Mobiele menu

LL M&Gezond

Projectomschrijving

Mensen met lagere inkomens en opleiding hebben grotere gezondheidsrisico’s dan mensen met hogere inkomens en opleiding. De oorzaak van deze gezondheidsrisico’s liggen vaak in een ongezondere leefstijl. De gemeente Emmen is een Drentse gemeente waar de problematiek rondom gezondheid, opleidingsniveau en armoede erg groot is. De gemeente Emmen wil een living lab ‘M&Gezond’ opzetten waarin mensen met grotere gezondheidsrisico’s samenwerken met verschillende professionals, zoals buurtsportcoaches, voedingsexperts en welzijnswerkers. Samen gaan zij kijken hoe een positieve gezondheid gestimuleerd kan worden, waar sport en bewegen een rol in heeft. In het living lab zullen ook verschillende MBO en HBO opleidingen participeren. Op deze manier worden studenten onder begeleiding van professionals en docenten direct opgeleid in een integrale aanpak. Kennis en ervaringen uit het living lab worden gebruikt om andere Drentse gemeenten te ondersteunen in hun aanpak rondom gezondheidsrisico’s.

Verslagen


Eindverslag

Binnen het Living Lab M&Gezond werken professionals vanuit verschillende beroepen samen met studenten en docenten van verschillende opleidingen. Samen met bewoners in kansarme wijken ontwerpen de professionals, studenten en docenten activiteiten die de gezondheid in de wijk stimuleren. Door de betrokkenheid van professionals uit verschillende beroepen en het grote aantal betrokken studenten is er veel ruimte en aandacht voor bewoners. Binnen het Living Lab wordt veel geleerd en gedeeld tussen professionals, docenten en studenten. Bewoners zijn betrokken om een breder beeld te geven van hun eigen ervaren gezondheid en behoeften die zij hebben op het gebied van gezondheid. Er is een beweegprogramma op maat gestart ‘Fit in Emmen-Zuid’ en er is een werkgroep met bewoners, studenten en professionals gevormd waarin initiatieven en activiteiten worden ontwikkeld waaronder een gezondheidsdag.

Samenvatting van de aanvraag

Initiatieven gericht op het stimuleren van sport en bewegen trekken veelal de mensen die al actief zijn. Juiste de inactieve groep, die veelal lager opgeleid is en in armoede leeft, lijkt onvoldoende te worden bereikt en heeft juist de grootste gezondheidsrisico’s. Door integraal samen te werken in co creatie met deze mensen met grote gezondheidsrisico’s, kan mogelijk een aanpak worden ontwikkeld die mensen met gezondheidsrisico’s kan helpen meer te sporten of te bewegen. Hiervoor is het nodig om een netwerk te creëren met daarin professionals vanuit verschillende beleidsterreinen. Aanvullend is het samenwerken met partnerorganisaties waaronder opleidingen en zinvolle toevoeging waardoor studenten met complexe problematiek in de praktijk kunnen leren van professionals en er opleiding onder begeleiding van docent-onderzoekers kan plaatsvinden in de praktijk. De gemeente Emmen is een van de Drentse gemeentes waar de problematiek rondom gezondheid, opleidingsniveau en armoede het grootst is. De gemeente wil een living lab ‘M&Gezond’ opzetten die als proeftuin kan fungeren om een relevant netwerk op te zetten en in co creatie met inwoners van Emmen kan werken aan een effectieve aanpak om sport en bewegen te stimuleren binnen doelgroepen met grote gezondheidsrisico’s. Verkregen kennis en ervaringen kunnen worden getransfereerd naar andere Drentse gemeenten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
546006011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. S.I. Brouwer
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Emmen