Lokaal Netwerk Samen Zandvoort

Projectomschrijving

Zandvoort is een gemeente waar het aantal senioren met 26% relatief groot is in vergelijking met het landelijk gemiddelde (18%). Daarnaast is in sprake van 'dubbele vergrijzing.'. Ouderen blijven bovendien steeds langer zelfstandig wonen. Voor zorg en ondersteuning zijn zij afhankelijk van formele zorgverleners zoals huisarts en thuiszorg, en daarnaast van informele zorgverleners, namelijk mantelzorgers en vrijwilligers.

In Zandvoort zijn diverse aanbieders betrokken bij de zorg en ondersteuning voor (kwetsbare) ouderen en wordt al op verschillende manieren samengewerkt rond (kwetsbare) ouderen.
Er vinden diverse overlegvormen plaats, zoals bijvoorbeeld regulier casuïstiekoverleg bij de huisartspraktijken. Er is een verwijsrelatie via Welzijn op recept.

Binnen het bestaande netwerk is de behoefte ontstaan om de samenwerking verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Waarbij de oudere zelf en de mantelzorger ook een stem krijgen.

Verslagen

Eindverslag

Lokaal Netwerk Zandvoort

Dit Zandvoortse project richt zich op kwetsbare ouderen en de betrokken mantelzorgers. Zowel medewerkers uit de zorg als uit welzijn hadden voor de start aangegeven dat er voor deze groep in de samenwerking meerdere kansen liggen om de hulp/zorg te verbeteren.
Daarom is er nu een nieuw multidisciplinair netwerk geformeerd waaraan een huisarts en ouderenarts, wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werk, sociaal werkers, mantelzorg consulent en het sociaal wijkteam deelnemen. Er is een missie en visie vastgesteld gedragen door alle deelnemers. Daarna zijn er mijlpalen gekozen. De vastgestelde mijlpalen zijn:
1. De netwerkleden van het Lokale Netwerk Zandvoort worden getraind in Positieve Gezondheid zodat ze kunnen starten met het voeren van ‘’het andere gesprek’’.
2. Ondersteunend aan deze implementatie wordt er een passende overlegstructuur opgezet waardoor de netwerkleden en vrijwilligers kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Dit overleg moet passend zijn bij de mogelijkheden en behoeften van het Lokale Netwerk Zandvoort.
Senioren en mantelzorgers zijn op een zo veilige mogelijke manier betrokken (vanwege Covid) bij zowel missie visie als de mijlpalen en onderschrijven deze.
Door de betere samenwerking worden de kwetsbare ouderen beter ondersteund en gefaciliteerd waardoor men een meer positieve gezondheid ervaart.

Samenvatting van de aanvraag
Lokaal Netwerk Samen Zandvoort Zandvoort is een gemeente waar het aandeel ouderen met 26% relatief groot is in vergelijking met het landelijk gemiddelde (18%). Daarnaast is in Zandvoort sprake van 'dubbele vergrijzing': het percentage 75 plussers is 11 % tegenover een landelijk gemiddelde van 8% (bron: www.zandvoort.incijfers.nl). Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen, ook wanneer beperkingen ontstaan in het functioneren en kwetsbaarheid toeneemt. Voor zorg en ondersteuning zijn zij afhankelijk van formele zorgverleners zoals huisarts en thuiszorg, en daarnaast van informele zorgverleners, namelijk mantelzorgers en vrijwilligers. In Zandvoort zijn diverse aanbieders betrokken bij de zorg en ondersteuning voor (kwetsbare) ouderen. Er is een groot huisartsencentrum, daarnaast zijn er 3 kleinere huisartspraktijken. Twee grote zorgaanbieders nemen gezamenlijk het grootste deel van de thuiszorg voor hun rekening, tevens bieden zij laagdrempelige dagbesteding (zonder indicatie) voor ouderen met een kwetsbaarheid. Specialisten ouderengeneeskunde werken vanuit de zorgaanbieder en vanuit de huisartsenpraktijk. Welzijnsorganisatie Pluspunt biedt diensten aan zelfstandig wonende ouderen in twee wijksteunpunten, veelal gericht op het voorkomen van eenzaamheid en het meedoen aan de samenleving. Ca. 260 vrijwilligers bieden op allerlei manieren ondersteuning bij activiteiten of in de thuissituatie. Mantelzorgers krijgen ondersteuning vanuit het regionale mantelzorgcentrum Tandem. Zandvoort heeft bovendien een sociaal wijkteam waarin verschillende partners participeren. In Zandvoort wordt al op verschillende manieren samengewerkt rond (kwetsbare) ouderen: -In het sociaal wijkteam werken professionals uit verschillende organisaties. -Er vinden diverse overlegvormen plaats, zoals bijvoorbeeld regulier casuïstiekoverleg bij de huisartspraktijken. -Er is een structurele verwijsrelatie via Welzijn op recept. -Door samenwerking tussen lokale fysiotherapeuten en Welzijn is een cursus Valpreventie tot stand gekomen die 2x per jaar wordt aangeboden. Binnen het bestaande netwerk is de behoefte ontstaan om de samenwerking verder te ontwikkelen en te professionaliseren. In de ontwikkelsubsidie fase 1 zien wij een kans die wij graag willen benutten. Het netwerk dat betrokken is bij deze aanvraag bestaat uit: -Het Huisartsencentrum Zandvoort -Huisartsenpraktijk Zandvoort noord -Zorgaanbieder 1: specialist ouderengeneeskunde (SO) -Wijkverpleegkundige van Zorgaanbieder 2 tevens Sociaal wijkteam -Welzijnsorganisatie Pluspunt Zandvoort (sociaal werk ouderen). Voorafgaand aan deze aanvraag zijn binnen het netwerk oriënterende gesprekken geweest daarin zijn een aantal verbeterpunten genoemd: 1. Huisartsen en SO ervaren een gebrek aan overzicht en samenhang. Huisartsen zeggen te weinig beeld te hebben van hoe in de praktijk wordt vormgegeven aan alle wet- en regelgeving rond zorg en welzijn en hoe zich dit vertaalt in lokale voorzieningen en ondersteuning. Het is niet altijd duidelijk naar wie om welke reden verwezen moet worden. 2. Het is onvoldoende duidelijk hoe en met wie gecommuniceerd moet worden over (kwetsbare) ouderen (casuïstiek), vooral als er meerdere netwerkpartners betrokken zijn. Niet elke partner in het netwerk rond een oudere is op het juiste moment op de hoogte van de juiste informatie. Dit is nadelig in de zorg/ondersteuning aan de oudere. 3. Er zijn veel ouderen die met een medische klacht bij de huisarts komen bij wie ook vragen of problemen op andere domeinen spelen. Te denken valt aan eenzaamheid, zingeving of meedoen aan de samenleving. Deze ouderen zijn gebaat bij een bredere benadering van gezondheid en verwijzing naar welzijn, sociaal werk of bijv. een geestelijk verzorger. Ouderen blijven met deze vragen zitten omdat zij zelf vaak de weg niet weten. Wij willen deze verbeterpunten verder verhelderen en vertalen naar ontwikkeldoelen met behulp van de ontwikkelsubsidie. Voor het opleveren van het eindverslag (mijlpaal 1) hebben we de volgende aanpak in gedachten: - We voeren een quickscan en een omgevingsanalyse uit voor verdere verheldering ten aanzien van de positie, knelpunten en de kansen voor ontwikkeling van het netwerk. - Er zal een focusgroep (bestaande uit de netwerkleden) geformeerd worden. - De uitkomsten van de scan/analyse zullen worden besproken in de focusgroep en er zal een gezamenlijke visie, doelstelling en ambitie geformuleerd worden. - Het gedachtengoed van Positieve Gezondheid is uitgangspunt. - Het netwerk zal worden uitgebreid door een cliënt e/o mantelzorger te betrekken. - Er zullen 2 inhoudelijke onderwerpen worden gekozen inclusief motivatie, dit zal verwerkt worden in een plan van aanpak. - Middels dialogen zal met de betrokken netwerkpartners verder worden aangevuld en afgestemd. Wij hebben een extern adviseur aangetrokken om het netwerk gedurende het proces op proces en inhoud te ondersteunen en te adviseren bij het behalen van de drie mijlpalen.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005061
Looptijd:
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
N. Lindeboom
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Pluspunt Zandvoort