaringen.

Kenmerken

Projectnummer:
05550012030002
Looptijd: 79%
Looptijd: 79 %
2021
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. S.P.J. Kremers
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht Universitair Medisch Centrum Plus