Lokaal netwerk Gezond Ouder Worden in West Betuwe

Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het versterken van de samenwerking tussen professionals vanuit medische-, zorg- en welzijnshoek waardoor de leefstijl, zorg en welzijn van de ouderen verbetert en zij zo lang mogelijk in goede omstandigheden thuis kunnen wonen.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

GGD Gelderland Zuid, Huisartsenpraktijk Achterweg, Huisartsenpraktijk Salomé en Steerneman, Team Sociaal West Betuwe (gemeente), Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland (Santé Partners), Welzijn West Betuwe, Apotheek De Betuwe, Fysiotherapie ART,  Stichting Zorgcentra Rivierenland, doelgroep (op persoonlijke titel).

Aanpak project

Om het doel te bereiken organiseren we drie tot vier sessies met de aangesloten organisaties. Met interactieve werkvormen stellen we samen een visie, ambitie en een plan van aanpak op voor het netwerk. De professionals weten daarna wat zij anders zouden moeten doen om effectiever en meer integraal samen te werken en wat daarvoor nodig is om dit te realiseren.

Verslagen

Eindverslag

Netwerk Gezond Ouder Worden West Betuwe (kern Geldermalsen)
Doel van het netwerk
Het versterken van de samenwerking tussen professionals vanuit medische, zorg en welzijnshoek waardoor de leefstijl,
zorg en welzijn van de oudere verbetert en hij zo lang mogelijk in goede omstandigheden thuis kan wonen.

Aangesloten organisaties bij het netwerk
GGD Gelderland Zuid, Huisartsenpraktijk Achterweg, Huisartsenpraktijk Salomé en Steerneman, Team Sociaal West
Betuwe (gemeente), Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland (Santé Partners), Welzijn West Betuwe,
Apotheek De Betuwe, Fysiotherapie ART, Stichting Zorgcentra Rivierenland, doelgroep (op persoonlijke titel).

Aanpak project
Om het doel te bereiken organiseren we drie tot vier sessies met de aangesloten organisaties. Met interactieve
werkvormen stellen we samen een visie, ambitie en een plan van aanpak op voor het netwerk. De professionals weten
daarna wat zij anders zouden moeten doen om effectiever en meer integraal samen te werken en wat daarvoor nodig is
om dit te realiseren.

Samenvatting van de aanvraag
In de nog jonge gemeente West Betuwe is sinds dit jaar een netwerk van professionals actief dat zich richt op Valpreventie en het stimuleren van bewegen voor ouderen. Dit netwerk wil de aandacht en samenwerking breder verleggen naar Gezond Ouder Worden. Het wil zich in kunnen zetten op meerdere thema’s en op een meer integrale benadering en samenhang tussen thema’s. Het heeft duidelijk tot doel meerdere disciplines en de doelgroep bij het netwerk te betrekken. Omdat de gemeente West Betuwe geografisch erg omvangrijk is richt het netwerk zich in eerste instantie voor deze aanvraag op de kern Geldermalsen. Ontwikkeldoel is resultaten van een plan van aanpak in een later stadium breder uit te rollen in andere kernen in de gemeente, en daarmee ook professionals uit die kernen aan te laten sluiten. Het netwerk wil zich richten op zowel ouderen die nog redelijk vitaal zijn als op ouderen in meer kwetsbare situaties. Het wil meer zicht krijgen op problematiek en risicofactoren voor kwetsbaarheid. Daarnaast wil het ook kijken hoe je thuiswonende ouderen zo goed mogelijk kunt bereiken, in beeld krijgt en houdt. Er is duidelijk meer inzet op preventie en vroegsignalering gewenst. Dit vraagt om een goede, gestructureerde samenwerking in de wijk, tussen alle hulpverleners en organisaties. Belangrijke uitgangspunten vinden we: preventie (om zwaardere zorg te voorkomen), uitstellen van kwetsbaarheid, terugdringen van functiebeperkingen door zo lang mogelijk actief te zijn en gebruik te maken van op leefstijl gerichte interventies, het bevorderen van zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit van leven en het bieden van een goede ondersteuningsstructuur. Het netwerk wil hierop graag een visie ontwikkelen, een vorm en inhoud geven aan interventies en activiteiten en effectiever samenwerken. De deelnemers van het netwerk willen graag met elkaar aan de slag en zien een grote meerwaarde in het betrekken van een externe adviseur om het ontwikkelproces snel en effectief met elkaar te doorlopen. Deze subsidie is daarbij ondersteunend.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005051
Looptijd:
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Geertzen-Wijninga
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Gelderland Zuid