Mobiele menu

Levende Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM)

Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) betreft de diagnostiek en behandeling van risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Dit bij mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. In 2006 is een multidisciplinaire richtlijn verschenen. Deze richtlijn en de daarvan afgeleide NHG-Standaard CVRM zijn in dit project geactualiseerd.

Een grondige vernieuwing was noodzakelijk. Sinds de publicatie van de vorige richtlijn zijn er diverse nieuwe resultaten uit wetenschappelijk onderzoek beschikbaar.

Werkwijze

In het project zijn:

  • nieuwe onderzoeksgegevens uit de literatuur verwerkt
  • aanvullende vraagstellingen opgesteld en uitgewerkt
  • niveaus van bewijsvoering toegevoegd
  • aanbevelingen uitgebreid en specifieker gemaakt

Hierbij is gebruik gemaakt van richtlijnen uit andere landen. In het bijzonder de meest recente versie van de richtlijn van the Joint Task Force of European and other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice. Dit is de werkgroep van de Europese richtlijn. Daarmee bestond een goede samenwerking. De NHG-Standaard komt publiek beschikbaar op nhg.artsennet.nl.

Verslagen


Eindverslag

In dit project werd de multidisciplinaire richtlijn CardioVasculair RisicoManagment (CVRM) uit 2006 en de daarvan afgeleiden NHG-Standaard CVRM, geactualiseerd. Het was noodzakelijk om een grondige vernieuwing uit te voeren omdat diverse nieuwe resultaten uit wetenschappelijk onderzoek beschikbaar zijn gekomen sinds de publicatie van de vorige richtlijn. In het project zijn aldus de nieuwe onderzoeksgegevens uit de gepubliceerde literatuur verwerkt. Daarnaast zijn er aanvullende vraagstellingen opgesteld en uitgewerkt, niveaus van bewijsvoering toegevoegd, en de aanbevelingen zijn uitgebreid en specifieker gemaakt. Hierbij is gebruik gemaakt van richtlijnen over dit onderwerp uit andere landen, in het bijzonder de meest recente versie van de richtlijn van the Joint Task Force of European and other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (de werkgroep van de Europese richtlijn). Via één van de werkgroepleden die ook lid is van de Europese werkgroep, is een goede samenwerking tot stand gekomen. De NHG-Standaard zal in diverse vormen verschijnen en publiek beschikbaar komen op nhg.artsennet.nl (naar verwachting in medio 2011).
Het richtlijntraject is gestart op 1 december 2007. Er hebben inmiddels drie werkgroepvergaderingen plaastgevonden (17 maart, 24 juni,en 10 september 2008). Er is een knelpuntenanalyse uitgevoerd en op grond hiervan zijn 32 uitgangsvragen opgesteld. Voor circa de helft van de uitgangsvragen zijn inmiddels teksten geschreven en bediscussieerd in plenaire vergaderingen van de werkgroep. De vraag over de factor etniciteit is door de vakgroep Sociale Geneeskunde van het AMC uitgewerkt. Over het onderwerp waarvoor een budgetimpactanalyse zal worden uitgevoerd zal binnenkort een beslissing genomen worden. De noten met onderbouwende literatuur behorende bij de huidige versie van de richtlijn zijn geactualiseerd. Aan de beantwoording van de overige vragen wordt op dit moment hard gewerkt. De huidige richtlijn is op een aantal punten onvoldoende richtinggevend voor de gebruikers van de richtlijn. Er zal geëxperimenteerd gaan worden met consensusmethoden, zoals de Delphimethode, om op deze punten meer helderheid en aanscherping te krijgen. Door personele wisselingen bij het CBO, door personeelstekort bij zowel CBO als NHG, en door het niet tijdig kunnen vinden van een voorzitter heeft het project vertraging opgelopen. Als gevolg hiervan zal een nieuw tijdspad opgesteld dienen te worden, dat zeer binnenkort aan u ter goedkeuring zal worden voorgelegd. In de bijlagen treft u het voortgangsverslag met meer detailinformatie en een Verspreidings- en Implementatieplan (VIP).

Kenmerken

Projectnummer:
150020016
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2007
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J.S. Burgers
Verantwoordelijke organisatie:
TNO
Afbeelding

Kwaliteitsinstrumenten en kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsinstrumenten ondersteunen zorgprofessionals, de patiënt en diens naasten om de juiste zorgoptie te kiezen. Daarom stimuleren we de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en herziening hiervan. Zoals keuzehulpen, richtlijnen, standaarden, patiënteninformatie en meetinstrumenten.