lokaal netwerk Tiel en Ophemert

Projectomschrijving

Doel netwerk

Partners in zorg en welzijn in Tiel en Ophemert richten zich op het bieden van optimale zorg, ondersteuning en welzijn aan thuiswonende, kwetsbare ouderen met (vermoeden van) dementie.
Specifiek thema waarop het lokale netwerk zich richt is een adequate dementieketen. Voor het netwerk is de coördinatie bij een werkgroep belegd. Hierin zijn de deelnemende netwerkorganisaties vertegenwoordigd.

Resultaten project

Op basis van het regenboogmodel voor netwerksamenwerking is in kaart gebracht welke aspecten van het netwerk al goed op orde zijn en waar nog uitdagingen liggen. Het netwerk heeft op alle dimensies van de samenwerking uit het model stappen gezet, met nadruk op versterking van de professionele samenwerking in het MDO door scholing, inzet van de SO, dementieconsulent, huisarts en POH en de verbinding met programma’s binnen de regio rivierenland. Volgend jaar ligt de nadruk op verbreding van de aanpak, actieve betrokkenheid van de mantelzorg en het uitwerken van een processchema voor optimale dementiezorg.

Verslagen

Eindverslag

Partners in zorg en welzijn in Tiel en Ophemert zijn er samen op gericht optimale zorg te bieden aan thuiswonende, kwetsbare ouderen met (vermoeden van) dementie met als doel zo goed mogelijk thuis blijven wonen.

“We leveren tijdig zorg op de juiste plaats door de juiste professional. Onze cliënten en hun netwerk voelen zich gehoord en gesteund. We maken gebruik van elkaars expertise. Vanuit onze verscheidenheid versterken we elkaar. We kennen elkaar goed, vertrouwen op elkaar en onze cliënten kunnen op ons vertrouwen. We zorgen voor een warme overdracht. Iedereen in het netwerk heeft zijn rol.”

Een specifiek thema waarop het lokale netwerk Tiel en Ophemert zich richt is de dementiezorg. Een adequate dementieketen moet ondersteuning op maat bieden. Dit betekent aansluiten op het ziektestadium met alle bijkomende problemen en aansluiten bij de mate van zelfredzaamheid van het cliëntsysteem. Voor het lokale netwerk Tiel en Ophemert is de coördinatie bij een werkgroep belegd. Deze wordt getrokken vanuit het ECT. Hierin zijn de deelnemende netwerkorganisaties vertegenwoordigd.

Aan de hand van het regenboogmodel voor netwerksamenwerking is in kaart gebracht welke aspecten van het netwerk al goed op orde zijn en op waar nog uitdagingen/knelpunten liggen. Het netwerk op alle dimensies van de samenwerking uit het regenboogmodel stappen gezet, met nadruk op versterking van de professionele samenwerking in het MDO door scholing, inzet van expertise van de SO, Dementieconsulent (DC), Huisarts en POH-Ouderen en de aansluiting met het regionale aanjaagteam voor de verbinding met programma’s binnen de regio rivierenland. Voor komend jaar ligt de nadruk op verbreding van het verbreden van de aanpak, actieve betrokkenheid van de mantelzorg en het uitwerken van een processchema voor optimale dementiezorg.

Samenvatting van de aanvraag
In 2017 zijn verschillende partijen in Rivierenland nauwer gaan samenwerken om kwetsbare ouderen te voorzien van de juiste zorg op de juiste plaats Een van deze netwerken is het lokaal netwerk Tiel en Ophemert. De ambitie van het netwerk Tiel en Ophemert is te zorgen dat de kwetsbare ouderen in de regio zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, met behoud van eigen regie en met ondersteuning dicht bij huis rond de kwetsbare oudere en zijn sociaal netwerk. Een specifiek thema waarop het lokale netwerk Tiel en Ophemert zich richt is de dementiezorg. Een adequate dementieketen moet ondersteuning op maat bieden. Dit betekent aansluiten op het ziektestadium met alle bijkomende problemen en aansluiten bij de mate van zelfredzaamheid van het cliëntsysteem. Het netwerk Tiel en Ophemert bemerkt dat implementatie van het dementienetwerk moeizaam verloopt omdat de netwerkstructuur nog niet voldoende is verankerd. Ambitie is om de samenwerking te versterken zodat in later stadium gezamenlijk aan inhoudelijke doelen kan worden gewerkt. Voor het lokale netwerk Tiel en Ophemert is de coördinatie bij een werkgroep belegd. Hierin zijn de deelnemende netwerkorganisaties vertegenwoordigd. De doelgroep van het netwerk zijn ouderen. Definitie van ouderen die in het netwerk wordt aangehouden is 75+. Dit betreft de kwetsbare ouderen met dementie. Volgens de landelijke prevalentiecijfers wonen in Tiel en Ophemert meer dan 600 mensen met dementie. Bij de huisartsen binnen het Eerstelijnscentrum zijn 157 mensen met dementie bekend Begeleiding wordt verzorgd door een praktische ingestelde projectleider van Q-Consult en coaching vanuit het Jan van Es Instituut vanuit een expertrol. Q-consult werkt samen met het Jan van Es-instituut op het gebied van samenwerking binnen de eerstelijnszorg. Het pluspunt is dat zij beide veel kennis en ervaring hebben binnen deze sector en verder helpen met het verbinden van de netwerken (lerende netwerken). Op dit moment begeleiden zij vier netwerken in fase I, ronde I van het programma LZo. Q-Consult heeft veel kennis van de ouderenzorg en het lerend vermogen van netwerken. Het lokaal netwerk Tiel en Ophemert zal lopende het project onderdeel worden van een lerend netwerk van meerdere lokale netwerken. Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij lokale netwerken in de regio Rivierenland omdat het lokaal netwerk Tiel en Ophemert hiermee al nauw samenwerkt. De extern adviseur van het lokale netwerk ondersteunt het netwerk bij het toepassen van het regenboog model. Op basis van de uitkomsten van het regenboogmodel wordt bekeken op welke aspecten samenwerking reeds op orde is, waar het in het netwerk noodzakelijk is om uitbreiding te realiseren (o.b.v. doelstellingen die het netwerk ambieert en wie daarvoor nodig zijn) en vervolgens wensen voor in de toekomst qua samenwerking (langere termijn ambitie). Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in lange en korte termijn doelstellingen, om prioriteit te geven aan de juiste stakeholders binnen het netwerk. Bij deze analyse wordt eveneens aansluiting gezocht bij de resultaten van de stakeholderanalyse die wordt uitgevoerd. De resultaten van de lokale-analyses worden besproken in het netwerk. Resultaten van de analyses worden betrokken bij de planvorming. Door middel van vier lokale bijeenkomsten, het delen van informatie en drie spiegelsessies met het leren netwerk wordt in een doorlooptijd van drie à vier maanden in kaart gebracht waar het netwerk zich bevind, waar groei en ontwikkeling ligt, en wat er voor nodig is om door te ontwikkelen. Dat laatste wordt vastgelegd in een plan van aanpak. Dit plan van aanpak is specifiek voor dit lokale netwerk en dus maatwerk. Voor de langere termijn heeft het netwerk ambitie voor inhoudelijke uitbreiding. Het lokale netwerk Tiel en Ophemert is onderdeel van de regio Rivierenland. Verschillende netwerken binnen de regio zijn zelf verantwoordelijk voor hun netwerkvorming en de implementatie van inhoudelijke vraagstukken zoals de dementiezorg. Behoud van inhoudelijke aansluiting bij de regio Rivierenland is een aandachtspunt voor het netwerk. Op dit moment is er in de omgeving Tiel en Ophemert alleen een sociaal wijkteam voor de jeugd. De oprichting van een sociaal wijkteam voor ouderen is in ontwikkeling. Als er een sociaal wijkteam voor ouderen is, wil het lokale netwerk Tiel en Ophemert dat zij onderdeel worden van het netwerk. Het is de ambitie van het netwerk om cliënten en naasten een nadrukkelijke rol te geven.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005045
Looptijd:
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
N. Metzger
Verantwoordelijke organisatie:
Eerstelijns Centrum Tiel