Mobiele menu

Load and Capacity-part 2

De subsidie was gericht op het verbeteren van de onderzoeksinfrastructuur rondom het onderzoek naar Sport, Bewegen en Gezondheid uitgevoerd binnen de afdeling Revalidatie, Verplegingswetenschap en Sport van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Met de subsidie werd geïnvesteerd in de infrastructuur, met als doel a) verdere groei en ontwikkeling van de onderzoeksdomeinen, b) samenwerking binnen Landelijk Overleg Sportgezondheids  Onderzoek (LOSO), c) samenwerking met intermediaire doelgroepen en eindgebruikers. In de subsidieperiode is de onderzoeks-infrastructuur van de afdeling verbeterd en is een strategische beleidsnotitie opgesteld. Door te investeren in extra staf is het lopend onderzoek beter begeleid en zijn nieuwe projecten opgezet. Met name het onderzoek rondom (chronisch) zieken en bewegen heeft een impuls gekregen door het opzetten van een project betreffende pre- en reconditionering van diverse patiëntenpopulaties. Binnen de onderzoekslijnen Blessures en blessurepreventie en Overtraining hebben twee promoties plaatsgevonden. De samenwerking tussen de LOSO partners vindt plaats binnen lopende projecten en bij het schrijven van  subsidieaanvragen en artikelen.

Verslagen


Eindverslag

De subsidie Load and Capacity 2 was gericht op het verbeteren van de onderzoeksinfrastructuur rondom het onderzoek naar Sport, Bewegen en Gezondheid uitgevoerd binnen de afdeling Revalidatie, Verplegingswetenschap en Sport van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Met de subsidie werd geïnvesteerd in de infrastructuur, met als doel a) verdere groei en ontwikkeling van de onderzoeksdomeinen, b) samenwerking binnen Landelijk Overleg Sportgezondheids Onderzoek (LOSO), c) samenwerking met intermediaire doelgroepen en eindgebruikers.
In de subsidieperiode is de onderzoeks-infrastructuur van de afdeling verbeterd en is een strategische beleidsnotitie opgesteld. Door te investeren in extra staf is het lopend onderzoek beter begeleid en zijn nieuwe projecten opgezet. Met name het onderzoek rondom (chronisch) zieken en bewegen heeft een impuls gekregen door het opzetten van een project betreffende pre- en reconditionering van diverse patiëntenpopulaties. Binnen de onderzoekslijnen Blessures en blessurepreventie en Overtraining hebben twee promoties plaatsgevonden (Dr. JACG Jansen, Dr. SL Schmikli).
De samenwerking tussen de LOSO partners vindt plaats binnen lopende projecten en bij het schrijven van subsidieaanvragen en artikelen. Ook nemen de hoogleraren zitting in beoordelingscommissies en opposities van promovendi van andere LOSO partners. Naast regelmatige overlegmomenten tussen de hoogleraren en de onderzoekscoördinatoren, vindt er jaarlijks vindt er een inhoudelijke bijeenkomst plaats voor alle onderzoekers werkzaam binnen de verschillende onderzoekslijnen van Sport, Bewegen en Gezondheid van de LOSO partners en betrokkenen vanuit het werkveld (bijv ZonMw, NOC*NSF, Consument en Veiligheid enz).
Naast de nauwe samenwerking met de KNVB is er binnen het patiëntgebonden onderzoek nadrukkelijk gezocht naar samenwerking met partners buiten het UMCU. Het gaat dan om samenwerking met fysiotherapiepraktijken (bijv Annatommie) en SMA’s, maar ook om sportgeneeskundige afdelingen (SGA’s) in perifere ziekenhuizen (bijv. Woerden en Leidschendam). Ook heeft er onderzoek plaatsgevonden in samenwerking met sportbonden (bijv KNHB, KNGU en NGF). Sinds 2010 maakt de afdeling deel uit van het Sportconsortium (Militair Revalidatiecentrum Doorn, Revalidatiecentrum De Hoogstraat en het Sportmedisch Centrum KNVB waarvan NOC*NSF het bid heeft gehonoreerd voor de medische begeleiding van de Paralympische Spelen 2012. Hieraan zal ook wetenschappelijk onderzoek gekoppeld worden naar de zorg voor de gehandicapte topsporter, hetgeen past in het Olympisch Plan 2028.

In 2002 is de afdeling Sportgeneeskunde van het UMC Utrecht (UMCU) gestart met een programma ter kennisontwikkeling op het gebied van de zorg rondom sportblessures en overtraining bij recreatieve en wedstrijd sporters en chronische zieken. Sinds 1-1-2006 is sportgeneeskunde opgenomen binnen de nieuwe afdeling Revalidatie- en Sportgeneeskunde in het UMCU, welke behoort tot de divisie Hersenen. Ook is vanaf 2002 een samenwerkingsverband gestart met andere sportgeneeskundige universitaire onderzoeksinstellingen (VU, UMCG, UM) in de vorm van het LOSO (Landelijk Overleg Sportgezondheids-Onderzoek). Deze subsidie welke aangevraagd en verkregen werd bij ZonMw, onder de titel Load and Capacity 2 (2007-2010), is met name gericht op het verbeteren van de infrastructuur van de onderzoeksgroep binnen de afdeling ,welke zich bezig houdt met blessures en blessurepreventie (onderzoekslijn 1), overtraining (onderzoekslijn 2) en sport en bewegen bij chronisch zieken ((p)reconditionering; onderzoekslijn 3). Het onderzoeksproject met betrekking tot de chronische liesblessure uit lijn 1 bevindt zich in de afrondende fase met een geplande promotie in maart 2010. Het daaropvolgende SCORE-project naar blessurepreventie is in samenwerking met de KNVB, TNO en Julius Centrum goed gestart en trekt (inter)nationale belangstelling. De promotie-onderzoeken naar overtraining van Schmikli en Roose uit lijn 2 bevinden zich in de eindfase met verwachte promoties in de tweede helft van 2010 cq. 2011. Naast deze 3 promotietrajecten zijn nog verschillende internationale publicaties tot stand gekomen (zie publicatielijst). Tevens is binnen de eigen gelederen onder leiding van dr. MA Dutree een Strategische Beleidsnotitie opgesteld (bijlage 1 & 2), die voor de komende 3 jaar leidend moet zijn.
Een van de gestelde doelen voor het eind van de stimuleringssubsidie was een focussing van onderzoeksgebieden. Het onderzoek van lijn 1 en 2 zal zich in het bijzonder gaan richten op de gevolgen van sport en bewegen bij jeugdigen. Wat betreft de 3e onderzoekslijn zijn onder leiding van de onderzoeks-coördinator, in nauwe samenwerking met de afdeling Revalidatiegeneeskunde, diverse projecten succesvol op specialistische afdelingen van het UMC uitgezet. Medisch specialisten van deze afdelingen (i.c. oncochirurgie, nefrologie, reumatologie) alsook interne fysiotherapeuten zijn hierbij actief betrokken. Het draagvlak voor “Exercise is Medicine” wordt groter binnen het UMCU, wat zich ondermeer uit in een continuering van de financiële ondersteuning van het project door de divisieleiding Hersenen in 2010. Uitbreiding in deze onderzoekslijn wordt gepoogd door het schrijven van subsidieaanvragen. Naast de interne partners is er positieve ontwikkeling op het gebied van samenwerking in financiële alsook in praktische zin met externe partners zoals fysiotherapiepraktijken, perifere ziekenhuizen, de VSG en SMA’s, maar ook grote sportbonden zoals KNVB, KNHB en KNGU. Een snellere implementatie van nieuwe kennis in de praktijk wordt hierbij nagestreefd. Beperkte middelen (geld, materiaal en personele bezetting) blijven echter een cruciale rol spelen hetgeen ertoe leidt dat soms vragen niet optimaal beantwoord kunnen worden.
De samenwerking met de LOSO-partners is nog immer goed en wordt steeds structureler, met daarbij de recente uitbreiding van het LOSO-netwerk met het Erasmus MC. Een voorbeeld van een verdere convergentie zijn de reguliere overlegmomenten, samenwerkingsverbanden voor (toekomstige) grote onderzoeksprojecten en de aanstaande LOSO-dag op 25 november 2009, waarop tevens de relevante implementatiepartners worden bijgepraat. Het Strategisch Plan LOSO, met daarin de ontwikkeling van een eigen website en een voorstel om te komen tot academische werkplaatsen, gestuurd vanuit de 5 LOSO-partners, toont aan dat energiek en effectief wordt gewerkt aan een nadere wetenschappelijke onderbouwing van de sport- en beweeggeneeskunde.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
75010005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2007
2011
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. F.J.G. Backx
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht