Mobiele menu

Lokaal alcoholbeleid ´Keet verstandig

Projectomschrijving

Jongeren drinken te jong, te vaak en te veel alcohol. Dat is ook in Tubbergen het geval. Veel jongeren organiseren zich in kameradengroepen in Tubbergen. Dit zijn sterke sociale verbanden die vaak een leven lang in stand blijven. In hun eigen jeugd deden ook veel ouders mee met kameradengroepen. Drankgebruik is altijd populair geweest in kameradengroepen. 

Veel ouders blijken te tolerant tegenover het alcoholgebruik van hun kinderen tot 16 jaar en stellen te weinig regels. Dat heeft alles te maken met de heersende cultuur in Tubbergen.

Daarom is er een cultuuromslag nodig. Daarvoor doet Tubbergen al enkele jaren mee met het regionale alcoholmatigingsplan ‘Happy Fris’. De gemeente geeft ook voorlichting op de plekken waar jongeren vaak komen. Tentfeesten zijn populair onder jongeren in Tubbergen, maar ook sportclubs en evenementen. 

Voor de cultuuromslag is een lokaal plan opgesteld met meer aandacht voor regelgeving, handhaving en de betrokkenheid van ouders.

Verslagen


Eindverslag

Jongeren drinken veelal te jong, te vaak en te veel alcohol. Dat is ook in de gemeente Tubbergen het geval. Dit heeft alles te maken met de heersende (drank)cultuur. Om dit te veranderen, is een cultuuromslag nodig. Een cultuuromslag waarbij het normaal is om onder de 16 jaar* niet te drinken en boven de 16 jaar* met mate. Dit kan een gemeente niet alleen, hiervoor zijn ook externe partijen nodig. Dit ook gelet op de vindplaatsen van jongeren: hokken en keten, verenigingen, evenementen en reguliere uitgaansgelegenheden.

Voor die cultuuromslag is een integraal lokaal plan opgesteld met aandacht voor regelgeving, handhaving, het betrekken van ouders en het geven van gerichte voorlichting bij de vindplaatsen van jongeren. Specifiek is ingezet op: hokken en keten, sportverenigingen en evenementen.

Gedurende de projectperiode zijn een aantal groepen bezig geweest met het komen tot een plan van aanpak, ontwikkelen/uitzetten van interventies en bewaken van de voortgang van het project. Gelet op de samenwerking die de gemeente Tubbergen met (buur)gemeente Dinkelland is aangegaan, is het project in 2013 verruimd naar de gemeente Dinkelland.

Cultuuromslag (algemeen)
Ondanks de aangescherpte Drank- en Horecawet (DHW) is het waarschijnlijk dat de beoogde cultuuromslag nog niet heeft plaatsgevonden. Onderzoek laat namelijk zien dat jongeren in Tubbergen en Dinkelland nog steeds volop alcohol drinken, zoals in discotheken, thuis en in keten/hokken. Voor de generatie 12/13/14-jarigen lijkt de gewenste cultuuromslag dichterbij dat voor de huidige generatie 16/17 jarigen. Wanneer kinderen vanaf de jongere levensjaren opgroeien met de aangescherpte DHW is het waarschijnlijker dat het kind deze wet waarschijnlijk minder negatief opvat. Vanuit dit perspectief is het bewerkstelligen van de beoogde cultuuromslag niet realistisch in drie jaar tijd. Wel blijkt uit diverse onderzoeken dat steeds meer ouders afspraken met hun kind maken over het niet mogen drinken van alcohol. Ook blijkt uit onderzoek dat het aantal 12/13 jarigen dat wel eens alcohol heeft gedronken is gedaald en dat het aantal binge-drinkers onder 15/16 jarigen is afgenomen.

Hokken en keten
Een keten- en hokkenbeleid is tijdens de projectperiode niet tot stand gekomen. Er zijn diverse keren stappen ondernomen om hiertoe te komen, maar dit heeft niet mogen resulteren in een beleidsnota c.q. een concreet plan van aanpak. Het bleek lastig om te komen tot een werkwijze waarover bij een ieder commitment bestond. Dit kwam met name door de componenten handhaving en preventie die spelen bij het bezoeken van keten en hokken. Wel zijn in 2013 diverse keten door jongerenwerkers bezocht volgens de methode Keetkeur. Alhoewel de projectperiode is afgelopen, is de intentie er nog steeds om te komen tot een keten- en hokkenbeleid.

Sportverenigingen
Het convenant met de voetbalverenigingen wordt geëvalueerd. De evaluatie tussen de voetbalraad en de gemeente van het voetbalseizoen 2013-2014 heeft ertoe geleid dat het huidige convenant wordt aangepast. Met andere sportverenigingen zijn gesprekken geweest om te komen tot afspraken over alcohol (preventie en handhaving). Dit heeft echter niet geleid tot het afsluiten van convenanten. Sportverenigingen stonden hiervoor niet open. Wel zijn sportverenigingen bij andere interventies betrokken, o.a. bijeenkomst vroegsignalering en meedenken aan het op te stellen preventie- en handhavingsplan DHW.

Evenementen
De voorbeeldfunctie van de gemeente is gebleken uit de manier waarop is ingezet op alcoholpreventie. Niet alleen in de eigen gemeente (o.a. interventie 40 dagen geen alcohol door de bestuurders en het stoppen met het verstrekken van alcoholische drank als relatiegeschenk), maar ook buiten de gemeente (agendasetting van alcoholpreventie bij regionale overleggen, betrokkenheid bij het regionale Twente alcoholpreventieproject Happy Fris). Verder is de gemeente actief inzake de handhaving DHW. Er zijn twee BOA’s DHW in dienst die hiermee zijn belast.

Samenvatting van de aanvraag

Jongeren drinken te jong, te vaak en te veel alcohol. Dat is ook in Tubbergen het geval. Er is een cultuur, waarbij drinken stoer is en niet drinken zorgt voor buitensluiting van een groep. Veel jongeren organiseren zich in Tubbergen in kameradengroepen. Dit zijn sterke sociale verbanden, die vaak het hele leven in stand blijven. Ook veel ouders van de jongeren hebben zich op die wijze in hun jeugd georganiseerd. Het drankgebruik hoort daar van nature bij, ook voor veel ouders. Jongeren treffen elkaar vooral in hokken/keten, waarvan er in Tubbergen ongeveer 20 bekend zijn, binnen de sportverenigingen en in tentfeesten, naast natuurlijk uitgangsgelegenheden als de disco en de cafe’s. Nieuwe inzichten over de schadelijke werking van alcohol voor de hersenen bij jongeren (Zeker in ontwikkelingsfasen tot 16 jaar), maken dat de opvattingen wat verstandig alcoholgebruik is de laatste jaren aan het veranderen zijn. Ook de ruimere beschikbaarheid en de mogelijkheden om alcohol te kopen spelen hierbij een rol. Het nut en de noodzaak om een leeftijdsgrens van 16 jaar te hanteren wint steeds meer terrein. Bij veel bestuurders en mensen die verantwoordelijk zijn voor en werken met jongeren, zoals ouders, leraren, welzijnswerkers is een steeds groter draagvlak voor geen alcohol onder de 16. Tegelijkertijd laten de cijfers zien dat veel ouders nog te tolerant staan tegenover het alcoholgebruik van hun kinderen tot 16 jaar en stellen daaraan te weinig regels. Dat heeft alles te maken met de heersende cultuur in Tubbergen. Om echt het alcoholgebruik van jongeren aan te kunnen pakken is er een cultuuromslag nodig. Daarvoor participeert de gemeente Tubbergen al enkele jaren in het regionale alcoholmatigingsplan Happy Fris, samen met de gemeenten in de regio. De gemeente wil echter aanvullend op het regionale plan forser inzetten op het realiseren van die cultuuromslag. In eerste instantie is die gericht op het alcoholgebruik van jongeren tot 16 jaar, maar de verwachting is dat deze activiteiten ook een positieve invloed heeft op het alcoholgebruik en de normen daaromtrent in het algemeen. Voor die cultuuromslag is een integraal lokaal plan opgesteld met meer aandacht voor regelgeving, handhaving, het betrekken van ouders en het geven van gerichte voorlichting op de belangrijkste plekken waar de jeugd zich bevindt en met alcohol in aanraking komt. Met dit plan willen we ons specifiek richten op de hokken en keten, de sportverenigingen en evenementen. We kiezen voor een aanpak om de jongeren en hun ouders in de ‘natuurlijke leefverbanden’ aan te spreken en binnen de daar aanwezige context naar veranderingen van de drinkcultuur te komen en deze in regels en normen te verankeren. Dat vraagt een intensief en creatief traject, waarvoor we de middelen vanuit Gezonde Slagkracht graag willen inzetten. We zijn ervan overtuigd dat dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan een cultuuromslag, die kan beklijven binnen de Tubbergse samenleving. Die zal ook voortgezet worden als na drie jaar de extra investering vanuit Gezonde Slagkracht stopt en de gemeente doorgaat met haar reguliere alcoholmatigingsproject, al of niet in regionaal verband. Daarvoor is een sterk bestuurlijk draagvlak en zijn er ook de juiste mensen aanwezig om dit mogelijk te maken. Mede om die continuering te waarborgen is het alcoholmatigingsplan opgenomen in het integrale Veiligheidsbeleid van de gemeente Tubbergen en een blijvend belangrijk onderdeel van de Lokale Jeugdagenda.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
201000036
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
I.R.M. Kuipers
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Tubbergen